The Friday Mosque or Masjet-Ejam, Herat, Afghanistan Fotografie-Druck von Jane Sweeney                      

www.razmendagan.com                                                                                                             afgrazm@gmail.com 


رحمت ایماق

۱۰ فبروری ۲۰۱۴

 

یاد بودیکی از شخصیت های علمی وانقلابی کشور

 سال قبل از همین روز، جامعۀ علمی دانشگاهی، خانوادۀ بزرگ انقلابی کشور عزیزمان افغانستان، بخصوص سازمان آزادی بخش مردم افغانستان (ساما) با دریغ فراوان، یکی از شخصیت های انقلابی- علمی خویش را، در دیارغربت، شهرمونتریال، ایالت کیوبک- کا نادا ازدست داد، یادش را گرامی داشته و خاطرۀ کارنامه هایش را جاودان میخواهیم.

این انسان والا، ترقی خواه، دانشمند فرزانه، شاهد  چند برهۀ پرتلاطم، تاریخ کشورش، ازجمله نظام استبدادی سلطنتی وجمهوری شاهی، نمایندۀ استعمارانگلیس، وکودتای ننگین"هفت ثور" ۱۳۵۷  در کشورش بود.

در سال ۲۰۰۸ یکتن از دوستان استاد فقید که از اروپا آمده بودند، با جمعی  ازدوستان دیگرش از تورنتو به عیادت و ملاقات دوکتورصا حب صاعد رفتیم. با وجودی که وضع صحی آقای صاعد خوب نبود، اما ازملاقات با دوستان ویارانش نهایت خورسند گردیده ودراثر تقاضای مهمانانی که به عیادت شان رفته بودند سخنان ارزش مندی را ارایه داشت، که در نوار ویدیوئی ثبت گردید.

ایشان فرمودند: "مهین ما افغانستان قربانیان بیشماری را از زمان استعمارانگلیس، تجاوز روسها  و اکنون امپریالیسم غرب متحمل گردیده و فرزندان دلیر این میهن خون های شان را در راه حصول دموکراسی واقعی وعدالت اجتماعی نثار کرده اند. رفقای شهید مجید راهی را که او انتخاب نموده بود با ید ادامه دهند".

زمانی که نام شهید مجید موسس و رهبر سازمان آزادی بخش مردم افغانستان را ادا مینمود، اشک از چشمانش جاری شد. دوکتورصاعد به دوستا نش توصیه نمود تا با آموزش ازتجارب گذشته با ید وحدت سازمان و نیروهای انقلابی تحکیم یابد. این نوار را در اختیار داریم ودر فرصت مساعد ازآن گزارشی ارایه خواهم داشت.

فقید پروفیسورصاعد در مورد پروژۀ تالیف کتابش تذکر داده و گفت که آرزو دارد تا در اولین فرصت بهبود وضع صحی اش آن را تکمیل نماید.

فقید دوکتور هاشم صاعد پروژۀ را برای تحریرکتاب، تحت عنوان " تاریخچۀ مبارزات سیاسی مردم افغانستان" روی دست داشت که با دریغ فراوان با وخامت وضعیت صحی اش، مجال آنرا نیافت که این اقدام بزرگ انسانی را، آنچه که خودش میخواست انجام دهد، مگر با همت فر زندش که متعهد به آرزو، و اندیشه های پدر بود، کتابی از نبشته های این دانشمند فرزانه، تحت عنوان" برخی دریافتها و رویداد های افغانستان در قرن بیستم "، بچاپ رسید ه است.

استاد صاعد دراین اثر ماندگار تاریخی اش، در رابطه به جنبش  روشنفکران، ضرورت ایجاد جنبش، اولین اتحادیه محصلین درکشورش در شرایط اختناق فرهنگی رژیم استبدادی سلطنتی نمایندۀ فیودالیسم اینطور مینویسد: "... پس مدرسه به مثابه یکی ازنهادهای فرهنگی نمی توانست از آلوده گی جو اختلاف و سلسله مراتب اجتماعی اقتصادی منزه بماند، ومدرسه از یک طرف ظواهر شاگردان را با فرهنگ غربی آراسته می ساخت و به آنها خرده علم و سخنوری می آموخت، از سوی دیگر بنیاد همه چیز را طوری میریخت تا چمبر منافع مادی و قشری قدرتمندان درامان بماند، و باید چنان می بود، زیرا آموزشی که ازموضع ملی بر نخیزد و فرهنگ غربی را بمثابه آرمان تربیت جوانان در جریان گزارد، شا گردان خود را غیر ازبرکننده گان فورموله و معادله و بدون زمینۀ تطبیق و تجربۀ آن، چیزی دیگری بار نخواهد آورد".

از بیان این دانشمند توانا و انقلابی فقید می بینیم که ایشان چطور زمینه های پیشرفت، ترقی و تعالی را بصورت ریشه ئی و رادیکال مطرح مینمایند، نه آنچنان که رژیمهای استبدادی قرون وسطائی ووابسته به تظاهر محدود روبنائی و به دستور بیگانگان نماد پیشرفت و ترقی جا میزنند.

درنقل قول دیگری این دانشمند توانا، در رابطه به از خود بیگانگی، وسیلۀ رفع از خود بیگانگی انسان، از طریق یک انقلاب اجتماعی رادیکال چنین بیان میدارند: " ......امروز توصل مردم جهان، به افکار دموکراتیک و آزادیخواهی، گر چه از نظرسطحی پیروزی غرب  و امریکا را باز گو میکند، به هیچ وجه میلان فکری سوی امریکا وغرب نبوده و نه امریکا وغرب کعبه ی آمال مردم جهان است، بلکه حرکت بسوی دموکراسی و بالنده گی ناشی از خصلت انسان است، که رشد شخصیت مادی و معنوی خود را در آزادی ووارستگی جستجو میکند".

"تا اکنون مشهود است که امریکا وغرب افکار دموکراسی و آزادی خواهی را مانند کالاها و تکنالوژی در معاملۀ بیع وشرا قرار داده اند و به دموکراسی حد اکثرکشورهای جهان آنوقت تن درمیدهند، که منافع سیاسی و استرا تیژیکی آنها را تامین نماید.

به همین لحاظ دموکراسی های رهبری شده ازجانب قدرت های جهان هرگز مضمون نجات بخش کشور های ( جها ن سوم ) از فقر و عدم مساوات و وابستگی نخواهد بود".

بادقیق شدن به مقولۀ بالا میتوان به عمق اهداف و نظریات انسانی فقید دوکتور صاعد پی برد که ایشان، که بر مبنای دیا لکتیک تاریخ ، راه رسیدن به دموکراسی واقعی و رفع ازخود بیگانگی را ازطریق قدرت گیری اکثریت اعضای یک جامعه بدست خود شان میداند، نه توسط یک اقلیت زور مند و غاصب.

این اثر گران بهای فقید دوکتور صاعد که موجه ترین تحلیل طبقاتی ساختاراجتماعی- اقتصادی و سیاسی کشور عزیزمان افغانستان میباشد، حاوی نظر یات ونقد علمی، بر مبنای جامعه شناسی مترقی، ازجریانات وسازمانهای انقلابی، ازجمله سازمان آزادی بخش مردم افغا نستان(ساما) که خودشان از جمله یکی ازاعضای کنفرانس موسس آن بو دند، میباشد. لازم و ضروری است تا همه اعضای احزاب و ساز مان های انقلابی، بخصوص سامائی ها، آن را مطالعه نمایند.

من پیشنهاد مینمایم، که این اثرگران بها وتاریخی را در چاپ مجدد ش به همان عنوان که این دانشمند بزرگ وطن و عاشق میهنش، افغانستان، تحت عنوان: ( تاریخچه مبارزات سیاسی مردم افغانستان ) آرزو داشت چاپ شود. واین کار درقدم اول به همکاری خانوادۀ محترم شان، به ویژه ولید جان صاعد، از طریق سایت وزین رزمندگان انجام شود.

بجاست که یکبار دیگر تاکید نمایم، که لازم وضروری است تا همه روشنفکران تحول طلب، بخصوص همفکران دوکتور صاعد فقید ، تاریخچۀ مبارزات سیاسی افغانستان، که واقعاً آمو زنده و رهنمود عمل انقلابی میتواند باشد، مطلعه نمایند. باوردارم که این اثر تاریخی، سیاسی ایشان متفاوت از اکثرآثار سیاسی و تاریخی است، زیرا ایشان ازهمان ایام جوانی، زمانی که شاگرد مدرسه بودند، در جستجوی علل و عوامل بنیانی عقب ماندگی و استبداد بوده و رهاهای نجات ازآن را با افکارش کنکاش مینموده، تا اینکه از کوره راه های مغلق  و پیچیده، با آموزش جا معه شناسی علمی، راه های بیرون رفت ازآن را جستجو نموده، علل را دریافت، و به جمع  انقلابیون راستین پیوسته سازمان  خود شانرا تشکیل و تا آخرین روز های حیا تش با قامت استوار به راه علاجی که به آن معتقد گر دیده بود پایدار باقی ماند.

یاد استاد صاعد گرامی.                                      


www.razmendagan.com                                                                                                                         afgrazm@gmail.com