www.razmendagan.com                                                                                               afgrazm@gmail.com


گلاب بگرام وال

۲۱ دسامبر ۲۰۱۳

 

                                       افتتاح دموکراتیک جنایتبار پوهنتون پروان

 

موسسۀ تحصیلات عالی پروان رشد کرده و دراین هفته طی محفل افتتاحیه ای به پوهنتون ارتقاءکرد. درین جلسه مسئوولین وزارت تحصیلات عالی، وکلای پارلمان، شورای ولایتی، والی پروان وشخصیت های متعدد دیگری نیز حضورداشتند،

درمحفل افتتاح پوهنتون پروان شخصیت های مختلف صحبت کردند. سامعه سادات وکیل پارلمان نام نهاد طی صحبتش درحالیکه از کمک های کسانی که درین راستا موسسۀ تحصیلات عالی پروان را کمک کرده اند نام می برد و تحسین می کرد؛ درموقعی از وکیل دیگر پروان حاجی میررحمن نام برده و ازوی تعریف و توصیف نمود که به مزاج حاجی الماس بدخورده و با اشاره ای بادیگاردش را فهماند که سبق این وکیله را بدهد. همان بود که یک  بادیگارد حاجی الماس وکیل نام نهاد پارلمان و قوماندان سابق جهادی، با گذاشتن تفنگچه دردهن وکیل سامعه سادات وی را تهدید به مرگ نمود. این وحشی گری باعث اخلال بزرگ شده ومجلس به هم خورد. اینست افتتاح دموکراتیک یک موسسۀعلمی توسط اراکین دولت مزدور. و چنین است  شخصیت واقعی و پنهان این چنین آدم ها که چگونه بر سرنوشت ملتی حاکم شده و بر مقدرات ملتی، اینها تصمیم می گیرند. این است حکومت داری دیموکراسی قلابی امریکایی واینست عملکرد اسلامی قوماندان مجاهد، والی جهادی واین ها هستند کسانی که خود را خوبترین های ولایت پروان و انتخاب شده های این ولایت نامیده اند، و درعمل آن می کنند که مایۀ شرم و خجالت بزرگ می باشد، ولی کیست که شرم بکند.

آیا با این چنین آدم ها می شود وضعیت تحصیلی وتعلیمی محلی وولایتی بهترشود؟ وآیا این آدم ها اعتقادی به تحصیلات عالی وشایسته سالاری دارند؟

وقتی این ها که باهم اختلافات سلیقه یی ظاهراً ساده ئی دارند وهمه شان مجاهد اند، مسئوولین بلند پایۀ یک ولایت هستند، وقتی نتوانند همدیگر خود را تحمل کنند، آیا می توانند مخالف سیاسی خود را تحمل نمایند؟ آیا اینها برای ایجاد یک افغانستانی که هرشخص، هرقوم و هرانسان حق داشته باشد که زندگی کند، حرف خود را بگوید، آزادی بیان داشته باشد و... تحمل و یک طرح سیاسی دارند؟ آیا در جهان بینی منحط شان چنین بینشی جای دارد؟ نه! و هرگزنه!

می دانید که مشکل این آدم ها چه است؟ مشکل این آدم ها برسر سیالی و رقابت ناسالمی که دربدست آوردن پول های هنگفت و باد آورده از امریکایی ها و قرار داد هایی که با مسئوولین میدان هوایی بگرام دارند می باشد. حاجی میررحمن روابط بسیارنزدیک  ویا برادرخوانده گی ( بگفتۀ سیدخیلی ) با امریکایی ها دارد که از راه غیرمشروع پول بدست می آورد و وضعیت سیاسی اجتماعی پروان را زیر کنترول خود آورده وبرادر جنرال بابه جان خلقی پرچمی می باشد که همانگونه که روابط نزدیک با روس های متجاوزداشت اینک باهمان روحیه با امریکایی های متجاوزدارد. حاجی الماس مذکور درصد نوع چور، اختطاف، دزدی، فساد و... دست داشته ولی از نزدیک ترین آدم هایی است که مورد توجه و پشتیبانی کرزی و امریکا میباشد. این دوگروپ مثل لاشخوار بر روی شکار دیگران به جان هم می افتند و آن گونه رقابت وچشم کشی ایکه یک حیوان درمقابل حیوان دیگردارد با هم دارند. ازآنجاکه پول هایی که این ها بدست می آورند حرام و ازپول های آنچنانی اند که دربهترین موقعیت اقتصادی وسیاسی قرار گرفته اند؛ ولی آنچه را که ندارند آدم گری وعلاقمندی به تحصیلات عالی است.

والی عبدالبصیرسالنگی سردستۀ دزدها و بداخلاق ها بوده چندین خانه درشهرکابل داشته شهرکی را درشهرپروان زیرنام شهرک مسعود ساختمان کرده و همه پروانی ها می دانند که ملیون دالر را ازین پروژه به جیب خود زده است . زمین های دولتی را آن جا شهرک ساخته،  پول درامد دولتی  را که باید به بانک تحویل بدهد به خود و شرکای دزدش قسمت کرده ویک مقدارکم آنرا به دولت تحویل می دهد. در چور و چپاول- والی، وکلای پارلمان، شورای ولایتی- همه آنها شهرۀ خاص وعام هستند. حتی ازهمین تحصیلات عالی همۀ آنها اسناد ساختگی به خود تیارکرده اند. ضراراحمد مقبل که خود را انجینیر لقب می کند واکنون وزیرخارجۀ حکومت مزدور است هرگز روی پوهنتون را ندیده، همراه با این والی وحتی خواجه نبی پسرکاکای مقبل که یک آدم کش حرفوی و بیسواد است  نیز هرکدام برای خود یک سند لیسانس آماده کرده اند.

اینست نتیجۀ نفوذ این آدم ها که درهرنهاد دولتی وهرچیز را، وحتی تحصیلات عالی را به مسسخره گی گرفته اند. تحصیلات عالی مسخره، عدالت مسخره، وکالت مسخره، ولایت مسخره، و... همه چیز را به مسخره گی زده اند وسخت استفادۀ سوء از هرموقف ووضعیت می نمایند. ولی با این حالت رسوا همینکه رابطۀ امریکایی، حزب اسلامی و جمیعیت اسلامی دارند درآنصورت در این وطن کسی از آنها نمی تواند بازخواست کند. آنها با آنکه مسلمان بنیاد گرا هستند ترسی از دوزخ ودنیای دیگر نداشته وآن چه راکه اصول دین می نامند بالای مردم تطبیق میکنند و خود شان بالاتر از دین، عرف، فرهنگ، عدالت و انصاف قرار دارند. غم دنیای دیگر را فقط درمحضر مردم می گویند ودرعملکرد خویش آن جنایت و رذالتی را می کنند که درادواربسیار قدیم هم کسی نکرده است.

چرا امریکایی ها و کرزی مزدور این چنین آدم ها را دررأس آورده وهمه پروان را قربانی آن ها نموده اند؟ چون منافع استعماری و ارتجاعی شان به دست همین طور آدم های جانی برآورده میشود و اینها باهم منافع مشترک دارند. ورنه آیا درپروا ن شخصیت های خبیر، وطندوست، دانا ومسلمان وجود ندارد؟ آیا کرزی و اربابانش آگاه نیستند که این مجاهدین شان چه جنایت که نمی کنند؟ آیا کرزی نمی داند که درقریۀ رباط چه می گذرد؟ از هرشمالی وار، پروانی و کابلی که بپرسی که رباط جای کیست ؟ همه می گویند که هرکه اختطاف شد باید درکش را دررباط بیابید. این اختطاف ، دزدی موترو.... توسط حاجی الماس یک مسئله ایست که زبانزد خاص وعام است .

به خاطر تعلقات حزبی و امریکائی شان هرنوع جنایتی که اینها بکنند پروا ندارد، نباید مورد انتقاد قرارگیرند، کسی حق ندارد که ازاین نازدانه های جهادی- امریکائی انتقاد کند. جرم این ها جرم نیست فقط یک خوش طبعی وتفریح است واین هاآنچنان خود را می نمایانند که نزد خداوند قدوس نیز موقف عالی داشته ودربهترین موقف درجنت خواهند بود، و هرکس با آنها مخالفت نماید مورد غضب خداوند قرار خواهد گرفت. اینست دموکراسی امریکایی، این است عدالت جهادی، این است حکومت داری کرزی مزدورو.... مرگ براین جانیان وحشی و اربابان امریکائی شان!


                                                www.razmendagan.com                                                                            afgrazm@gmail.com