www.razmendagan.com                                                                                 afgrazm@gmail.com


ارسالی حزب کار ایران (توفان)

۱۴ جنوری ۲۰۱۷

 

                     هاشمی رفسنجانی، یکی از معماران حکومت چرک وخون اسلامی درگذشت

 

هاشمی رفسنجانی ، یکی ازکلیدی ترین مهره های رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی در 82 سالگی درگذشت. کارنامه سیاسی 38 ساله هاشمی رفسنجانی در صحنه سیاست ایران چیزی جز توطئه و باند بازی، دزدی وچپاول اموال مردم، خیانت و جنایت ، فقر و ژرفش اختلافات طبقاتی نبوده است.

 

                                                                                                  

هاشمی رفسنجانی عالیجناب سرخپوش، عضو شرکت  سهامی زنجانی و شرکاء

هاشمی رفسنجانی از همان اوان انقلاب بعنوان همدست خمینی جلاد نقشه ترور و امحا فیزیکی مخالفین سیاسی حتا عناصر و جریانات سازشکار و رفرمیستی را که سودایی جز رفرمهای کوچک درچهار چوب نظام سرمایهداری درسر نداشتند، میکشید و دست به توطئه و ترور میزد.

هاشمی رفسنجانی یکی از طراحان "انقلاب فرهنگی اسلامی "، بستن دانشگاهها و سرکوب دانشجویان ایران بود. وی بعنوان یار امام جنایت کارش گام به گام با بسیج نیروهای شبه فاشیستی حزبالله و سپاه و بسیج دست آوردهای دمکراتیک انقلاب بهمن 57 را از بین برد و فضای اختناق سیاسی ایران با کودتای ننگین سی خرداد 60 به اوج خود رسید.هاشمی رفسنجانی از آمران کشتار کمونیستها، انقلابیون و نیروهای ترقی خواه دهه شصت و از طراحان اصلی کشتار سراسری زندانیان سیاسی درتابستان و شهریور 1367 بود.

هاشمی رفسنجانی برای حفظ و تحکیم نظام و تصفیه و سرکوب مخالفین سیاسی، جنگ را پس از عقب نشینی و شکست ارتش عراق از خرمشهر ادامه داد و خسارت مالی و انسانی عظیمی را موجب گردید .

در دوره ریاست جمهوری وی بود که چترعملیات تروریستی و قتل افراد اپوزیسیون در خارج از کشور پهن شد و بیش از 200 تن از شخصیتها، اعضاء و رهبران احزاب و گروهای سیاسی ترور شدند. رفیق حمید رضا چیتگر(بهمنی) عضو رهبری حزب کارایران(توفان) یکی ازاین قربانیان ترور در خارج از کشور بود.

هاشمی رفسنجانی معروف به عالیجناب سرخ پوش رهبری کننده قتلهای زنجیرهای و ترور نویسندگان و شخصیتهای منتقد ایران است.

هاشمی رفسنجانی نقش تعیین کنندهای درمسند قدرت نشاندن سیدعلی خامنهای بعنوان رهبر و جانشین خمینی ایفا کرد و هم او بود که دخالت سپاه در اقتصاد و قدرت سیاسی را فراهم آورد. هاشمی رفسنجانی معمار اصلی سیاستهای نولیبرالی درقالب تعدیل اقتصادی در ایران بود که پس از سرکوب خونین انقلاب و کشتار سال شصت و درشوک فرو بردن جامعه به اجرا درآمد. براستی که وی فرزند خلف "میلتون فریدمن" در صحنه ایران است و" گور خوابی" و فقر و مصیبت و لگد مال کردن حقوق کارگران نتیجه طبیعی سیاستهای نولیبرالی هاشمی رفسنجانی است که جامعه ایران را به ورطه سقوط کشانده است..............

امروز مجموعه ضد انقلاب حاکم و همه کاربدستان "اصلاح طلب میانه رو "برون حکومتی و نو لیبرالهایی نظیر زیبا کلامها تا "چپهای غیرسنتی" چون فرخ نگهدارها رهبر سازمان فدائیان اکثریت ....و بی بی سی نشینهای مدرن وسکولار، به عزا نشسته و با اظهار تاسف از مرگ این جلاد خونریز و جنایتکار در سوگ فرورفته اند. براستی که نگرانی از" نظام سرمایهداری جمهوری اسلامی" بدون عالیجناب سرخ پوش این ملای میانه روی ایران میتواند مختص افراد و محافلی باشد که در این نظام چیزی برای ازدست دادن دارند. فقط با دفن بختک رژیم سرمایهداری اسلامی است که می توان از شر این اختاپوس با تمام جنا ح هایش خلاص شد.

خبرمرگ قاتلان فرزندان ایران، نه تنها جای تاسف ندارد، بلکه روزشادمانی مردمان ایران است!

 

توفان
سخن هفته

نقل ازفیسبوک حزب کارایران(توفان)

https://www.facebook.com/toufan.hezbekar

www.toufan.org

دوشنبه  20 دی ماه 1395 برابر با 9 ژانویه 2017

 


                                                www.razmendagan.com                                                                            afgrazm@gmail.com