www.razmendagan.com                                                                                                         afgrazm@gmail.com  


گردآورنده: ع. جامی

  ۳۰ جون ۲۰۱۶

گزیده هائی از دریچه های انترنیتی

 

۶۱

چرا پزشکان بدون مرز دیگر پولی از کشورهای اتحادیه اروپا نمی پذیرند؟

 

 

ترجمه حمید بهشتی

منتشر شده در تلاکسکالا

چرا پزشکان بدون مرز دیگر پولی از کشورهای اتحادیه اروپا نمی پذیرند؟

در حالیکه در سراسر جهان دائم شمار بیشتری از انسان ها در حال گریز می باشند دول اروپا دیوارهای بلندتری ایجاد نموده و سگ ها و پلیس مرزی را به کار میگیرند تا انسان های محتاج به کمک و حمایت را از مرزهای اروپا دور نگاه دارنداین عکس العمل از جانب قارّه ای خشمگین است که مسئولیت روشنی در قبال پناهجویان دارد.

تیم های ما جراحات روانی و جسمی انسان هایی را که این جراحات را با خود از موطنشان آورده اند مداوا می کنند و نیز جراحاتی را که راهکار به وحشت اندازی اروپایی بدانها در طول سفر پر خطرشان موجب گشته استدر عرض دوسال گذشته ده هزار انسان در راه رساندن خویش به اروپا از طریق دریای مدیترانه جان باخته اند. (اطلاعات بیشتر در باره فعالیت پزشکان بدون مرز در دریای مدیترانه)

سالانه چه مبلغی پزشکان بدون مرز از اتحادیه اروپا دریافت نموده است؟

در شبکه جهانی پزشکان بدون مرز مجموع حمایت های مالی از ناحیه مؤسسات اتحادیه اروپا 19 میلیون یورو بوده استدر سال 2016 کمک مالی از جانب اتحادیه اروپا و 10 کشور اروپایی صورت می گیرداز بلژیک، دانمارک، آلمان، ایرلند، لوگزامبورگ، هلند، نروژ، اسپانیا و انگلستان.

پزشکان بدون مرزِ آلمان در سال 2015 از دولت آلمان 3,9 میلیون یورو برای پروژه های کشور آفریقایی دریافت نمودکمک های دریافتی شخصی بالغ بر 116,6 میلیون یورو بوده استبرای سال 2016 قراردادهای تأمین مالی به میزان میلیون یورو برای پروژه های کشور آفریقایی بسته شده اند که به انجام خواهند رسیدپزشکان بدون مزر درخواست کمک مالی دیگری از وزارت امور خارجه آلمان نخواهد کرد.

بودجه سالانه پزشکان بدون مرز در سراسر گیتی به چه میزان بوده است و از کجا تأمین می گردد؟

شبکه جهانی پزشکان بدون مرز توانست در سال 2015 مبلغ 1,28 میلیارد یورو برای پروژه های تعاونی خویش هزینه نمایدکمک های دریافتی به میزان 1,44 میلیارد یورو بود. 92% کمک های دریافتی در سراسر گیتی از ناحیه 5,7 میلیون حمایتگر دریافت گشتاین کمک ها و حمایت های شخصی به ما امکان می دهند مستقل از علائق سیاسی و اقتصادی عمل کرده و در جنگ ها و درگیری های پیچیده نیز به عنوان بیطرف و غیروابسته به رسمیت شناخته شویم. 8% باقیمانده از جانب دولت ها و منابع بین المللی می رسدپزشکان بدون مرز برای کار در زمینه آنچه بدان بحران پناهجویی گفته می شود از کمک های اتحادیه اروپا و کشورهای وابسته بدان استفاده نمی کند.

پزشکان بدون مرز از این تصمیمی که گرفت چه قصدی دارد؟

در طول سال گذشته ما همواره از اتحادیه اروپا خواسته ایم که به جای راهکارهای وحشت افکن و سدّ راه، راهکار حفاظتی را برگزیندما انتظار نداریم که سیاست اروپا در کوتاه مدت تغییر یابداکنون در عمل گفتگوهایی در جریان است که قرارداد اتحادیه اروپا با ترکیه را مبنای تقلید برای 16 کشور دیگر قرار دهندما با اتخاذ تصمیم عدم دریافت کمک از کشورهای اروپایی می خواهیم به صراحت از سیاستی که موجب رنج و حرمان مهاجران و فراریان و مرگ بسیاری از آنها می باشد، فاصله گیریم.

چرا اکنون این تصمیم اتخاذ می شود؟

ما بارها دلواپسی خود را در قبال سیاست اروپا و کشورهای عضو آن نسبت به مهاجران، پناهندگان و پناهجویان اظهار داشته ایم (نامه سرگشادهو مستقیما با این مواجهیم که سیاست اروپا موجب رنج روز افزون انسانهای مزبور استبی توجهی بدین اصل انساندوستانه که هر انسان، از خشونت در وطن خویش می تواند گریخته و خواهان حمایت باشد، برای پزشکان بدون مرز بسیار مهم استما کمک های دولی را که سیاستشان اینچنین موجب خسران انسانهاست پذیرا نیستیم

قرارداد اتحادیه اروپا با ترکیه حاوی این مورد نیز هست که دول اروپایی اشخاصی را از خود ترکیه بپذیرندنظر شما در این باره چیست؟

 انجام طرح های مربوط به استقرار دائمی پناهجویان در یکی از سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا نادر بوده و مشروط به این قید می باشد که همزمان افراد دیگری به ترکیه پس فرستاده شوندبا توجه به آخرین ارقام انتشار یافته در این زمینه بر طبق قرارداد مزبور در عرض ماه، شمار 511 تن از اهالی سوریه توانسته اند در اروپا مستقر گردنداما در هدف یاد شده در قرارداد مزبور رقم 71 هزارتن که استقرار دائمی خواهند یافت ذکر شده بود.

این قرارداد را کشورهای اروپا موفقیت آمیز ارزیابی نموده اند، با این استدلال که هدف اصلی خود را تأمین نموده است، که همان بستن راهِ رسیدن انسانها به اروپا باشدغفلتی که شد در این بود که اقدامی در مقابل فاکتورهایی که به فرار و ویلانی انسانها منجر می گردند صورت نگرفتهنوز هم مرز میان سوریه و ترکیه کاملا بسته بوده و مانع می گردد که انسانها بتوانند جان خود را نجات دهند.

آیا قراردار مزبور به اینکه از مردن انسان ها در دریای مدیترانه جلوگیری شود کمک می کند؟

بله، در واقع نیز انسان های کمتری به یونان وارد شده انداما با توجه به تجربیاتی که پزشکان بدون مرز در 15 سال گذشته کسب کرده است، این به زمان احتیاج دارد تا انسانها در کوشش برای رسیدنشان به اروپا راه های دیگر و بسیار هم خطرناکتری را بیابندما بسیار نگران این هستیم که این قرارداد اشخاصی را که از طریق یونان می آمدند مجبور نماید به اینکه برای گذشتن از دریا مسافات میانی دریای مدیترانه یعنی از مصر یا لیبی به ایتالیا را انتخاب کننددر این راه  پرخطر در سال 2016 نسبت به سال گذشته تا کنون دوبرابر انسان جان خود را از دست داده انددر سال 2016 ، تا کنون 2800 تن در دریای مدیترانه مرده اند که بیشترشان در راه مصرو لیبی به ایتالیا بوده است.

از نظر پزشکان بدون مرز عواقب قرارداد اتحادیه اروپا با ترکیه در یونان چیست؟

سه ماه پس از آغاز تحقق این قرارداد اکنون 8000 تن واقعا در جزائر متعلق به یونان زمین گیر شده انددر بین آنها صدها کودک بی سرپرست و بسیاری خانواده ها هستند که از جنگ های سوریه، عراق و افغانستان گریخته اندآنها غالبا تحت شرایط کاملا نامساعد در کمپ هایی که بیش از حد پر شده اند نگهداری شده و مجبورند به انتظار پس فرستادن به ترکیه باشند.

در کمپ قره تپه در جزیره ی لِس بُس به تشخیص کارکنان پزشکان بدون مرز فزونیِ شمارِ بیمارانِ وحشت زده که دارای عکس العمل های ناشی از استرس شدید بوده اند دیده شده و نیز آثار آزار دیدگی های روانی مانند  غمگینی و اقدام به خودکشی، ترس و رنج و استرس پس از وقوع سانحه. (اطلاعات بیشتر در این زمینه در پروژه های مهاجران از جانب پزشکان بدون مرز در اروپا)

تصمیم مزبور با توجه به اقدامات پزشکی برای بیماران تحت مداوای پزشکان بدون مرز چه معنا دارد؟

این تصمیم بر بیماران و اقدامات مربوط به رسیدگی به آنها هیچ تأثیری نداردپول های اتحادیه اروپا فقط بخش اندکی از کل بودجه ما هستند. 92% تأمین بودجه پزشکان بدون مرز را ما مدیون 5,7 میلیون اعانه دهندگان شخصی در سراسر جهان هستیم و کمبود ناشی از این تصمیم را با اندوخته های مالی خود که معمولا برای اقدامات عاجل و ضروری بوده اند جبران خواهیم کرد.

قراردادهای جاری تأمین مالی که اکثرشان در پایان 2016 پایان می یابند به انجام خواهند رسید و از آوریل 2016 بدین سو از بستن قراردادهای تازه صرفنظر شده است


                                                                                 www.razmendagan.com                                                                                                         afgrazm@gmail.com