www.razmendagan.com                                                                                                         afgrazm@gmail.com  


کانون فرهنگی ادبی مهتاب

         ۱۷ نوامبر ۲۰۱۷

پــیــک صـبـا
 

 
 
 این هفته پنجشنبه 18/8/1396 خورشیدی شب شعر مهتاب با اشتراک جمع کثیری از ادبا، شعرا،  اساتید دانشگاه، جوانان شاعر و شعر دوستان برگزار شد. محفل شب شعر با گردانندگی جوان برومند کانون، خلیل احمد نبی زاده همراهی میشد. در ابتدای محفل مجید جان اکبرزاده سرودۀ پرمحتوائی را از شاعر گرانمایه، استاد براتعلی فدایی خوشخوانی کرد:

 

پــیــک صـبـا

جانا زماه چــهـــره بـــرافگــــن نقاب را    شرمنده کـــن ز دعـــوی حسن آفـتـاب را

بخــــرام انـــدرین چمن ای نوبهار حسن    بشکـــن بهای نــــرگس و قــدر گلاب را

تنها نه من به هجر تو سوزم، که عالمی  دارنــــــــــد بر جگر هـمه ایـن التهاب را

عــمـریست کز فراق تو سرگشته می تنم  بـــر خـــویشتن بسان خــدرنق لعاب را

دارم بیاد روی تــــو بــــزمی بیا بـبـیـــن   از خـــون دل شرابـــــم و از دل کباب را

تا چنــد از فــــراق تـــــــو و طعنۀ رقیب   سازم زاشک دیــــــده روان سیــل آب را

پـــیـــک صبا مگر به تو پیغام من نگفت   کای بــــی وفا بگــــــو سبب اجتـنـاب را

ما را کــــه پـایــمال حـوادث کند سپهـــر    دیگـــــــر چرا کشم ز تو قهر و عتاب را

آئی گَـــــرَم به خـــواب زشوق رخت کشم    یکسر به خوابگاه عـدم رخت خواب را

تــــــرسم از آنکه شعلــۀ آه "فـــدائـیت"

آتش زنـد به خرمن جان شیخ و شاب را


 
*************************
در ادمه سهیل سلطانیار سرودۀ زیبائی را از شاعر گرامی، علی اکبر یاغی تبار، خوشخوانی کرد.

 

مثل داش آکل کـــه برق چشم یک دختر به بادش داده باشد

مثل یک فرمان که نارو خوردن از قیصر به بادش داده باشد ـ

ـ بغض دارم؛ بغض، چون مردی که بی رحمانه ترکش کرده باشی

بدتر از آن، مثل فــرزندی کــــه یک مـــادر بــــــه بادش داده باشد

بغض دارم؛ بغض از تصویر دنیایی کـــه بی تو جای من نیست

بغض دارم؛ مثل یک باور که یک یاور به بادش داده باشد

مثل دارا یی کــه اسکندر ذلیلش کرده باشد درد دارد

پشت سالاری که دست غدر همسنگر به بادش داده باشد

حال من؟؟؟: حالِ غرورِ شاعرِ فحلی که شاگردِ عزیزش

با سرآمد خواندنِ یک شاعــــرِ دیگر بـه بادش داده باشد

شانه ام هم وزنِ نامِ خانه ام ویران و رنج آجین و زخمی است

مثل یک کشور کــــه ظلم حاکمی خودسر به بادش داده باشد

شرمگاه مُرده برمی خیزد؛ امّــــا برنخواهد خاست هرگـــز

پشتِ گرمی که خیانت دیدن از همسر به بادش داده باشد

حسِّ مافوقِ به سربازان خیانت کرده حسّ دردناکی است

مثل ایمانـــی کــه کفرِ شخصِ پیغمبر به بادش داده باشد

بغض دارم؛ بغض، هم سنگِ برادرخوانده یِ خودخوانده ای که

نارفیقی،  تحتِ نامِ نامــیِ خواهــــر بــــه بـــادش داده باشد

شکّ ندارم که تـو برمی گردی؛ امّا بر نخواهد گشت دیگر

حرمتِ شعری که مدحِ یک ستم پرور به بادش داده باشد

شانه یعنی مار؟؟ ...یا نه! مار یعنی شانه؟؟... تعبیر دقیقش ؟؟؟

- شانه، یعنـــی هرچه یک هم گریه با خنجر به بادش داده باشد

*****

آقای عبدالحمید مطهری سرودۀ پر محتوائی را از زنده یاد استاد "رستاخیز" خوشخوانی کردند:


 

درشـبـسـتان چنين سـرد وخـمـوش     مـیـروم  تـا شـورشـی بــر پـا كـنـم 

تـا سـكـوت تـلـخ سـاحــل بـشـكـنـم    سـيـنـه را جــولانــگـه دريــا كــنـم 

مست و ازخود رفته درميـدان رزم    پـــُرمُــل آزاده گـــی مـــيـنــا كـنــم 

چــون پـرسـتـوهـای نـاآرام صـبح     راز شــب را فـاش بـا غـوغـا كنـم 

عـقـده ای اوهـام  ایـن شـام سيـاه     بــا پـيـام صـبــح روشـــن وا كـنـم 

راز صـدهـا رمـز مـرگ و زنـدگـی     نـقـش بـــر گــهــنـامــۀ فـردا كـنـم 

دل به طوفان بندم وغلطم به موج     در كـنـار شـعـلـه مـسـتـی هـا كـنـم 

عشق مي خواند مرا در بـزم خلق 

نـا خـلـف بـاشـم اگـر حـاشـا كــنـم 


 

 
جوان آگاه و پرتلاش، ذلیق پژوهش، از سروده های خود خوشخوانی کرد:

 
 
چگونه فریاد را شنیدم؟

در شهری که انقلاب خوشه ای گندم است

 و دختران سرزمین به دعای خیر مادرش احتیاج دارند

 و کبوتران که تنها در قفس آواز می خوانند

 چمن ها در بهار عمر خود جای سبز شدن، سرخ میشوند

 و چون بمب ها در کمر ماهیان لیز میخورند

 باید با کلاه ایمنی لُنگ بسته شوند

چگونه شنیدم فریاد را؟

چگونه فریاد را شنیدم؟

که هنوز سند آزادی ام در دست نیست


 
این بود گوشه ای از بزم شب شعر کانون مهتاب تا در دسترس علاقه مندان شعر و ادب قرار گیرد.

                                                                                    www.razmendagan.com                                                                                     afgrazm@gmail.com