The Friday Mosque or Masjet-Ejam, Herat, Afghanistan Fotografie-Druck von Jane Sweeney                      

www.razmendagan.com                                                                                                             afgrazm@gmail.com 


 سایت رزمندگان

۱۵ مارچ ۲۰۱۵

 

یاد جانباختگان حوت خونین گرامی باد

 

بازهم بیست وچهارم ماه حوت فرارسید تا یادی از بخون خفتگان جور وستم کودتاگران وحشی و خونریز خلقی- پرچمی در هرات بکنیم و برقاتلان آن پاک باختگان لعنت ونفرین بفرستیم.

درست سی و شش سال قبل از امروز مردم مظلوم هرات که از اثرمشکلات بی حد وحصر تحمیل شده برزندگی، جان شان به لب رسیده بود و بجای دادرسی از رژیم خلقی- پرچمی توهین و زجر وشکنجه دریافت کرده بودند، دست به اعتراض همگانی زدند.

داروغه های عقده مند خلقی- پرچمی که از قدرت خلق بیخبر و یا منکرآن بودند، ابتدا در ولسوالی ها  و سپس در شهرهرات در برابرخلق دست به سلاح بردند و چند نفری را هم به خون کشیدند تا مردم را بترسانند. واما موج سدناپذیر و خشمآگین جنبش خلق آنها را چون خس وخاشاک از جلوش روبیده  و رویاروی تانک و توپ این دشمن کینتوز و بی آزرم قرارگرفت که شهر و روستا را به لاله زار خونین جنبشی خودجوش بدل کرد. جنبش ۲۴حوت ۱۳۵۷ ش درهرات، که درنوع خود، درتاریخ کشور بی بدیل است، سرآغاز مقطع خاصی درتاریخ کشورما را رقم زده  و منشای جنبش های مسلحانۀ شهری و روستائی در همان مقطع درهرات و کلاً درافغانستان شده است. ازاین جهت تحلیلگران مردم گرا آن را نقطۀ عطفی در تاریخ کشور می دانند.

چنین جنبشی، علی رغم خودجوش بودنش، بدون شک نمی تواند پایه ها و ریشه های اقتصادی، سیاسی، تاریخی- فرهنگی و... در ماقبل خود نداشته باشد.

درآن مقطع، کشور ما به عنوان میراث نظام های منحط فامیلی شاهی- جمهوری در شرایط بداقتصادی بسرمی برد و نو به دوران رسیدگان قدرت طلب، عقده مند و کینتوز کودتاگر "ثوری" هم نه فکری برای رفع مشکلات مردم بسرداشتند و نه گامی عملی وکارآ درجهت بهبود زندگی مردم برداشتند. برعکس به غارت مال ومنال ناچیز مردم دست زدند و مردم را باسیاست های مذخرف شان بیشتر به کام فقر و تنگدستی پرت کردند. این وضعیت بد و توانفرسای اقتصادی کارد را به استخوان مردم رسانده بود. سیاست های نا اندیشمندانه و غیرعلمی اقتصادی رژیم "ثوری"، به منافع تمام طبقات اجتماعی زیانبار بوده و رژیم را در انزوای اجتماعی قرارداد. این انزوا و فاصلۀ  رژیم خلقی – پرچمی از مردم درهرات، به دلایل سیاسی- تاریخی بیشترشد  وتصادم تضاد را تسریع کرد.

درساحۀ سیاسی- فرهنگی هم وابستگی مطلق و مزدور منشانۀ کودتاگران "ثوری" ، ظلم و وحشت شان درحق مردم وتجاوز به حریم نوامیس و پذیرفته های مردم، نفرت خلق را علیه خلقی – پرچمی های مزدور برمی انگیخت. این نفرت نیز درهرات به دلایل روشنگریها درمبارزات سیاسی ده ساله توسط مبارزان پاکباز و انقلابی هراتی، درآن ولا ریشۀ عمیق تر داشت و باحاکمیت کودتاگران "ثوری" و عملکردهای وحشیانۀ شان، شناخت حسی مردم هرات ازآن روشنگریها مصداق عملی یافت و منجر به تصادم با رژیم "ثوری" گردید که به دلیل وحشیگری خلقی – پرچمی ها، پهنا و گستردگی جنبش و یله جار بودنش، هرات به کشتارگاه و لاله زار خونین خلقش مبدل شد.

جرقه های این جنبش و تصادم خونین، علیرغم ضعف هایش، در اقصا نقاط کشور، درسراسرکشور،  به آتش فروزانی بدل شد که درنهایتش با برانگیختن خشم سرتاسری خلق افغانستان، خرمن عمر رژیم منفور و مزدورکودتای"ثوری" را به آتش کشید و ارباب متجاوز روسی اش را به زباله دان تاریخ سپرد. اما دریغ ودرد که ثمره اش را خلق به خون خفته بدست نیاورده و با بهره گیری سوء از نبود یک رهبری مسئول، وطنپرست و مردمخواه، کلاشان مزدور امپریالیسم آنرا درنیمه راه ربودند.

سایت رزمندگان به عنوان واحدی از وارثان جنبش انقلابی مردم سراسرکشور، یاد جانباختگان جنبش خونین  ۲۴ حوت هرات را گرامی می دارد وبرقاتلان خلق و دزدان وغارتگران ثمرۀ جنبش های خونین خلق نفرین می فرستد.

قیام برای بدست آوردن حق خود، وحدت و یک پارچگی همگانی، مبارزه جوئی بی هراس، عزم جزم و... نکاتی اند که باید آنرا از جنبش ۲۴ حوت هرات آموخت. درعین حال برای اینکه در آینده خون قیامگران پاکبازعلیه اشغالگران فعلی  به رهبری امریکا را دشمنان رنگارنگ مردم به معامله نگرفته و دستآورد مبارزات و جانبازی های مردم را درآینده غارت نکنند، برآگاهی، سازماندهی و رهبری انقلابی جنبش های مردمی تأکید می ورزیم.

درود برجانباختگان راه آزادی!

مرگ برمتجاوزان رنگارنگ به کشورما، و مرگ وننگ برمتحدان بومی شان!

به پیش به سوی ایجاد جبهه وسنگرواحد برای آزادی کامل!


www.razmendagan.com                                                                                                                         afgrazm@gmail.com