www.razmendagan.com                                                                                                         afgrazm@gmail.com  


گردآورنده: پیمان

۲۸ دسامبر ۲۰۱۶

 

گزیده هائی از دریچه های انترنیتی

۹۳

حزبی که نتواند تحلیل ارایه دهد، باید دروازه‌اش را بست

 

"تبصرۀ گردآورنده: اگر حزبی ویا سازمانی احیاناً و بعد از وقتها "تحلیلی" داد مندراوردی، که نه شکل داشت ونه محتوا و نه هم چیز مثبتی ازآن دستگیر خواننده می شد، او، دروازه هایش را چی کارکند ونامش را چی بگذارد؟

با این چنین معیارها هم که حساب کنیم دروازه های بسیاری از احزاب و سازمانها باید بسته شوند. آنگاه عدۀ سودجو، قدرت طلب و فرصت طلب و یا معتاد چه وسیلۀ برای ارضای آن خصیصه های شان ابداع کنند؟"

 

زمانی‌که ‌گروهی از همفکران برای رسیدن به هدف‌ سیاسی، کانونی را شکل می‌دهند و حزبی را می‌سازند، باید حرف بزنند، بنویسند، بخوانند، پژوهش کنند و تحلیل ارایه دهند نه اینکه پنجره‌های حزب با جستن و پریدن رهبران باز و بسته شوند.

حزب دارای 10 عنصر مهم است:
1. ایدیالوژی: نگاه حزب را پیرامون جهان در برنامه‌های داخلی و خارجی روشن می‌سازد.
2. دکترین: اندوخته‌ها، روش‌های اکادمیک، تجربی و مطالعات حزب را بسیج می‌کند.
3. تشکیلات: در برگیرنده ارگان‌های کاری حزب است که پیوند دهنده حلقات بالایی با میانه، پایانی یا تشکیلاتی حزب است.
4. پالیسی‌: که نشان‌دهنده موضع‌گیری‌های حزب در پیوند به قدرت است.
5. تحلیل: که بیا‌نگر ظرفیت و کارایی ایدیالوژی، دکترین، تشکیلات و پالیسی‌ها با وضعیت سیاسی است. این تحلیل باید خود و دیگران را نقد بتواند.
6. جایگزین: باید ظرفیت طرح جایگزین بهتر در برابر قدرت را داشته باشد. بتواند اپوزسیون را معنا دهد.
7. رهبران پیشتاز و جذاب پیش‌کش کند. رهبران مجرب را به منابع خود و رهبران جوان را به نیروی سمت‌دهنده خود تبدیل کند. حزب فعال آن‌است که پیوسته، کادر سیاسی تولید کند.
8. دیپلماسی: ظرفیت دیپلماسی فعال با ساختارهای سیاسی جهان داشته باشد. خود را در کانون‌های بزرگ سیاسی جهان تعریف کند. بتواند رابطه و همگرایی شکل دهد.
9. منابع: بتواند منابع تولید کند. حزب کارا آن است که قدرت سیاسی و اقتصادی متوازن داشته و راه‌های استمرار حیات اقتصادی خویش را دریابد.
10. ابتکار: مبتکر باشد. فکر تولید کند. نهادهای گفتمان‌ساز و پرسمان‌ساز بسان کنفرانس‌ها، سمپوزیم‌ها، کنوانسیون‌ها راه اندازد تا اعتماد قشر پویای جامعه را جلب کند.

اگر حزبی چنین ظرفیت را ندارد، باید نام اش را حزب نگذارد.

منبع: افغانپپر

 


                                                                                 www.razmendagan.com                                                                                                     afgrazm@gmail.com