www.razmendagan.com                                                                                                         afgrazm@gmail.com  


گردآورنده: پیمان

۲۳ سپتامبر  ۲۰۱۶

 

گزیده هائی از دریچه های انترنیتی

۷۲

شب های کابل کابوس وحشت و مرگ

 

کابل تنها پایتختی است که باشندگان آن نمی تواند حتی در شب هم نفس راحت بکشند. زندگی در این شهر به یک کابوس مرگ مبدل شده است. بعد از ساعت 9 شب، بیرون شدن از خانه به مثابه عبور از جاده های مرگ است. سرقت های مسلحانه به حدی زیاد شده است که حتی مناطق نزدیک به ارگ ریاست جمهوری نیز مصون نیستند.

شهروندان شاکی هستند که گروه های دزدان مسلح که ملبس با لباس های نظامی هستند پس از ساعت 9 شب در نواحی مختلف شهر کابل رانندگان موتر را متوقف کرده پس از لت و کوب وسایط آنان را با خود می برند.

بر اساس معلومات هر شب در حدود 10 عراده موتر از نواحی مختلف شهر کابل سرقت می شود.

شهروندان کابل می گویند زمانیکه نیروهای پولیس توانایی جلوگیری از حمله های تروریستی و جرایم سنگین در پایتخت را ندارند حداقل امنیت مال آنان را باید تامین کنند.
 

بر گرفته از سایت افغان پپر


                                                                                 www.razmendagan.com                                                                                                              afgrazm@gmail.com