www.razmendagan.com                                                                                                         afgrazm@gmail.com  


گردآورنده: ض. نوابی

 ۱۸اکتوبر  ۲۰۱۶

 

 

گزیده هائی از دریچه های انترنیتی

۸۱

این هم دستاورد پانزده سال سیطرۀ امپریالیسم و مزدورانش:

                

افغانستان جایگاه هشتم در میان گرسنگان جهان

 

به نقل از انستیتو بین المللی مطالعات سیاست های غذایی با نشر شاخص گرسنگی جهانی، افغانستان هشتمین کشوری است که در معرض گرسنگی قرار دارد.
در این فهرست افغانستان در صدر کشورهای قرار گرفته که وضعیت آن به لحاظ شاخص گرسنگی جدی است.

هفت کشور دیگر که به لحاظ شاخص گرسنگی، بالاتر از افغانستان قرار گرفته‌اند، در وضعیت وخیم قرار دارند.
این کشورها شامل یمن، چاد، سیرلیئون، ماداگاسکار، جمهوری آفریقای مرکزی، هایتی و زامبیا می‌شود.

پاکستان پس از افغانستان به لحاظ شاخص گرسنگی در رتبه‌ی چهارم قرار دارد و وضعیت بهتری نسبت به این کشور ندارد.

این یازدهمین گزارشی است که در رابطه با شاخص گرسنگی منتشر می شود، در این گزارش آمده است که وضعیت گرسنگی نسبت به سال ۲۰۰۰ میلادی به شدت بهبود یافته اما در عین حال تاکید شده‌است که گرسنگی هنوز به عنوان یک چالش جهانی عظیم با موجودیت ۵۰ کشور در وضعیت وخیم و یا جدی، حضور دارد.

سازمان‌ملل متحد در برنامه توسعه پایدار تا سال ۲۰۳۰ پیش‌نهاد کرده که گرسنگی در جهان به صفر تقلیل یابد اما به گفته‌ی محققان این مرکز، هنوز راه طولانی برای رسیدن به این هدف سازمان‌ملل در عرصه زدودن گرسنگی باقی‌است.

تبصرۀ گرد آورنده: تا زمانی که جهانخواران به منافع خودشان بیاندیشند، باید خلق های مظلوم افغانستان، یمن، چاد، سیرالیون، جمهوری افریقای مرکزی،هایتی و زامبیا و هرمستعمرۀ دیگر، گرسنه بمانند تا امپریالیسم ودست نشانده گان شان به زندگی ننگین شان در عیش و عشرت ادامه دهند.!!
 

برگرفته از انترنت

 


                                                                                 www.razmendagan.com                                                                                               afgrazm@gmail.com