www.razmendagan.com                                                                                                         afgrazm@gmail.com  


   گردآورنده: پیمان

۳۰ اکتوبر ۲۰۱۷

گزیده هائی از دریچه های انترنیتی

تبصرۀ گردآورنده: امپریالیسم امریکا تنها با تجاوزاتش به ملل و مردم دیگرجهان ستم نمی کند، بلکه با قوانین وسنت های وحشیانه و قرون وسطائیش به مردم امریکا نیز ستم می کند. سیاهان و هسپانی تباران امریکائی را می کشد و به آنها حق انسانی قایل نیست، به حقوق انسانی سفید پوستان (حتی اطفال شان) هم توسط سرمایه داران تجاوز می کند. این مدرک را بخوانید تا نفرت تان نسبت به امپریالیسم وحشی و قانون شکن امریکا عمیقتر شود. ولی با خواندن این مطلب هرگزنباید عمل وحشیانه درازدواج اطفال درافغانستان ویا جاهای دیگر توجیه بیابد. هرقانون وهرجائی که طفلی را به ازدواج درآورد، غیرانسانیست.  

133

 

فلوریدای متمدن در ازدواج صغیره یک گام جلوتر از افغانستان

 

 
این پیره مرد امریکایی به ظاهر متمدن اما متمول، به اجازۀ قاضی فلوریدا به دخترکی که دوازده ساله است ازدواج کرده. خود این آقا 65 ساله است. 
یک روزنامه امریکایی با نشر این نگاره و گزارش نوشته است که حتی در افغانستان که در امور ازدواج فرزندان با مشکلات فراوانی رو به رو است نسبت به امریکا درمورد ازدواج دختران زیرسن قوانین سخت گیرانه تری دارند. دختران افغان با اجازه پدر یا قاضی آن هم از سن ۱۵ یا ۱۶ ساله گی تن ازدواج می دهد. درفلوریدای امریکا بیشترین موارد ازدواج با دختران صغیره وجود دارد و یک دختر باردار در هر سنی که قرار داشته باشد می تواند با تصویب قاضی ازدواج کند. 
نشریه امریکایی آمار داده که در 15 سال اخیر بیش از دوصد هزار کودک در ایالات متحده ازدواج کرده بودند.

 
از جمله سه دختر 10 ساله و یک پسر 11 ساله بوده اند.

                                                                                 www.razmendagan.com                                                                                                     afgrazm@gmail.com