The Friday Mosque or Masjet-Ejam, Herat, Afghanistan Fotografie-Druck von Jane Sweeney                      

www.razmendagan.com                                                                                                             afgrazm@gmail.com 


 رسول پویان

۱۶ دسامبر ۲۰۱۵

 

سایت "رزمندگان" با خورشید همنشین باد

 

اوضاع بحرانی و آتشناک منطقه و جهان نه تنها انسان و جامعۀ انسانی، بلکه هستی و طبیعت را تهدید به مرگ و نابودی می‏ کند. آتش افروزان این دوزخ زمینی در زیر نام دین فرمان تخریب و انهدام هستی و انسان را با شمشیرهای خونچکان و افکار خطرناک افراطی با نام خدا پیوند زده اند. در این هجوم شیطانی افراطیون به انسان، هستی و تمدن انسانی، سران کشورهای زیادی دست مستقیم و غیرمستقیم دارند. آل سعود در مرکز کشورهای افراطی عرب، دار و دستۀ اردوغان در ترکیه و سران نظامی و ملکی پاکستان در اتحاد با امریکا از جملۀ آتشگران بزرگ این جهنم بشری می باشند. سران ناتو هریک به قدر توان و دلچسپی خود در این دوزخ هیزم می اندازند.

قدرت‏های دیگر جهانی در رقابت و کشاکش با سران ناتو و امریکا، برای حفظ موقعیت و بقای خود در این آتش بازی بسیار خطرناک منطقوی و جهانی حضور یافته اند. روسیه به طور مستقیم وارد عمل شده است. چین آمادگی می گیرد. هندوستان از نزدیک بر اوضاع نظاره دارد و خود را برای انفجار بزرگ آماده می کند. کشورهای خرد و متوسط در شرق میانه، جنوب آسیا و آسیای مرکزی به یکی از قطب‏های منطقه و جهان پیوند خورده اند. منطقه و جهان در حال قطبندی و تقسیم در بین قطب‏های بزرگ جهانی می باشد. تروریسم و افراطگرایی در زیر نام دین و خدا بازیچۀ دست قدرت‏های جهانی و منطقوی شده است. هدف اصلی تسلط بر منابع عظیم انرژی، بازارهای فروش، تقسیم مجدد منطقه و جهان و سیطره بر شرق میانه، جنوب آسیا و آسیای مرکزی می باشد.

این تقابل آتشین قطبین یا به جنگ سوم جهانی منجر شده و منطقه و جهان را تخریب می کند و یا به نوعی تعادل قطبین، پیش از بروز جنگ می انجامد. حلقۀ طرفداران افراطیون مذهبی و مافیایی به سبب افکار افراطی خطرناک و درآمدهای بادآورده از بازار سیاه و انواع و اقسام قاچاق و تجارت مافیایی راه جنگ، خشونت، تخریب و تروریسم را برگزیده اند.

تاریخ گواه است که کشور ما افغانستان به علت موقعیت جیوپولتیک و استراتیژکش در آسیا هماره محل تلاقی قدرت‏های جنگ افروز از جهت منفی آن و گرهگاه تمدن‏ها و فرهنگ‏ها از جنبۀ مثبت آن بوده است. در چند دهۀ اخیر کشور ما در آتش این رقابت‏ها پاک سوزیده است. در حال حاضر تأثیر مخرب و ویرانگر کشاکشهای منطقوی و جهانی افغانستان را به مرکز جنگ تروریسم، افراطیون و تقابل سازمانهای استخباراتی منطقه و جهان تبدیل کرده است. بحران و ناامنی های گذشته و حال این کشور بیشتر جنبۀ بیرونی داشته و به طور پلان شده و نقشه مند پیشبرده شده است که در محور آن سران پاکستان در همکاری مستقیم با حلقۀ طرفداران افراطیون و تروریسم منطقوی و جهانی، قرار دارند.

در این شرایط بسیار حساس و تاریخی وظیفه و رسالت منورین، متفکران، فرهنگیان، نویسندگان و همه انسانهای حامی امنیت و مصئونیت انسان و تمدن انسانی است تا علیه دیو خون آشام جنگ، افراطیت، خشونت، ترور و وحشت به پا خیزند و از مردم خود و خاک خود و از امنیت و مصئونیت مردم بی گناه جهان و تمدن بشری دفاع کنند. با تحلیل ها، پژوهش ها، تبلیغ و ترویج راستین، واقعی و افشاگرانه حقایق را به مردم برسانند. یکی از وسایل خوب تبلیغاتی و ارتباطی سایت های انترنیتی است که در پخش مقالات و انواع نوشته ها بسی مؤثر می باشند.   

مسئولان سایت "رزمندگان" از زمان تأسیس به قدر توان در این مسیر گامهای استوار برداشته  و چراغ روشنگرانۀ سایت را آفتابی نگهداشته اند. خوب است که دامنۀ نشر و پخش در سطح ملی، منطقوی و جهانی گسترش پیدا کند؛ زیرا مردم جهان در اثر ارتباطات انترنیتی خیلی به هم نزدیک شده اند و به آسانی ارتباط بین مردم کشورهای مختلف بر قرار می گردد. سایت "رزمندگان" در نشر و پخش آثاری از داخل و خارج پرداخته است و این دامنۀ تأثیر و نفوذ تبلیغ و ترویج را در سطح ملی، منطقوی و بین المللی ارتقا می بخشد؛ چیزی که در حال و آیندۀ بشریت به آن ضرورت دارد. امیدوارم که سایت "رزمندگان" در کنار دیگر سایت های مستقل داخلی، منطقوی و جهانی بیش از پیش رشد و انکشاف کند و همنشین خورشید عالم تاب گردد.

با سپاس افزون        
رسول پویان


www.razmendagan.com                                                                                                                         afgrazm@gmail.com