www.razmendagan.com                                                                                                                   afgrazm@gmail.com 


              عبدالهادی رهنما

                  ۱۳ جنوری ۲۰۱۸   
 

کار ما را زار کرد

اندک اندک دل بُرید از عشق ما انکار کرد     همچو خوبان دگر این قصه را تکرار کرد

عهد خودبشکست همچون پلکان زلف خود    هر کجا بنشست بر من تهمت بسیار کرد

این دل شوریده ام آگه نبود از سِر عشق      او به افسون نگاهش کار ما را زار کرد

در چمن زار محبت ها و عشق و آرزو       هر چه گل بالید یک سر دلبر ما خار کرد

آن حدیث و قصه های نغز نغز خفته را      در نهاد سینه ام یک یک ز نو بیدار کرد

چون کبوترهای چاهی رفت ازپیشم، کنون      تا بدانی زندگی را بر ســــــرم دشوار کرد

رفت و دیگر سوی من هرگز نمی آید دریغ!

روح امــــیــــــد مرا افسرده و بیمار کرد

           


www.razmendagan.com                                                                                                                              afgrazm@gmail.com