www.razmendagan.com                                                                                                         afgrazm@gmail.com  


سایت "رزمندگان"

۲۷ اکتوبر ۲۰۱۵

                 

 

                                مثلث شوم امپریالیسم - ارتجاع - طبیعت

                                 با بی رحمی از مردم ما جان می گیرند

 

امروز دوشنبه چهارم عقرب، زلزلۀ شدیدی که شدت آن را ۷، ۷  درجۀ ریشترتخمین می کنند از بدخشان درشمال شرق کشور ما به حرکت آمده و با عبور از چند ولایت جنوب شرقی و شرقی(ننگرهار وکنر) قسمتهائی از پاکستان و هندوستان را نیز لرزانده است.

این زلزلۀ بی رحم جان یازده دختر نوباوۀ ما را که دربدترین شرایط زن ستیزانه درافغانستان، درولایت دوردست تخار، کمرهمت به آموزش علم بسته بودند، مانند امپریالیسم وداعش و طالب به خاک وخون کشید وهستی پر از آرزوی شا ن را از ما گرفت.

این زلزلۀ ویرانگر کلبه های گلین صدها هموطن فقیر وبیچارۀ ما را دربدخشان، تخار، ننگرهار، کنر و... به خاکدان بدل کرده و طبق گزارشات تا هم اکنون  بیش از هفتاد هموطن مظلوم ما را دراین ولایات از زندگی ساقط کرد، که درمیان آنها جمعی از نان آوران فامیل های فقیری بودند که با نبود شان زندگی آن خانواده ها تیره وتار می شود. همچنان احتمال تلفات بیشتر ازین حادثۀ دلخراش  نیز می رود.

ولی تا همین اکنون نشنیدیم که این خشم طبیعت، قصری از زورآوران را هم ویران کرده باشد و تنی از آدم کشان را به زمین فرو کرده باشد. آنچنان که امپریالیسم متجاوز، خانه های گلین مردم ما را بمباردمان می کند و طالب وداعش کلبه های محقر ما را آتش می زنند، طبیعت بیدادگر ومظلوم کش هم مردم فقیر را می کشد وخانه های گلین شان را ویران می کند وکسی هم نیست که ازآنها حمایت کند، به آنها کمک برساند و یا غرامت بدهد.

سایت "رزمندگان" در کنار وهمراه مردم رنجدیدۀ خود درغم واندوه جانباختگان این حادثه خود را شریک و همراه می داند و از هوادارانش می خواهد، درهرجائی که می توانند، با آخرین توان به کمک آسیب دیدگان بشتابند.

 

                                                        

                             

                                                      

                                   

                                 

                                   

                                                www.razmendagan.com                                                                                     afgrazm@gmail.com