www.razmendagan.com                                                                                                         afgrazm@gmail.com  


   گردآورنده - ض. نوابی

۱۲ می ۲۰۱۷              

 

 

گزیده هائی از دریچه های انترنیتی

 

۱۱۳

تبصرۀ گردآورنده: برای هزارمین بار ثابت شد که حرکت طالبان، نه یک حرکت جهادی اعتقادیست و نه هم به هیچ صورت یک حرکت به اصطلاح خودجوش مردمی؛ بلکه حرکتیست که به دست اجانب ایجاد شده، سازماندهی، رهبری و تأمین می شود. دهارۀ طالبان نیز مثل پرچمی - خلقی ها و همتایان جهادی خود، مزدوران وطن فروشی هستند که به دستور اجانب، میهن ما را ویران می کنند و خلق ما را به خون می کشند.

 

چرخبال(هلیکوپتر) های نظامی برای کمک به طالبان فرود آمدند

حکومت افغانستان باری دیگر به طور واضح حمایت خود از نیروهای طالب را نشان دادند.

به گزارش سلام وطندار، چهارشنبه شب، 2 چرخبال به مناطق تحت تصرف نیروهای امنیتی در سرپل نزدیک شدند، نیروهای امنیتی هم به این باور اینکه این چرخبال‌ ها نظامی بوده و به کمک آنان آمده‌ اند منتظر ماندند، اما چرخبال‌ ها به سمت نیروهای طالبان رفته و در مناطق تحت تصرف آنان فرود آمدند.

پس از این اتفاق، بیش از 20 تن از سربازان صفوف جنگ را رها کرده اند و این روند همچنان ادامه دارد.

این در حالی است که سخنگوی والی سرپل این اتفاق را نه رد کرده و نه تایید می کند.


                                                                                 www.razmendagan.com                                                                                                     afgrazm@gmail.com