www.razmendagan.com                                                                                                         afgrazm@gmail.com  


   گردآورنده - پیمان

۱۳ جولای ۲۰۱۷

 

 

 

گزیده هائی از دریچه های انترنیتی

۱۱۷

تبصرۀ گردآورنده: قطری ها، اگرهم بدانند، جرئت نمی کنند بگویند که امریکائی ها از پایگاه های نظامی شان در قطر و خلیج فارس به افغانستان در چهارراهی زنبق کابل، راکت پرتاب نموده اند. شاید اگر امریکا برای شان دوازده ملیارد دالر اسلحه نمی فروخت، این راز را هم افشاء می کردند؛ شاید امریکائی ها به همچو دلایل، علی رغم میل عربستان سعودی، دامن قطر را رها نمی کنند.  اما حالا دیگر خیلی ها به این راز پی برده و اهداف شوم امریکا در منطقه را افشاء نموده اند.

 

قطر: آمریکا حملات اخیر افغانستان را طراحی کرده است

 

 

قطر: آمریکا حملات اخیر افغانستان را طراحی کرده است

 روزنامۀ الرأیه چاپ قطر در گزارشی نوشت: چنین انفجارهای مرگباری در افغانستان، برای حیات سیاسی آمریکا امری ضروری و لازم بود. زیرا اولا بر ناکامی های این کشور در افغانستان سرپوش گذاشته و اینگونه سعی میکند شکست های خود را جبران نماید و از سوی دیگر متحدین خود، بخصوص کشورهای اروپایی را در هالۀ از ترس نگاه میدارد.
نویسندۀ این روزنامه معتقد است اجرای چنین حملات پیچیده و سازماندهی شده از توان گروه های تروریستی خارج بوده و فقط توسط کشورهای قوی میتواند طرح ریزی شده و به مرحله اجرا درآید.
این روزنامه قطری در ادامه مینویسد داعش افغانستان نیز تحت رهبری امریکا ایجاد گردیده و تشویق میگردد. این همه برای ان است تا امریکا حضور نیرو های خود را در افغانستان توسعه و حفظ نمایند.

 


                                                                                 www.razmendagan.com                                                                                                     afgrazm@gmail.com