www.razmendagan.com                                                                                                         afgrazm@gmail.com  


   گردآورنده - پیمان

۲۹ جون ۲۰۱۷

 

 

گزیده هائی از دریچه های انترنیتی

 

۱۱۶

تبصرۀ گردآورنده: ما درسایت "رزمندگان" سالها است که داد می زنیم: امریکا برای پیشبرد اهداف شومش با نقشه های شیطانی دست به ایجاد گروهای بنیادگرای اسلامی می زند. امریکا جهادی ها و طالبان را به وجودآورد، مسلح ساخت و به قدرت رساند، القاعده را ایجاد، سازماندهی و مسلح ساخت و اینک داعش و ده ها گروه دیگر را درآسیا وافریقا(سوریه، عراق، لیبی و...) به وجود آورده ومسلح ساخت و به عنوان ابزار از آن ها درتخریب کشورهای مورد نظرش بهره گرفت. نمیدانیم کسی صدای ما را شنید و یا نشنید. جای شکراست که اینک گلوبال ریسرج گوشۀ از این نقشۀ شیطانی امریکا را افشاکرد.  

 

 

گلوبال ریسرچ: داعش نقشه شیطانی امریکا است

 

 
هفت هزار رزمنده داعشی از کشورهای آسیای میانه به اضافه دوهزار اجیر جنگی در منطقه حضور دارند. 

 

نشریه گلوبال ریسرچ می نویسد که امریکا با حمایت از داعش، القاعده و دیگر گروه های تروریستی شناخته شده و تقویت نفوذ خودش ازین گروه ها استفاده ابزاری می کند.

اندره نوویکوف از مرکز اطلاعات ضد تروریستی سازمان امنیت و همکاری اروپا، بدین نظراست که داعش تمرکز خود را از سوریه و عراق به سوی آسیای مرکزی وافغانستان دور داده است. با توجه به اظهارات نویکوف، تحلیل گران بدین باورند که درگیری های اخیر جنگی درافغانستان بیانگر آن است که شبه نظامیان اهداف تاکتیکی و استراتیژیک شان را هم آهنگ کرده اند. 

 نوویکوف می گوید: هدف از افزایش نفوذ داعش درشمال افغانستان تصرف مناطق مرزی در امتداد سرحدات با آسیای مرکزی است و همچنین یک منطقه مرزی چین است.  گلوبال ریسرچ می افزاید: جنگ داعش با طالبان دربرخی مناطق، به منظور تسخیر مناطق، یک نقشه آشکار شیطانی از سوی امریکا است تا بحران و کشاکش درآسیای میانه ایجاد کند و از داعش به حیث سرباز پیاده امپراتوری کار می گیرد.  به گفته نوویکوف، بیش از ۷۰۰۰ نفر از شهروندان کشورهای مستقل مشترک المنافع در فعالیت های تروریستی دخیل اند، و درحال حاضر، بیش از دوهزار نفر نیز به عنوان مزدوران جنگی درمعرکه حضور دارند.


                                                                                 www.razmendagan.com                                                                                                     afgrazm@gmail.com