The Friday Mosque or Masjet-Ejam, Herat, Afghanistan Fotografie-Druck von Jane Sweeney                         

www.razmendagan.com                                                                                                              afgrazm@gmail.com 


ب. مردان

۱۵ دسامبر۲۰۱۳ 

                                                                    پیام تبریكی

 

اولین سالگرد سایت پربار"رزمندگان" را كه مصادف است به ٢٥ قوس سال ١٣٩٢ش به تمام ملت افغانستان، بخصوص روشنفكران و خدمتگذران صادق و پاكدل این خطه كه همه هستی، زندگی و جانهای شیرین خود را وقف راه آزادی، روشنگری وسعادت كشور و مردم عزیز خود ساخته اند، تبریك وتهنیت عرض میدارم.

رشدفكری یك جامعه بیداری، هوشیاری وآگاهی سیاسی یك جامعه است كه می تواندكشور و مردم آن را به قلۀ رفیع سعادت برساند. این اصل وزین وسنگین وظیفۀ نیروی روشنفكر واقعی  یك جامعه است كه با از سرگذشتگی و فداكاری بدان مایه بگذارد. امروز دركشورما ایجاد چنین سایت های پیشتاز و پیشرو را میتوان موجد آگاهی دهی دانست ولازم است تا د رزمینه های مختلف سیاسی، اجتماعی و بیداری مردم نقش مهم و روشن سازی علمی را درجامعه عهده دارشوند. چراغ راه آزادی عده ای ازعزیزانی شوندكه میتوانند خود را بدینوسیله از تاریكی وجهل به افق های روشن زندگی برسانند. بناءً وجود سایت رزمندگان یک  ضرورت مبرم است.

رسانه های ارزشمند و رسالت سیاسی مردمی به مثابه خون دررگ رگ یك كشور است كه میتواند میهن ومردم خود را زنده نگهدارد و به افشای دسایس غارتگران اشغالگر، ارتجاع وعمال و مزدوران داخلی آن دركشور به پردازد.

یک سایت خوب با آگاه ساختن مردم میتواند هرچه ارتجاع می بافد او آنرا پنبه نماید. و با عملكرد هوشیارانۀ خود تا حد توان وحتی بیشترازآن جلوخیانت های سیاست گذاران خارجی و داخلی، این خا ئنین جهانی وملی را گرفته و درعمل و با قلم و زبان با افشای دسایس شوم آنان سد راه شان شود. ستم كشان عزیز خود را آگاه سازند تا خود شانرا از زیربارستم ستمگران نجات دهند.

 چنانكه دیده می شود این دین عظیم وشریفانه و وجایب سیاسی و ملی خود را "سایت رزمندگان" طی یکسال درحد توان خود به خوبی انجام داده و می خواهد ادامه دهد. "سایت رزمندگان" و ظیفۀ  خود میداند تا این رسالت ومسئولیت خطیر و تاریخی خود وهمراهان پیشتازخویش را درپیشگاه تاریخ میهن ومردم با دست پرانجام و در این خدمات ارزشمند پیشگام و پیشتازبوده ودرزمینه های فوق رفع مسئوولیت نماید. ما نیز دراین راه او را همراهی وهمدلی میکنیم و ضمن تبریک سالگرد پربارش وعدۀ هرگونه همکاری وهمیاری برایش میدهیم وبه آن عمل میکنیم.


www.razmendagan.com                                                                                                                  afgrazm@gmail.com