www.razmendagan.com                                                                                                         afgrazm@gmail.com  


گردآورنده: پیمان

۱۸ نوامبر ۲۰۱۶ 

 

گزیده هائی از دریچه های انترنیتی

۸۸

بحران عمومی نظام درافغانستان، امپریالیسم اشغالگر را به تعویض گروپیک مهره ها واداشته است. بدین سبب مزدوران لمیده درکرسی های پوشالی هم به جان هم افتاده اند.

 

بازنده و برندۀ بحران کابینه کیست؟

 

بحران زمانی به اوج می‌ رسد که ساختارهای سیاسی از کمبود هماهنگی به بن‌ بست برسند.

وقتی حکومت به‌ گونه کتله‌ ای به نشست مجلس نمایندگان حضور نمی‌ یابد تا در برابر عملکردش پاسخ‌ گویی کند، اوج ناهماهنگی اجرایی و بحران سیاسی را در عالی‌ ترین ساختار های دولتی به نمایش می‌ گذارد. مجلس نمایندگان در غیاب صندوق می‌ گذارد و پیامش را به حکومت پیشکش می‌ کند.

ناهماهنگی ساختارها از سه کمبود نشات می‌ گیرد:
ـ کمبود اراده سیاسی برای حل بحران در سطح رهبران نهادها. اینجا رهبران خود بحران‌ ساز می‌ شوند.
ـ کمبود قانونی که عملکرد نهادها را مبهم می‌ سازد. این‌جا ضعف حاکمیت قانون عامل بحران است.
ـ کمبود منابع برای هماهنگی بهتر میان نهاد ها. اینجا فقر سبب بحران است.

در بحران کنونی، در گام نخست مجلس نمایندگان قربانی بحران است. زیرا مقبولیت خود را در برابر حکومت از دست داده، اعتبار و صلابت قدرتش زیر سوال رفته است. به‌ ویژه اگر رییس جمهور وزیران سلب صلاحیت‌ شده را با استفاده از میکانیزم دیگر قدرت یعنی دادگاه عالی ابقا کند.

بازنده دومی ریاست اجرایی است. زیرا این نهاد در میان سه نماد قدرت (رییس جمهور، قضا و پارلمان) بی‌صلاحیت‌ تر از همیشه مطرح می‌ شود اما اگر آقای عبدالله گزینه ای تازه برای حل بحران را پیشکش کند، بر عکس جایگاه و اعتبار این نهاد بالا می‌ رود.

برنده این بحران رییس جمهور است. پارلمان، حکومت و قضا از مشروعیت لنگان رنج می‌ برند. هرسه ساختار، این کمبود را به‌ خوبی درک کرده اند. اپوزسیونی‌ که بتواند در زمینه نقش میانه را بازی کند وجود ندارد. در نهایت رییس جمهور به قانون اساسی‌ که کمترین استفاده از آن کرده است رجوع خواهد کرد و با استفاده از صلاحیت‌ هایش حکومت، پارلمان و قضا را در انحصار بیشتر در خواهد آورد.

منبع انترنت


                                                                                 www.razmendagan.com                                                                                               afgrazm@gmail.com