http://latimesblogs.latimes.com/.a/6a00d8341c630a53ef0120a67be351970c-600wi                                                  

www.razmendagan.com                                                                                               afgrazm@gmail.com


مفسر سایت رزمندگان 

۱۹جنوری ۲۰۱۸

 
 
 
 

شکست  امریکا  در سوریه، انتقام گیری اش در افغانستان

 

ما بارها گفته ونوشته ایم که نئولیبرالیسم تئوری جهان گشائی امریکا ومتحدانش است و امپریالیسم امریکا جنگ طلب، تروریست و ویرانگر فرهنگ ها وخلقهای جهان است. اینک جنگ های ویرانگر امپریالیسم در افغانستان، عراق و سوریه با تلخی تمام این ادعا را به اثبات رساند. اما این بار تئوری های جنگ افروزانۀ سرمایه داری جهانی زیر نام نئولیبرالیسم زود رسوا شد و بر ریش حامیان جهانی اش، به ویژه جوجه لیبرال های افغانی، ریشخند زد و آنها را دربرابر تاریخ روسیاه ساخت.

شعاری را که برای پیشبرد اهداف شوم سرمایۀ جهانی تحت نام "مبارزه با تروریزم" برگزیده بودند، نیز مندرآوردی بودنش را به نمایش گذاشت ونشان داد که تروریزم زادۀ امپریالیسم است و به دست امپریالیسم تربیت، تجهیز و وارد عمل می شود و در رأس این تروریزم جهانی هم دولت امریکا قرار دارد. حال دیگر درکشورهای مختلف افشاء شده است که امریکا ومتحدانش با تمام گروه های تروریستی اسلامیست پیوند ارباب رعیتی دارند و از آنها مانند چوب دستی برای اهداف شوم شان و علیه خلقها و کشورهای جهان استفاده می کنند.

درعراق داعش را مسلح کردند، درسوریه باندهای متعدد اسلامیست آدمخوار را به وجود آوردند، مسلح ساختند و به کشتار و ویرانی مردم وکشور سوریه گماشتند. اما خلق سوریه به حد معینی به این نیرنگ پی برد و به امریکا و دست آموزانش نه گفت و به مقاومت دست زد. امپریالیستهای امریکائی - اروپائی ومتحدان منطقه ای و بومی شان خلاف محاسبات وانتظارشان سد مقاومی را دربرابر خود یافتند و به دریای بحرانی که  زادۀ خود شان بود غرق شدند.

از سوی دیگرچون رژیم اسد در رأس این مقاومت قرارگرفت آن را با روسیه و ایران و... به معامله گذاشت و روسیه وایران هم سوریه را جای مناسب برای ضربت زدن امریکا تشخیص کرده و به آن لشکرکشی کردند. با اینحال سوریه میدان جنگ امریکا - اروپا و متحدان منطقه ای اش از یک سو و روسیه - ایران و ... از سوی دیگر قرارگرفت که مقاومت سوریه نیز جانب اسد ومتحدانش را گرفت. سوریه به خون و آتش کشیده شده و به ویرانه بدل گردیدو صدها هزار انسان کشته شد و ملیون ها انسان سوری بی خانمان و مهاجر شدند. اما جانب امریکا ومتحدانش شکست و رسوائی سختی را در سوریه متحمل شدند.

ازبحث بیشتردراینجا می گذریم و آرشیف سایت "رزمندگان" مطالب زیادی دراین مورد دارد که خوانندگان ارجمند می توانند به آن مراجعه کنند. اما آنچه امروز گفتنیست اینست که امپریالیسم امریکا برای انتقام گیری شکستش در سوریه می خواهد روسها را از طریق افغانستان و مرزهای جنوبی روسیه ضربت بزند و برای اینکارنیروهای مزدور و آدمخوار ضربت خوردۀ داعش و القاعده و ... را از سوریه به افغانستان اشغال شدۀ بی در وبی سر می برد تا درآنجا آن ها را دوباره تنظیم و آتش جنگ را به کشورهای شمال افغانستان و به روسیه بکشاند و ایران وچین را هم زیر تهدید بگیرد.

درهمین رابطه سایت "اسپوتیک" به نقل ازیک منبع اطلاعاتی سابق افغانستان مطلب زیرین را به نشر سپرده است که عملکرد جنایتکارانۀ امریکا در افغانستان را افشاء می کند:

"انتقال داعشیان از عراق و سوریه به میدان هوایی شیندند (سبزوار) توسط هواپیماهای امریکایی:
ما از منابع متعدد اطلاعاتی بدست آورده ایم، که در حال حاضر هواپیماهای غربی آن عده از داعشیان آسیای میانه که با داعشیان عربی درگیری داشته اند و میان شان اختلافات عمیق به وجود آمده است از سوریه و عراق به جاهای دیگر انتقال و یا از بین می برند.

به طور نمونه می توان از شاشانی رهبر داعشیان غیر عرب تبار یاد نمود که توسط هواپیماهای امریکایی به درخواست ابوبکر البغدادی و داعشیان عرب کشته شد. به همین دلیل داعشیان عرب تبار به افغانستان نمی آیند، چون جایگاهی در افغانستان ندارند. اما در همین حال کسانی که از القاعده به داعش پیوسته بودند برای احیای هویت القاعده به مناطق پکتیکا و کنر افغانستان بر می گردند و این افراد عرب های مربوط به القاعده هستند که با دیدگاه داعش و هیئت تحریر شام و همچنین گروه جبهه النصره اختلاف دارند و از آنها جدا شده و به افغانستان بر می گردند. رهبری این گروه را حمزه بن لادن پسر بزرگ اسامه بن لادن رهبر کشته شده القاعده به عهده دارد. این داعشیان توسط هواپیماهای غربی به میدان هوایی شیندند (سبزوار) هرات انتقال و از آنجا به سایر مناطق افغانستان جابجا می شوند. گاهگاهی هم امریکایی ها پایگاه نظامی هوایی شیندند (سبزوار) را برای انتقال افرادی که از ادلب می آیند اختصاص می دهند. شما در جریان هستید که افراد داعشی ها و دیگر گروه های تروریستی که از ادلب بیرون شده نتوانسته اند توسط امریکایی ها از طریق پایگاه های هوایی به میدان هوایی شیندند (سبزوار) انتقال و از آنجا به جاهای دیگر جابجا می شوند."

اینست "مبارزه با تروریزم" به سبک امریکائی!!!! که مشتی بیخرد روشنفکرنمای تشنۀ قدرت و پول  هنوز هم درتوجیه آن کتاب و مقاله می نویسند وسینه چاک می کنند.

مرگ وننگ بر امریکا و متحدانش!

 


                                                www.razmendagan.com                                                                                 afgrazm@gmail.com