www.razmendagan.com                                                                                                         afgrazm@gmail.com  


ارسالی پیمان

۲۵ جنوری ۲۰۱۸

 

 

گزیده هائی از دریچه های انترنیتی

 

140

تبصرۀ گردآورنده: اگر در انقلابها و نظام های انقلابی مخالف سرمایه داری، درجریان خلع قدرت عوامل سرمایه، به این غارتگران هستی مردم، زیان مالی رسید؛ دندوره چیان سرمایه داری، توماری از کلمات وجملات حزن آور ونفرت انگیزی را که قلب عناصر ساده اندیش را به درآورده ونفرت شان را نسبت به آن انقلابیون  تحریک کند بر رسانه ها و آثار شان باد می کنند. واین پروپاگند مخرب شان را حتی دهه ها ادامه می دهند. اینک ببینید چه گونه یک درصد سرمایه دار جهان هشتاد و دو درصد درامد کل جهان را غارت می کنند، ولی هنوز هم کسی نمی گوید و نباید بگوید که نظام سرمایه داری غاصب و غارتگراست و باید به این غارت وچپاول برملایش درجهان خاتمه داده شود. واقعاً امپریالیسم غارتگرترین و خونخوارترین نظامیست که تا حال بشریت دیده است.

 

گزارش اکسفام: شکاف میان فقرا و ثروتمندان در جهان عمیق‌تر شده است

نابرابری عمیق در توزیع ثروت: گزارش اکسفام حاکی است که ۸۲ درصد از ثروت‌های حاصل شده در ۲۰۱۷ به ۱ درصد ثروتمندترین افراد تعلق گرفته است.

Vietnam Hausarbeit in Ho Chi Minh Stadt (Oxfam/S. Tarling)

اکسفام: از رشد اقتصادی در کشورهای نوخاسته صنعتی و کشور های پیشرفته انسان های کمی سود می برند

در داووس سویس در این روزها بار دیگر سران کشورها، رؤسای شرکت ها و مدیران عرصه اقتصاد گردهم می آیند. در همین حال سازمان امدادی بریتانیایی اکسفام پیش از آغاز این نشست، گزارش اش را در باره نابرابری های اجمتاعی در سطح جهان معرفی کرده است.

ارقام جدیدی را که نیک برایر، فعال سازمان اکسفام ارایه کرده است، ممکن است بعضی را به تعجب وادارد و در میان شماری هم خشم ایجاد کند. براساس اظهارات او در فاصله هر دو روز در جایی از جهان، یک میلیاردر جدید به شمار محدود ثروتمندان جهان افزوده می شود. در این میان شمار میلیاردرها به بیش از ۲۰۰۰ تن می رسد.

در مقایسه، یک زن خیاط در بنگله دیش باید در تمام عمرش کار کند تا به همان اندازه پول کمایی کند که یک رئیس در رهبری یک شرکت مُد در چهار روز به دست می آورد. تنها ۴۲ نفر به صورت مجموعی همان میزان ثروت جهان را در تصاحب خود دارند که با داشته های تمام نیمی از فقیرترین جمعیت جهان برابر است.

نیک برایر از سازمان اکسفام شکایت می کند: "اگر ما فقط به افزایش جدید ثروت ها نظر کنیم، در این صورت ۸۲ درصد آن، یعنی از هر پنج دالر چهار دالر آن، به ثروتمندترین افراد تعلق می گیرد که یک درصد جمعیت جهان را تشکیل می دهند. این  در حالی است که رفاه کمتر از نیمی از بشریت که سه و نیم میلیارد جمعیت جهان را تشکیل می دهد، اصلاً بهبود نیافته است."


                                                                                 www.razmendagan.com                                                                                                     afgrazm@gmail.com