www.razmendagan.com                                                                                                         afgrazm@gmail.com  


گردآورنده - ض. نوابی

۲۱ فبروری ۲۰۱۷                

 

 

گزیده هائی از دریچه های انترنیتی

۱۰۱

تبصرۀ گردآورنده: من با آنکه مقایسۀ شلغم - این گیاه فوق العاده مفید - را به حکومت فاسد وحشت ملی، اهانت به شلغم می دانم؛ اما به خاطر ذکر گوشۀ از زشتی های این حکومت فاسد، این مطلب را از انترنیت برگزیده ام.

 

شلغم فوایدش بیشتر از حکومت

 
فواید شلغم در مقایسه با حکومت وحدت ملی:

شلغم اشتها آور است اما حکومت وحدت ملی اشتها را از بین می برد.

آب شلغم شکر خون را پایین می آورد؛ آب حکومت وحدت ملی شکر خون را بالا می برد.

شلغم بعلت داشتن ویتامین B1 علاج كم خونی است؛ حکومت وحدت ملی با ویتامین(پارازیت های- ض) های فساد و رشوت و انفجار و تجارت انتحاری سبب کم خونی یا بی خونی می شود.

شلغم مهمترین گیاه ضد سرطان است؛ حکومت وحدت ملی نه تنها سرطان که صد مرض دیگر را بوجود می آورد. شلغم بدن را پاک كرده و مواد سمی را از بدن خارج می سازد؛ از پیش حکومت وحدت ملی انتحاری ها وارد کشور شده و تمام نقاط را ناپاک می کند.

شلغم برای زکام و نفس تنگی خوب است؛ حکومت وحدت ملی سبب می گردد که بسیاری از نفس کشیدن در این دنیا بمانند. در نتیجه شلغم نسبت به حکومت وحدت ملی فایده بهتری دارد.

برگرفته از اانترنت

 


                                                                                 www.razmendagan.com                                                                                                     afgrazm@gmail.com