www.razmendagan.com                                                                                                         afgrazm@gmail.com  


گردآورنده: پیمان

۷ جولای  ۲۰۱۶

گزیده هائی از دریچه های انترنیتی

تبصرۀ گرد آورنده: خوانندگان ارجمند توجه کنند که امپریالیست ها خود شان قاچاقبران عمدۀ مواد مخدرهستند، ورنه کدام افغان توان انتقال چهار هزار و دوصد کیلوگرام تریاک یا هروئین و ... را به اروپا دارد؟

۶۲

این تریاک ها از سفارت انگلیس است

انگلیس ها بنام مبارزه با تروریزم در هلمند و ولایات دیگر مصروف استخراج معادن و تجارت مواد مخدر هستند، فعلا در مورد استخراج معادن توسط انگلیس ها حرف نمی زنم، ولی از یک قضیه که چندی پیش با آن مواجه شدم با شما شریک می سازم.

با یکی از منسوبین پولیس ملی در موتر سر خوردم، در مورد دستگیری یک دزد حرف زد که چگونه و با کدام تکتیک 4 نفر را دستگیر کرد و موارد مختلف را یاد کردیم در جریان صحبت گفت: "یک هفته قبل در شیرپور کابل در یک خانه چهار هزار دوصد و چند کیلو گرام مواد مخدر کشف شد، زمانی که این مورد تعقیب شد، قرار بود این مقدار مواد مخدر به سفارت انگلستان برده شود."
گفتم چرا رسانه ای نساختند؟
گفت کی جرات دارد و در کدام رسانه؟ تمویل کننده همین رسانه ها کی ها هست؟ در وزارت داخله و دولت کجا است روحیه ملی، همه می ترسند که کمک های جامعه جهانی قطع نشود و...

بیداری سعادت و خوشبختی بار میآرد.


                                                                                 www.razmendagan.com                                                                                                         afgrazm@gmail.com