The Friday Mosque or Masjet-Ejam, Herat, Afghanistan Fotografie-Druck von Jane Sweeney                            

www.razmendagan.com                                                                                                             afgrazm@gmail.com 


ولید صاعد

۷ مارچ ۲۰۱۴

 

https://mail.google.com/mail/u/0/images/cleardot.gif

                          سپاس و قدردانی از لطف دوستان

 

      نهم فبروری مصادف بود با  اولین سالگرد فقدان یکی از شخصیت های نامدار نیم قرن اخیر صحنۀ سیاست کشور روان شاد دکتور سید هاشم صاعــد

    دوستان با سپاس و آنانی که حافظه کوتاه ندارند این روز را گر امی داشتند و به پاس خدمات ارزنده و قربانی های آن مبارز بزرگ وطن چند لحظه ای  را به وی اختصاص داده نوشته ها مقالات و اشعاری را که بیانگر احساس عالی و قدر شناسی هر نویسنده می باشد به نشر رسانیدند  . من با تشکر فراوان از همه دوستانی که زحمت کشیده و مضمون و مقاله ای را در این جا و آن جا به یاد بود از استاد صاعد منتشر نموده اند  اظهار سپاس و قدر دانی می نمایم به ویژه از گردانندکان و دوستان با پاس سایت «رزمندگان» که تعهد شان را در مسیر زمان از دست نداده  مردانه  و صادقانه  قلم رسا و اندیشه و تفکر والای شانرا در خدمت آزادی و دموکراسی قرار داده اند اظهار سپاس و قدر دانی می نمایم .  

 بی گمان  همه ای آنانی که به آزادی به دموکراسی به یک پارچگی و وحدت ملت افغانستان به ارزشهای روشنفکری و روشننگری ارج قایل اند  و در راه مبارزه علیه ظلم ، استبداد ، نابرابری و سیاست های ارتجاعی  حاکم در جامعه قدم گذاشته اند  وظیفه دارند تا یادی از پیشکسوتان و مبارزان صادق و فداکار و سربازان راه آزادی وطن نمایند و خوشبختانه که یک تعداد از وطن داران با احساس  و روشنگران و اندیشمندان حقبین این روز را فراموش نکرده و باز هم با پاس و سپاس فراوان یادی از شادروان دکتور صاعد نموده اند . من با تشکر از گردانندگان  همه سایت های  که زحمت کشیده و مطالبی را به تجلیل از این روز منتشر نموده اند اظهار امتنان می نمایم بویژه از زحمات و قدردانی سایت رزمندۀ «رزمندگان» اظهار سپاس و قدر دانی بیشتر می نمایم که با احساس عالی و قدردانی از یک همسنگر و یک مبارز وطن صفحه ویژه ای  را به این روز اختصاص داده  مقالات و نوشته های متعددی را منتشر نموده اند . آنچه مربوط به سایت وزین «رزمندگان» می گردد جای آن است تا از  پیام مملو از احساس جناب ع.ح و نوشتۀ عالی جناب معلم صاحب عبدالرسول و پیام آقای  محمد امین سیماب و نوشتۀ پر از احساس محترم جناب عادل و اشعار مملو از احساس و عالی محترم نجیب ثاقب و محترم همایون ساحل  و دیگر دوستان   تشکر فروان می نمایم.  

ولی آنچه بیش از همه احساس امیدواری را در من بیشتر ساخت نوشتۀ جناب معلم عبدالرسول و جناب عادل از دامنه های هندوکش می باشد که ایشان با جرات و شجاعت عالی گوشه های از زندگی مبارزاتی شادروان دکتور صاعد را ترسیم نموده و این امید واری را در دل یک تعدادی زنده داشته اند  که نمی شود به زودی خدمات و قربانی های مردان فداکار و مبارز جامعه را از یاد برد و به باد فراموشی سپرد . احساس عالی و شهامت جناب معلم صاحب عبدالرسول و جناب  محترم عادل و گردانندگان سایت «رزمندگان» و دیگر دوستان در بیان حقایق و تعهد شان در راه مبارزه  برای آزادی ، دموکراسی  و عدالت اجتماعی در جامعه محروم افغانستان قابل ستایش فراوان می باشد  من از همه سایت هائی  که در حق گوئی و حق ستائی لحظه ای سکوت ننموده و نمی نمایند اظهار سپاس و قدردانی می نمایم و  روح شادروان دکتور صاعد و همه مبارزان راه آزادی دموکراسی و عدالت خواهی را شاد می خواهم .

                                                                  ولید «صاعــد»


www.razmendagan.com                                                                                                                         afgrazm@gmail.com