www.razmendagan.com                                                                                                         afgrazm@gmail.com  


گزارشگر: ت. حمید

۲۹ نوامبر ۲۰۱۷

 

 

     گزارش محفل  25  نوامبر 2017 م که توسط "نهاد اندیشه"

و انجمن "پرتو" در شهر ایسن برگزار شد

درجلسۀ که دراین روز به ابتکار نهاد "اندیشه" از افغانها و همکاری انجمن "پرتو" از زنان ایران برگزارشده بود، تعدادی خیلی بالاتر از حد پیش بینی شده اشتراک کردند؛ من شاهد حضور طفل شش ماهه تا بزرگان هفتاد ساله از زن و مرد افغان بودم. به گفتۀ یکی از سازماندهندگان این نشست، آنها حضور پنجاه نفر از افغان های دعوت شده توسط نهاد "اندیشه" و بیست نفر از مدعوین ایرانی انجمن "پرتو" را انتظار می کشیدند. اما با ورود تعداد زیاد مردم، درهمان دقایق اولیه مجبور شدند چهل چوکی دیگر درسالون بیفزایند؛ و با این حال بیش از سی نفر هم ایستاده ماندند. حضور پر رنگ خانواده های افغان(که خیلی بیشتر ازحد انتظار بود) و دوستان ایرانی، که از شهرهای مختلف آلمان و حتی از هالند، آمده بودند، گردانندگان جلسه را غافلگیر کرد.

Description: "IMG_1320.JPG" wird angezeigt.Description: "IMG_1394.JPG" wird angezeigt.

 

با این حال طبق برنامۀ مدون دراین روز، دقایقی گذشته از ساعت چهار برنامه آغاز شد و خانم فرخ "حسینی" به نمایندگی از انجمن "پرتو" و خانم روهینا "عطائی" یکی از موسسان و نمایندۀ نهاد "اندیشه" پشت تریبون رفته و ضمن خوش آمد گوئی به حاضران، انجمن و نهاد را معرفی کردند که با کف زدن بدرقه شد.

Description: "IMG_1302.JPG" wird angezeigt.

 

 

 سپس خانم "عطائی"، دختر جوان افغان به نام مینا "فدائی" را به عنوان انانسر جلسه معرفی کرد که با استقبال گرم حاضران مواجه شد. مینا در شروع کلامش گفت اجازه بدهید به خاطر حضور جمع زیادی از جوانان در این محفل، من برنامه را به زبان آلمانی معرفی کنم که همه به فهمند. او خود را عضو نهاد "اندیشه" معرفی کرد و دربارۀ نهادش گفت: ما می خواهیم فاصلۀ را که بین جوانان و خانواده ها به وجود می آید، با تنظیم برنامه های موثر از بین برده و بین خانواده یک دلی و همآهنگی به وجود بیاوریم. نهاد ما با بیان هویت اصیل ما، جوانان را به هویت آبائی شان آشنا می سازد تا خود را در کشورهای محل زیست شان بی ریشه وهویت احساس نکنند. و ...

او تاریخچۀ روز "مبارزه علیه خشونت برزنان" را توضیح داد و سپس به معرفی برنامۀ امروز پرداخت.

Description: "IMG_1309.JPG" wird angezeigt.

 

او از دختر جوان افغان دیگری به نام میترا "عطائی" دعوت کرد که به ستیژ آمده و شعرانتخابی اش را دکلمه کند. میترا "عطائی" خود را عضو نهاد "اندیشه" معرفی نمود و شعر انتخابی اش را که به زبان دری سروده شده بود چنان با زیبائی دکلمه کرد که شور وهیجانی در مجلس آفرید. سپس انانسر با تقدیر از میترا، دختر جوان افغان دیگری به نام دیوه "حسینی" را معرفی کرد که مطلبی را که خودش نوشته است عرضه می کند. این دختر نوجوان نیز با احساس و جرئت، نوشته اش را خیلی عالی خواند و مورد استقبال گرم قرار گرفت. ستایش "حیدریان" سومین دختر افغان به ستیژ فراخوانده شد تا مطلب انتخابی اش را بخواند. این مطلب که خطاب به مادر بود، بسیار زیبا قرائت و پرشور استقبال شد.

 

 

Description: "IMG_1317.JPG" wird angezeigt.Description: "IMG_1325.JPG" wird angezeigt.

Description: "IMG_1462.JPG" wird angezeigt.

 

 

آنگاه مینا "فدائی" انانسر پروگرام، خانم سکینه "روشنگر" را ضمن معرفی به عنوان بنیانگذار و سخنگوی نهاد "اندیشه" به ستیژ فراخواند تا سخنرانی کند. همچنان از خانم مینا "احدی" به عنوان مهمان انجمن "پرتو" خواست که برای سخنرانی به ستیژ بیاید. خانم "روشنگر" و خانم "احدی" با استقبال فراوان پشت تریبون قرار گرفتند. ابتدا خانم "روشنگر" به توضیح واژۀ خشونت پرداخته گفت:

...خشونت، نموداریک غریزۀ حیوانی است که در میان انسان ها هم به انواع و اقسام متفاوت باقی مانده و تبارز می کند. هرگاه آدمی نتواند خواسته هایش را به آسانی وبا تعقل بدست آورد و یا از پدیده ویا شی ئی به دلخواهش بهره بگیرد و یا پدیده و شی ئی به میلش نباشد، برای بدست آوردن و یا تغییرش از دایرۀ عقل انسانی برامده و با سقوط به چمبرۀ غریزۀ حیوانی اش، به خشونت متوسل می شود. ازاینجا می توان گفت: انسان خشن، انسان کامل نیست؛ چون هنوز به زندگی باغرایز حیوانی اش برخورد می کند....

او انواع خشونت را برشمرد و ضمن تقبیح هرنوع خشونت، راه مبارزه با آن را نیز ارائه داد(متن کامل این سخنرانی را میتوان درصفحات سایت "رزمندگان" مطالعه کرد). آنگاه خانم "روشنگر" از حاضران درجلسه دعوت کرد که دراین زمینه حرفی و یا سوالی دارند ارائه کنند.

Description: "IMG_1351.JPG" wird angezeigt.

 

این بحث و گفتگو جالب و حاوی تفکرات گوناگون بود. خانم "احدی" نیز در سخنرانی جذابش با آوردن مثالهای عملی از خشونت بر زنان، این پدیدۀ شوم را تقبیح کرد. عدۀ از دوستان ایرانی معتقد بودند که فقط خشونت بر زن درکل باید ذکر شود و از مثلاً مردان تحت ستم وخشونت ... یاد نشود. این دوستان به نحوی فیمینیسم را تبارز می دادند. خانم فرخ "حسینی یکی از مسئولان انجمن "پرتو" با بیان مختصر و پرمحتوایش به این نظرات پاسخ داد و گفت زنانی هم هستند که خشونت می کنند. سپس انجنیر "آهنگر" که مهمان نهاد "اندیشه" بود، درصحبتی که سه دقیقه وقت داشت، بیان کرد که "ستمکشی و ستمگری و خشونت، صرف پایۀ جنسیتی ندارد. درقدم نخست آنچنانکه فشرده وعلمی خانم "روشنگر" توضیح داد، یک غریزۀ حیوانیست و در نگاه مشخص تر مربوط به جایگاه و موضع طبقاتی افراداست. جنسیت هم درسیستم و منافع طبقاتی انسان مدغم و حل می شود. کاندولیزارایس وزیرخارجۀ جورج بوش، زنی بود که حکم بمباردمان خلق مظلوم عراق را صادر و عملی کرد و هزاران زن و مرد را به خون کشید. خانم هیلاری کلینتن خودش به لیبی رفت و بنیاد گروه های مسلح داعش را گذاشت و جهان را به خون کشید. او مادر داعش است. و خانم وکیل و خانم وزیر افغان اگر مرد کچالوفروشی تصادفاً راه موتر ضد مرمی اش را بندکرد، پیاده شده و با سیلی ولگد  او را مورد خشونت حیوانی قرار می دهد. این ها به خاطر زن بودن شان قابل دفاع نیستند. نشود که خود را از زیر بار خشونت مردسالاری بدر آورده و با تعصب بیش از حد در سیطرۀ ستم زن سالاری زنان بیرحمی چون رایس و کلینتن و... بیاندازیم؛ این روی دیگر سکۀ طالب و داعش، با جنس مونث آن است. ما اگر ریشۀ ستم را که مربوط به سیستم های حاکم است بخشکانیم، دیگر زن و مرد از ستم وخشونت رهائی می یابیم".

Description: "IMG_1371.JPG" wird angezeigt.Description: "IMG_1376.JPG" wird angezeigt.

 

Description: "IMG_1450.JPG" wird angezeigt.

 

پس از این سخنرانی های پرمحتوا وبحث های داغ، مینا "فدائی" انانسر پروگرام پشت تریبون رفت و حضار را به تماشای لباس های ملی افغانستان دعوت کرد. آنگاه چند دختر جوان افغان با پوشیدن لباس های افغانی وارد سالن شده و به ستیژ رفتند ولباس شان را نمایش دادند. این نمایش لباس با کف زدن های ممتد بدرقه می شد. انانسر از گروه اتن ملی دعوت کرد که اتن ملی کشور ما افغانستان را اجرا کنند، با شنیدن این اعلان شور وهلهلۀ زیادی سالون را فراگرفت و چند دختر افغان اتن ملی کشور شان را با زیبائی اجرا کردند که از شروع تا به انتها با کف زدن و هیجان تماشاچیان همراه بود.

Description: "IMG_1478.JPG" wird angezeigt.

 

در قسمت بعدی انانسر، گروه سرود جوانان افغان را دعوت کرد که سرود میهنی شان را که آماده ساخته اند ارائه کنند. حدوداً پانزده نفر دختر و پسر و مادر و پدرافغان پشت تریبون قرار گرفته و سرود میهنی بسیار پرشوری را همراه با هارمونیه خواندند. گفتنیست که نهاد "اندیشه" شعر ویا تکست این سرود را به تعداد زیادی کاپی کرده آورده بود و بین سالون تقسیم کردند، لذا تقریباً تمام حاضران درقسمتهای تعیین شده، گروه سرود را دسته جمعی همراهی می کردند  و این شور وحال وهوای عجیبی ایجاد کرده بود که به توصیف من نمی گنجد. دوستان ایرانی حاضر در محفل این برنامۀ متنوع و پرشور را فوق العاده توصیف نموده ونهایت رضائیت شان را از حضور در این شب با افغان ها و نهاد "اندیشه" که سازمانده این پروگرام بود، اظهار می کردند.

 

Description: "IMG_1621.JPG" wird angezeigt.

 

بعد از اعلام یک تفریح کوتاه و صرف چای نوبت به تئاتر رسید که گروه تئاتر ایرانی آن را اجرا کردند. این تئاتر خاموش و بدون صحبت، بیانگر احساس درونی یک زن بود که در اشکال مختلف توسط سه بازی گر زن جوان تبارز می کرد  که بازیگران آن را با مهارت اجرا کردند. بعد از بحث وگفتگو روی تیاتر پروگرام رسمی پایان یافت و حاضران به صرف غذای مختصر تهیه شده دعوت شدند.

 

Description: "IMG_1629.JPG" wird angezeigt.

 

این محفل تا ساعت 10 شب دوام یافت . حاضران، از جوان و پیر خود را شریک همه بخش هایش می یافتند و اظهار خوشی کردند و خواستار برپایی چنین محافل پر کیفیتی توسط نهاد "اندیشه" در آینده شدند. درپایان عدۀ از حضار با مسئولین نهاد "اندیشه" و انجمن "پرتو" عکس یادگاری گرفتند.  برای سپاس از همۀ کسانی که در پروگرام نقش فعال داشتند، برای شان شاخه های گل تقدیم شد.

 

Description: C:\Users\Rosa\Documents\ViberDownloads\0-02-05-5f3c4a5bb3a8679de668bb69f4e54635c07657bbb5761c2eee45842476debe36_full.jpg


                                                                               www.razmendagan.com                                                                                     afgrazm@gmail.com