http://www.wallsave.com/wallpapers/1280x1024/fish-sauce-web/455819/fish-sauce-web-beautiful-nature-of-kashmir-455819.jpg                           http://www.wallsave.com/wallpapers/1600x900/natural-seen/351246/natural-seen-free-pc-nature-hd-top-level-beautiful-351246.jpg  

               www.razmendagan.com                                                                                              afgrazm@gmail.com                                 


هورخش ابرین

۱۳ فبروری ۲۰۱۸

 

زن قویترین فرد جامعه

به راستی زن بودن کار مشکلی است.

مجبوری مانند یک کدبانو رفتارکنی همانند یک مرد کار کنی،

شبیه یک دختر جوان به نظر برسی 

و مثل یک سالمند فکر کنی.

تنها و آرام باید درد بکشی و سکوت کنی...

زن یعنی مادر ...

مادر یعنی قویترین فرد دنیا و از خود گذر...

زن یعنی خواهر و از قلب مهربان...

زن یعنی دختر... یعنی با احساس ...

زن یعنی همسر و فداکار...

زن یعنی شخصی که همیشه به خاطر خوشی های خانوادۀ خود زندگی می کند

 و خوشی های خود را فدای خانواده و اولادش می کند...

پس زن قویترین فرد جامعه است و بنیاد یک خانوادۀ سالم ...


                                                www.razmendagan.com                                                                                  afgrazm@gmail.com