www.razmendagan.com                                                                                                                afgrazm@gmail.com 


ش. آزاد

۲۰ دسامبر ۲۰۱۳                                                        تقدیم به "رزمندگان" مشعل رهنمای راه ما

 

رزمندگان، رزمندگان!

 

درین برهۀ حساس تاریخ

-         حساس تر از پیش-

در فروپاشی دژ رقیب استعمار بزرگ

همگام در انتظار

   به حکم سرنوشت

                     خوابیدند؛

خواب ها طلائی

صلح و آزادی رویائی:

            پرندگان آزادی

از شانه های خونین استعمار بزرگ

                                   پرواز میکردند

کبوتران صلح

از میله های تانک

       و تفنگ ارتجاع

        و طالبان گل کاشتند

                        درجاده ها.

در میان آتش و باروت و خون

                             از خواب طلائی

                          صلح و آزادی رویائی

                                                پریدیم.

نه جای قرار

نه راه فرار.

همه در انبوه پرسش ها:

                    راهی نیست

                     راهی هست

                              برای رهائی؟

کسانی با گوش های کر

               درخون خویش غلتیدند

                و کسانی

                        هنوز

               در انتظار معجزه ای

اما،

 ما راه مبارزه

       راه رهائی

             راه خلق

               درپیش گرفتیم.

اینک مائیم رزمندگان

                  دژ استوار خلق

   سنگر گاه مردان  و زنان بزرگ

                              آزادی خواه

ادامه دهندگان راه حقیقت

    راه مبارزه و بقا

          آزادی واقعی

                     راه خلق.

           ****


www.razmendagan.com                                                                                                                  afgrazm@gmail.com