http://www.wallsave.com/wallpapers/1280x1024/fish-sauce-web/455819/fish-sauce-web-beautiful-nature-of-kashmir-455819.jpg                           http://www.wallsave.com/wallpapers/1600x900/natural-seen/351246/natural-seen-free-pc-nature-hd-top-level-beautiful-351246.jpg  

               www.razmendagan.com                                                                                              afgrazm@gmail.com                                 


     شاملو

۱۳ جنوری ۲۰۱۸
 

 

 

عاشقان 

سر شكسته گذشتند

شرمسار ترانه هاى بى هنگام خويش 

و كوچه ها بى زمزمه ماند صداى پا 

سربازان 

شكسته گذشتند، خسته 

بر اسپان تشريح

و لته هاى بى رنگ غرورى 

نگونسار 

بر نيزه هاى شان 

 

    *******

 

تو را چى سود 

فخر به فلك بر فروختن 

هنگامى كه 

هر غبار راه لعنت  شده نفرينت مى كند؟ 

تو را چى سود از باغ و درخت 

كه با ياس ها، با داس سخن گفته اى 

آن جا كه قدم بر نهاده باشى  

گياه از رستن تن مى زند 

چرا كه تو تقواى خاك و آب را، هرگز

باور نداشتى 

 

    *******

 

فغان! كه سرگذشت ما 

سرود بى اعتقاد سربازان تو بود 

كه از فتح قلعه روسپيان 

باز مى آمدند

باش تا نفرين دوزخ از تو چى سازد  

كه مادران سياه پوش 

داغ داران زيبا ترين فرزندان آفتاب و باد 

هنوز از سجاده ها 

سر بر نگرفته اند !!!!! 

                                             


                                                www.razmendagan.com                                                                            afgrazm@gmail.com