www.razmendagan.com                                                                                                         afgrazm@gmail.com  


 گزارشگر: دپلوم انجنیر نسرین معروفی

۶ می ۲۰۱۷

 

 

گزارشی مختصر از جشن روز کارگر در برلین

در پاسخ به دعوت برگزارکنندگان جشن اول ماه می، یعنی روز کارگر، که شامل احزاب و نهاد های فرهنگی از کشورهای مختلف من جمله مرکز فرهنگی افغانها، حزب مارکسیست لنینیست المان) MLPD (، PYD-Berlin، کمیتۀ دموکراتیک فلسطین،Frauen von Gabriela (Germany)، Rebell، Internationalistishe Liste/MLPD،  بود، به تاریخ 30 اپریل جشن پرشکوهی به مناسبت روز کارگر، برگزار شده بود که از بسا جهات کاملاً بی نظیر بود.

آنچه باعث می گردید تا این جشن را بی نظیر بدانیم، به نظر من نکات آتی می باشد:

1- نخستین نکته، ترکیب مختلط برگزارکنندگان و به تأسی از آن مهمانان بود. نکته ای که اگر نیک نگریسته شود به معنای واقعی کلمه، شنا در خلاف مسیر حاکم در جوامع سرمایه داری غرب از امریکا گرفته تا انگلستان و از المان گرفته تا فرانسه، هالند، یونان و سایر کشورهای وابسته به اتحادیۀ اروپا را بازتاب می داد. زیرا در حالی که در تمام دنیای سرمایه داری از خرد و بزرگ آن این شیپور راسیسزم، فاشیزم و نژاد پرستی است که در پناه ناسیونالیزم گوش ها را کر کرده، در هیچ کجائی از جهان سرمایه داری خارجی ها به خصوص اتباع آوارۀ افغانستان، عراق، سوریه، کردستان، فلسطین و... نمی توانند از سرزنش ها و نگاه های تحقیر آمیز و گاهی هم دشمنانه به دور باشند، در محفل برگزار شده، افراد شرکت کننده چنان صمیمی و در کنار هم، به تجلیل از روز کارگر پرداختند، تو گوئی آنها از سالها با هم دیگر دوست و از یک خانواده می باشند، به نظر من همین خصوصیت جشن، آن را از سایر جشنها متمایز می سازد که باید از آن آموخت.

2- دومین نکتۀ برازنده در جشن سازماندهی بسیار دقیق آن بود. بدان معنا که با وجود برنامه های متعدد شامل رقص، آواز خوانی، موسیقی، نمایش قطعات کوچک هنری و سخنرانی، برنامه ریزی چنان صورت گرفته بود که سخنرانان در بین پارچه های موسیقی و رقص، مطالب ارزشمندی- امید بتوانم به متن سخنرانی ها دسترسی یافته با برگردان آن به زبان دری/فارسی تقدیم بدارم- را به صورت فشرده تقدیم داشتند که در نتیجه خلاف محافل مشابه که سخنرانان ابتداء و یا در اخیر صحبت نموده، در کل برنامه را به دو و یا سه قسمت تقسیم و در نتیجه گاهی حضار به نسبت سخنرانی های طولانی واقعاً خسته می گردند، در این محفل گذشته از تنوع برنامه، نظم دقیق آن نیز، شرکت کنندگان را نمی گذاشت تا از جسله بیرون شده، در هر گوشه و کنار بیرون سالون حلقات جداگانه به وجود بیاید.

3- آواز خوانی، موسیقی و رقص که عمده ترین بخش برنامه را به خود اختصاص داده بود، از بعد دیگری معرف فرهنگ ها و هنرهای متفاوت بین باشندگان بومی المان یعنی المانها و پناهندگان متعدد از کشور های مختلف بوده، استقبال همگانی ازهریک آنها گویای این نکته بود، که نوای نی و صدای تار، نه قوم و ملیت می شناسد و نه هم نژاد و کشور. از همین رو هم بود که حضار با همان دلچسبی از موسیقی امریکای لاتین و یا فلسطین استقبال می نمودند که از موسیقی المان و یا کردستان و افغانستان.

4- اجرای زندۀ سرود انترناسیونال هر چند با تأسف فقط به یک زبان بود که می شود آن را به مثابۀ کاستی برنامه ریزان دانست، با آنهم به گرمی از طرف تمام شرکت کنندگان با به پای ایستاده شدن حین اجرای آن، مورد استقبال قرار گرفته، یک بار دیگر مؤید این ندای جاودانی مانیفیست کمونیست بود که "پرولتاریا میهن ندارد".

5- پورتال "افغانستان آزاد-آزاد افغانستان" افتخار می ورزد که نه تنها در تبلیغ برای شرکت در این محفل پرشکوه بین تمام نشرات جامعۀ افغانها نقش انحصاری داشته است، بلکه با شرکت چند تن از متصدیان و هواداران پورتال در چنان محفلی، سهم خود را به مثابۀ عضوی مؤثر و رسالتمند در جامعۀ بشری به ویژه بخش پیشرو آن ادا می نماید.

قبل از آن که فلم ویدئویوئی محفل را خدمت شما خوانندگان ارجمند پورتال تقدیم بداریم، توجه شما را به تعداد معدودی از عکسهای مجلس جلب می نمائیم:

عکسها از: مرکز فرهنگی افغانها - برلین

Description: DSC06153

Description: DSC06137

Description: DSC06195

Description: DSC06206

Description: DSC06199

Description: DSC06172

Description: DSC06175

Description: DSC06148

Description: DSC06196

 


                                                www.razmendagan.com                                                                                     afgrazm@gmail.com