http://www.wallsave.com/wallpapers/1280x1024/fish-sauce-web/455819/fish-sauce-web-beautiful-nature-of-kashmir-455819.jpg                           http://www.wallsave.com/wallpapers/1600x900/natural-seen/351246/natural-seen-free-pc-nature-hd-top-level-beautiful-351246.jpg  

               www.razmendagan.com                                                                                              afgrazm@gmail.com                                 


شیخ الشعرا استاد فدائی هروی- به مناسبت سالگرد سایت "رزمندگان"

۱۵ دسامبر ۲۰۱۵

 

ناقوس 

باز این صدای كیست 

باز این صدا ز حنجرۀ آشنای كیست

كه فریاد می زند 

ایستاده بر ستیغ بلندای صخره ها

بالا خزیده است 

همی داد می زند 

آخر كجا شدند 

آن عاشقان خون و شهادت 

كه در نبرد بودند هر یكی 

چون شیر شرزه 

چابك و دشمن شكار و فرد 

 باز این صدای كیست 

باز این صدا ز حنجرۀ رعد سای كیست 

كه آژیر می كشد 

هشدار می دهد 

یعنی كه باخبر، پژواك ناله هاست 

پژواك عاشقانۀ خون و شهادت است 

یعنی صدای دلكش آزادیست 

باز این صدای كیست 

باز این صدای نازك درد آشناى كیست 

كه اخطار می دهد 

آهای باخبر! 

هر گز نمرده ایم 

ما بار رنج مردم محروم برده ایم 

تا انتهای شب 

سفر عشق كرده ایم 

باز این صدای كیست 

باز این نوای همهمه

از نینوای كیست 

دانی صدای زمزمه هاى رسای كیست 

آری صدای شیون ناقوس دردها ست 

كه تشخیص می دهد 

این غنچه های زخم 

كه بر پیكر زمان 

روئیده اند از ستم وظلم نا كسان 

بانسخه هاى وحدت وپیمان همدلی 

فریاد كن برادر وخواهر 

فریاد همگرائى ملى را 

با یك صدا 

به همرۀ "رزمندگان" خویش 

فریاد سر دهید 

ای قطره های كوچك

یكجا شوید وغرش توفان بپا كنید 

تا سر زمین زخم خورده 

از تنگنای ذلت وظلمت رها كنید 

جاوید باد وحدت ملی!  

      ****                                         


                                                www.razmendagan.com                                                                            afgrazm@gmail.com