The Friday Mosque or Masjet-Ejam, Herat, Afghanistan Fotografie-Druck von Jane Sweeney                                                  

www.razmendagan.com                                                                                                                afgrazm@gmail.com 


میرمن هورخش مبارز

       ۱۵  دسامبر۲۰۱۳ 

                                           "سایت رزمندگان" راه زندگی واقعی را نشان میدهد

 

البته که رسانه ها در ساختار یک جامعه نقش بارز و ارزندۀ را دارند. بخصوص در شرایط کنونی، کشورهای روبه انکشاف و برای هر فرد از جامعه ضروری است که از اطلاعات رسانه ئی بخاطر بلند بردن سطح آگاهی خویش و هم چنان فهم شرایط و اوضاع سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و خبری بهره ببرد. چونکه بدون آگاهی زندگی به پیش رفته و انسان عقب میماند و باید گفت که یک رسانۀ خوب بهترین کتاب و بهترین استاد دربلند بردن سطح آگاهی فرد میباشد .بخصوص  اینترنت و سایت های اینترنتی سالم که فعلاً به دسترس تمام جهان قرار دارد. یکی از بهترین و ناب ترین سایت ها، "سایت رزمندگان" است که با نشرمطالب پرمحتوا و با ارزشش ذهن افراد را روشن ساخته و در شکل گیری تفکر واندیشۀ افراد نقش مهم و با ارزش دارد. البته کسانیکه میخواهند زندگی واقعی را درک نمایند و از زندگی لذت ببرند وهم چنان  راه واقعی و حقیقت را دریافت نموده واقعیتهای عینی جامعۀ خویش را شناسایی کرده و خوب را از بد فرق کنند، باید از این سایت با خبر و از مطالب پر محتوای این سایت که دربخش موضوعات سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، تاریخی، ادبی، بخصوص زنان، نوجوانان وغیره به نشر میرسد اطلاع حاصل نمایند. دربخش ظرفیت سازی خویش از آن استفاده نمایند تا راه واقعی زندگی را دریافت نموده دیگر برای ابد از تاریکی، جهل و نادانی نجات یابند. ما باید با "سایت رزمندگان" مبارزه بر ضد خشونت، علیه اشغالگران امپریالیست وغلامان حلقه به گوش آنان را در راه حقیقی شروع نماییم تا بالاخره به قله های بلند موفقیت رسیده دور از استثمار  و استبداد زندگی نماییم .البته که منهم یکی از علاقمندان خاص این سایت میباشم وبا امکانات بسیار کمی که در دسترس دارم از مطالب خوب و زیبایش استفاده مینمایم وهمیشه به وجود این سایت افتخار میکنم . در اخیر از کسانیکه در قسمت نشرمطالب آن وهمچنان بخاطر جمع آوری مطالب این سایت متقبل زحمات میشوند جهانی سپاس وتشکر مینمایم وبرای این بزرگ مردان و شیر زنان- این اشخاص آهنین وآزادیخواه پیروزی وقدرت بیشترمیخواهم تا با ارادۀ قوی شان جهان را بلرزانند وتغییر دهند ودر تمام عرصه های زندگی وبخصوص در روشن ساختن افکار واذهان مردم تلاش بیشتر نمایند.

من به وجود شان از قلب افتخار میکنم و دراخیر سالگرد این سایت یا این گنج گرانبها را به تمام علاقمندان، مردمان اهل خرد و روشنفکران واقعی تبریک میگویم.

 


www.razmendagan.com                                                                                                                  afgrazm@gmail.com