www.razmendagan.com                                                                                                         afgrazm@gmail.com  


گردآورنده - پیمان

۱۳  اپریل ۲۰۱۷

 

گزیده هائی از دریچه های انترنیتی

 

۱۱۰

تبصرۀ گردآورنده: درمقالات متعدد درهمین سایت "رزمندگان" خواندیم که "جهانی شدن" سرمایه، سیاستی است که برای تأمین تسلط و آقائی امپریالیسم جهانی بر جهان و به زیر سیطره کشیدن خلقهای کشورهای پیرامونی مطرح شده است. درهمین سایت خواندیم که امپریالیست ها به بهانه های مختلف به کشورهای دارای منابع مالی و انسانی آسیا وافریقا و... لشکرکشی می کنند، آن کشورها را ویران وبه مجمری از آتش بدل می کنند. هرچه بردنی بود از این کشورها غارت می نمایند و مردم آن را زیر فشار فقر و گرسنگی و جنگ مداوم وادار به ترک دیارشان و تن دادن به مزدوران کاری برای اروپا، امریکا و متحدانشان می سازند. اینک نمونه های این تحلیل های درست و واقعبینانۀ سایت "رزمندگان" را به چشم سر می بینیم. حال نباید گفت مرگ وننگ برکسانی که همین سیاست جنایتکارانۀ امپریالیسم جهانی به رهبری امریکا را می ستودند و امپریالیست های خونخوار و استعمارگر را "جامعۀ جهانی" گفته به آن هورا می کشیدند؟ 

 

در لیبی 'پناهجویان را در بازار برده می‌فروشند'

  • 11 آوریل 2017 - 22 فروردین 1396

 

سازمان بین‌المللی مهاجرت، وابسته به سازمان ملل، می‌گوید که قاچاقچیان انسان لیبی را به محلی برای فعالیت‌ بازارهای بردگان تبدیل کرده‌اند و پناهجویان راهی اروپا را به اسارت گرفته و به کار اجباری وامی‌دارند.

چند پناهجوی نجات یافته شهادت داده ‌اند که خرید و فروش شده و در اسارت به کار گرفته می‌شدند. آنها می‌گویند اسیرکنندگان در تماس با خانواده‌ هایشان از آنها برای آزادی اسیرانشان باج می‌خواستند.

سواحل شمال لیبی نقاط کانونی برای پناهجویان و مهاجرانی هستند که می‌خواهند خود را از آفریقا به اروپا برسانند. پیش از این گزارش‌های متعدد از اخاذی و خشونت مهاجران در لیبی منتشر شده است، اما به گفته سازمان مهاجرت اکنون "طی روندی جدید و نگران‌کننده" در لیبی بازارهای علنی بردگان به راه افتاده است.

به شهادت پناهجویان نجات یافته خرید و فروش بردگان در پارکینگ‌ها یا میدان‌ها انجام می‌شود و کسانی که به بردگی گرفته شده‌اند در کارگاه‌ها یا خانه‌های متروکه به کار وادار می‌شوند.

برخی از آنان گفته‌اند که اسیرکنندگان پیوسته آنها را کتک می‌زدند.

بنا بر این گزارش قاچاقچیان برای رها کردن کسانی که به اسارت می‌برند از خانواده‌های آنها چند صد دلار باج می‌گیرند.

سازمان بین‌المللی مهاجرت برخی از اسارتگاه‌ های بردگان را بازرسی کرده و می‌گوید شواهد حاکی از آن است که سوءتغذیه، آزار جنسی و حتی قتل اسیران را تهدید می‌کند.

 

*****


                                                                                 www.razmendagan.com                                                                                                     afgrazm@gmail.com