http://www.wallsave.com/wallpapers/1280x1024/fish-sauce-web/455819/fish-sauce-web-beautiful-nature-of-kashmir-455819.jpg                           http://www.wallsave.com/wallpapers/1600x900/natural-seen/351246/natural-seen-free-pc-nature-hd-top-level-beautiful-351246.jpg  

               www.razmendagan.com                                                                                              afgrazm@gmail.com                                 


عبدالهادی رهنما

۶ دسامبر ۲۰۱۷

میزبان خنده    

آسمان عـــــشــق را ابــری و توفانی مکن     غم به جای شـــادمانی بهرش ارزانی مکن

میزبان خــنــده شو دربزم لب هایت همیش    خشم را آویزۀ مـــحـــراب پــیــشـانی مکن

بر لبم نام تو آذین کـــرده طـــــرح نو بهار    ظلم یک سو نه، بهارش را زمستانی مکن

کفتر عــشق مرا بـــگـــذار شـــادان پر زند    در خُم قــهرت گرفـــتـــه تنگ زندانی مکن

جلوه کن زیــبـا تر از عطر شکوفه نازنین     با فسون ها وعده را هر روزه طولانی مکن

تا که آرامش بــگـــیرد دل در آغوشت دمی    دیده ام در حـــســـــرت دیــدار بارانی مکن

جز به بزم پر فروغ و با صـــفــای عاطفه

بلبل طبع مرا گرم غزل خــــوانـــــی مکن

                                             


                                                www.razmendagan.com                                                                            afgrazm@gmail.com