http://latimesblogs.latimes.com/.a/6a00d8341c630a53ef0120a67be351970c-600wi                                                  

www.razmendagan.com                                                                                               afgrazm@gmail.com


 

تفسیر سایت رزمندگان

۳۰ سپتامبر ۲۰۱۵                                                                                                                                                                                                                                                  

سقوط قندوز زهر چشم نشاندادن اوباما به پوتن

بتاریخ ۶ میزان ۱۳۹۴خورشیدی دراثر یک حملۀ فرمایشی وساختگی گروه وحشی طالبان، شهرکندز از درون  به نفع طالبان سقوط کرد.

 ادعا می شود که درجریان درگیری از نیروهای پولیس از خود بی خبر دولت مستعمراتی در حدود ۴۰ تن و از گروه طالبان وحشی ۵۰ تن کشته وزخمی شدند. طلبان درهای زندانها را باز کرده، پولهای بانک ها وطلا فروشی ها را سرقت نمودند و بعدأ ساختمانهای بانکها، زندانها، څارنوالی، امنیت ملی، قوماندانی ولایت، مستوفیت، مکاتب دخترانه، دانشگاه، منازل کارمندان دولتی و ... را به آتش کشیدند. تعدادی از اراکین دولتی آن ولایت دربین منازل شان، وعده ای دیگری  در بالاحصار کندز و میدان هوائی کندز پناه بردند و در صدد فرار خود اند.  سران دولت مستعمراتی  توگویی در انتظار چنین روزی بودند؛ هیچگونه واکنشی از خود نشان ندادند. وهمچنان در ولسوالی خان آباد وبغلان  هم درگیری مصروف سازی طرفین آغاز یافت.  

باشندگان شهر کندز می گویند که جریان برق و سیستم تیلیفونی به صورت کل قطع گردیده وآمار تلفات باشندگان شهر تا اکنون روشن نشده است.

نوکران و چاکران دد منش داخلی با انجام کثیف ترین اعمال می خواهند به لقمۀ نان ونوائی برسند. آنها انسان می کشند، همانند حیوان های درنده، انسانها را می درند وقاموس انسان وانسانیت را پامال کردند. دون صفتان سران دولت مستعمراتی بوزینه وار دهن چاک می کنند و مردم بینوا و بی پناه ما را زیر ساطور جلادان وحشی استعمار رها کرده و از دور نظاره دارند.

اما این نمایش مضحک مزدوران امپریالیسم، که تراژیدی به خلق و کشور ما به ارمغان آورد وباعث ریختن خون صدها افغان و ویرانی یک ولایت شد، چرا همین حالا اتفاق افتاد؟ و چرا ولایت قندوز صحنۀ این عملیات برگزیده شد؟

عده ئی براین نظرند که سخنرانی ها و حمله های متقابل اوباما و پوتین به یکدیگر در نشست عمومی سازمان ملل متحد، درحملۀ طالبان به کندوز و اشغال مرکز آن بی اثر نیست. امریکا که با موضعگیری نادرستش رسوای جهان شده است با طرح توطئه ای توجه جهان را به افغانستان معطوف کرد تا از یک جانب تجاوزات خود را توجیه کند. و از جانب دیگر امریکا با برنامه ریزی حمله به قندوز از جانب طالبان، با زد وبند مقامات امنیتی و نظامی قندوز، به دستور مقامات "حکومت وحدت ملی"، به پوتین گوشزد کرد که می تواند با یک چشم به هم زدن از مرز تاجیکستان هم عبورکند و تروریسم را تا بیخ گوش او برساند. بنا براین نظر، سقوط قندوز به دست طالبان، زهرچشم نشان دادن اوباما به پوتین است.

هکذا همه شنیدیم که هنوز قندوز به طور کامل به دست طالبان سقوط نکرده بود که جان مکن سناتور جمهوریخواه امریکا اعلان کرد که "سقوط قندوز(هنوز قندوز سقوط نکرده بود؟) اولین نتیجۀ خروج نیروهای امریکائی از افغانستان است". وقتی این تجاوزگر جهانخوار از برنامۀ سقوط قندوز قبل از سقوط خبر می دهد؛ از این حرفش چنین نتیجه ای را می توان گرفت که دربحبوحۀ نشست عمومی سران جهان درملل متحد، امریکا حمله به قندوز را برنامه ریزی کرده تا برذهنیت اعضای ملل متحد بقبولاند که حضور نیروهای امریکا درافغانستان یک ضرورت است و ملل متحد باید این حضور را، که تجاوز آشکار به مردم و کشور افغانستان است، بپذیرد و با فیصله ای درمجمع عمومی و یا شورای امنیت، آن را شکل قانونی بدهد.

اشغالگران امپریالیست امریکائی با همکاری چاکران خانه زاد شان، چون دولت مستعمراتی، جهادیها وطالبان و داعش، توطئه می کنند و جنایت می آفرینند تا این که قلدری وتکتازی دولت امریکا را دربرابر رقبای امپریالیستی به نمایش بگذارند، و نه تنها ازحریفان سبقت گیرند، بلکه از طریق افغانستان وبا نمایشاتی مثل سقوط قندوز، حریفان(روس، چین وایران) را زیر تهدید وخوف دایمی نگهدارند.

علاوتاً امپریالیستهای جهانی با قتل عام مردم ما و ویرانی کشورما می خواهند که با حضور دایمی خود در افغانستان، ضمن غارت افغانستان، دست شان به منابع سرشار نفت وگاز و بازارهای کشورهای آسیای مرکزی برسد. با چنین اهداف شومیست که امریکا و متحدانش هر روز درکشور ما فاجعه می آفرینند و مردم ما را به خون می کشند و بیشرمانه آن را کمک نام می گذارند.

 


                                                www.razmendagan.com                                                                                 afgrazm@gmail.com