www.razmendagan.com                                                                                                         afgrazm@gmail.com  


گردآورنده: پیمان

 ۱۵اکتوبر  ۲۰۱۶

 

 

گزیده هائی از دریچه های انترنیتی

۸۰

                  اینبارهلیکوپترها از "آسمان" به کمک طالبان "خودجوش" شتافتند؟؟؟؟

چرخبال(هلیکوپتر) های سفید به کمک طالبان شتافتند

"نظر به معلومات مردمان محل از ولایت قندوز سروکله طیاره های سفید رنگ زمان حکومت کرزی که در ولایت های جنوبی طالبان را از یک جا به جای دیگر انتقال می داد، دوباره در قندوز پیدا شده است".

از قندوز و چهاردره حکایت هایی است که بعضی ها می گویند دو چرخبال سفید رنگ در شهر قندوز پیدا شده تقریبا نیم ساعت در ساحه رهبری طالبان در شهر توقف کرده بعد به طرف ولسوالی چهاردره پروازکرده است.

بعضی ها می گویند این چرخبال ها طالبان قندوز را به چهاردره انتقال داده است. در زمان حکومت کرزی نیز چنین خبرهایی از ولایت های جنوبی شنیده شده بود اما تا هنوز درباره هویت این طیاره های سفید رنگ از طرف حکومت اندک معلوماتی هم به مردم ارایه نشده حالا بیبینم حکومت اشرف غنی چه
خواهد کرد.

 

 


                                                                                 www.razmendagan.com                                                                                               afgrazm@gmail.com