http://latimesblogs.latimes.com/.a/6a00d8341c630a53ef0120a67be351970c-600wi                                                  

www.razmendagan.com                                                                                               afgrazm@gmail.com


سازمان انقلابی افغانستان

۳ دسامبر ۲۰۱۷

 

، سوسياليزم کارگری

سوسياليزم انقلابی يا ارتجاعی؟

(١) 

سازمان انقلابی افغانستان

مقدمه

جنبش انقلابی کشور ما در وضعیت مطلوب قرار ندارد. این جنبش که زمانی به حیث گردان پیشتاز و پیشرو نقش چشمگیر در مبارزات توده ای ایفا می کرد، اینک متأسفانه به رخوت رفته و پویایی لازمش را از دست داده است. عدم پیوند عمیق و فشرده با توده ها عامل عمدۀ این رخوت و عزلت نشینی چپ ماست. سستی و کرختی چپ بستری برای بیماری های ایدیولوژیک فراهم نموده است. عده ای با بر افراشتن پرچم کارگران وطن ندارند، کشور را ترک گفته به زندگی آرام غرب پناه برده اند؛ عده ای در کنار اشغال قرار گرفته و چنان پیکر چپ را با تسلیم طلبی شان مجروح ساخته که التیام آن به زمان و انرژی فراوان نیاز دارد و عده ای هم که از گذشتۀ مبارزاتی خود مأیوس و نومید شده اند، اکنون خیالاتی شده و چیزهای عجیبی عرضه می کنند که نه تنها اندک کمکی به پویایی چپ نمی کند، بلکه چپ را بیش از پیش تنبل و بیکاره می سازد.

در سالهای اخیر، شماری از چپ های کشور که عمدتاً به اروپا پناهنده شده اند، بدون در نظرداشت پراتیک کشور تحت تأثیر سازمان های حکمتیسیتی ایران به بیماری مارکسیزم خیالی و تفننی مبتلا گردیده اند که علایم آنرا می توان در بازی و سرگرمی تحت نام سوسیالیزم کارگری مشاهده کرد. این بیماری در روشنفکران کتابی، ساری است؛ حتی آنانی که زمانی با آثار پنج جلدی مائوتسه دون تشکلات قبلی شان را به نقد می کشیدند، متأسفانه امروز به این بیماری مبتلا شده اند.

رگه های درشت مارکسیزم تفننی در افغانستان را می توان در بدنۀ سازمان سوسیالیست های کارگری افغانستان، چپ رادیکال افغانستان، جمعی از فعالین مارکسیست و اتحاد فعالین سوسیالیست افغانستان دید که همه به نحوی از یک جا آب می خورند. این رگه ها که با افکار شبه تروتسکی و بعضاً با افکار عمیقاً تروتسکیستی پیوند دارند، علناً کاپی هو به هوی حکمتیزم ایران در افغانستان است. اما آنچه بسیار دردناک است، تمکین و دلسوزی پنهان سوسیالیزم کارگری (مارکسیزم تفننی) به اشغال و اشغالگران است.

سوسیالیزم کارگری ما در اروپای شمالی شکل گرفته است. سوسیالیست های کارگری افغانستان به دور از کارگران و ستمدیدگان زحمتکش افغانستان تشکیل ساخته اند؛ سالهای سال در آنجا مانده و هنوز این زحمت را به خود نداده تا بیایند و در کنار کارگران افغانستان برزمند. ما در داخل افغانستان پس از ایجاد گروه پیشگام افغانستان با نظریات سوسیالیزم کارگری به شکل مدون و کتبی روبرو شدیم. در ماه سرطان 1386، رسالۀ سه بیماری چپ های اتوپیست از آدرس چپ رادیکال افغانستان و جمعی از فعالین مارکسیست در اختیار ما قرار گرفت که ضمن نقد رسالۀ افغانستان الگوی دموکراسی امریکایی و مرامنامه سازمان روشنگران افغانستان، گروه پیشگام افغانستان (تشکیلات ماقبل سازمان انقلابی افغانستان) را نیز در سه عرصه به نقد گرفته بود.

گروه پیشگام افغانستان در رسالۀ مکثی بر دو بیماری یک دگماتیست به نقد رسالۀ سه بیماری چپ های اتوپیست پرداخت، ولی متأسفانه تا امروز پاسخ آنرا ـ نه از آدرس چپ رادیکال افغانستان و نه هم  جمعی از فعالین مارکسیستـ به دست آورده توانستیم؛ عکس آن نوشته های نقد چپ از موضع طبقه کارگر (به قلم ناصر که به طور رسمی در وب سایت سازمان سوسیالیست های کارگری افغانستان نشر شده)، پلاتفرم گفتمان، انباشت سرمایه، انباشت فقر و بردگی طبقه کارگر و در این اواخر دموکراسی عصر امپریالیزم (از اتحاد فعالین سوسیالیست افغانستان) به دست ما رسید که مفاد این نوشته ها تکرار همان سه بیماری چپ های اتوپیست است.

سازمان انقلابی افغانستان تصمیم نداشت که با اتحاد فعالین سوسیالیست افغانستان دوباره به بحث بنشیند، زیرا موارد مهم اختلاف میان ما قبلاً بیرون نویس شده که بر بنیاد آن هر کدام ما به دو راه جداگانه می رویم: راه مارکسیزم خلاق (مارکسیزم ـ لنینیزم، اندیشه مائوتسه دون) و راه مارکسیزم دگم و انتزاعی و تفننی (سوسیالیزم کارگری). ما به مارکسیزم خلاق باور داریم، مارکسیزمی که همگام با شرایط ملی کشور ما به پیش رود، به مبارزه علیه امپریالیزم و استقلال ملی یاری رساند، به دموکراتیزم کمک کند، مبارزۀ طبقاتی را برای رهایی و آزادی کارگران و ستمدیدگان تقویه نموده، راه را برای سوسیالیزم هموار و پرولتاریا را در رسیدن به جامعۀ سوسیالیستی کمک نماید.

مارکسیزم، علم رهایی طبقۀ کارگر و تمام بشریت است، به شرطی که از حالت دگم و کتابی بیرون شده، با شرایط عینی تطبیق گردیده، خلاقانه عملی شود و با تفنن روشنفکران آلوده نگردد. مارکسیزمِ دگم، انتزاعی و تفننی به هر اندازه ای که با چاشنی اصطلاحات مارکسیستی و با نام های مارکس، انگلس و لنین و نقل قول و کتاب های کلاسیکران مارکسیزم گره و پیوند زده شود، به درد رهایی طبقۀ کارگر نمی خورد و منجی بشریت از ستم و بربریت شده نمی تواند. مارکسیزمِ دگم، متحرک نیست، پویا نیست، خلاق نیست؛ پرولتاریا و ستمدیدگان را به جای مبارزۀ فعال و دینامیک به رخوت و حاشیه می کشاند؛ چنین مارکسیزمی هر چه بوده می تواند، جز علم رهایی پرولتاریا و ستمدیدگان.

اتحاد فعالین سوسیالیست افغانستان در سرطان 1394 پلاتفرم گفتمان را نشر نموده که هدف از نشر آن به بحث گذاشتن اختلاف است و مستقیماً از رفقای ما اینجا و آنجا خواسته تا پاسخی به این فراخوان بدهیم، لذا ناگزیر شدیم برای دومین بار به پاسخ سوسیالیزم کارگری بپردازیم.

چنانچه در فوق گفتیم، ما به دو راه جداگانه می رویم: راه ما، مارکسیزم ـ لنینیزم، اندیشه مائوتسه دون است و راه سوسیالیزم کارگری، مارکسیزمِ تفننی که تحت پرچم تقلبی تیوری های مارکس، انگلس و لنین برگزیده شده است. برای اینکه بهتر بتوانیم پرچم تقلبی سوسیالیزم کارگری را پایین بکشیم، ناگزیر هستیم این نقد را در پرتو مارکسیزم ـ لنینیزم تهیه کنیم و نشان دهیم که اندیشه مائوتسه دون، مارکسیزم خلاقی است که پرولتاریا و توده های ستمدیدۀ چینی را به سوسیالیزم رساند و مغایرتی با تیوری های مارکس، انگلس، لنین و ستالین ندارد.

به نظر ما موضوعات مهمی که در نوشته های سوسیالیزم کارگری درج شده، عبارتند از: میهن و میهن دوستی، استقلال و مبارزۀ رهایی بخش ملی، انقلاب دموکراتیک، پرولتاریا و دهقانان و پرولتاریا و بورژوازی ملی. ما تلاش می کنیم با مرور نوشته های این جمع، به موضوعات فوق الذکر پاسخ دهیم. رفقای ما به جای بحث های سکایپی و پالتاکی و جرگه شدن روشنفکران در یک خانه برای آموزش و بدون رعایت پنهانکاری و تن دادن به لیبرالیزمِ سوسیالیزم کارگری، راه درست را در مرزبندی مجدد اختلافات ما با سوسیالیزم کارگری تشخیص نموده اند که این رساله برای مرزبندی بخش مهم این اختلاف ها به رشتۀ تحریر درآمده است. یادآوری می کنیم که ما نمی خواستیم این نوشته پر از نقل قول شود، اما برای وضاحت بیشتر چاره ای جز این نداشتیم.

ادامه دارد.


                                                www.razmendagan.com                                                                                 afgrazm@gmail.com