The Friday Mosque or Masjet-Ejam, Herat, Afghanistan Fotografie-Druck von Jane Sweeney                      

www.razmendagan.com                                                                                                             afgrazm@gmail.com 


 

سایت رزمندگان

۹ فبروری۲۰۱۶  

        

                               سومین سالگرد فقدان زنده یاد داکتر صاعد را گرامی می داریم!

 

سه سال قبل در همین روز خاک سرد و یخ بستۀ کانادا پیکری در خود فروبرد که درآن قلبی بزرگ با عشقی آتشین به وطن ومردمش جاگرفته بود. قلبی که سرشار از این عشق آتشین سال ها تپیده بود و پیکری که دربرابر مظالم گونه گون بیش از نیم قرن قد برافراشته بود، با درد واندوه درهمین روز نهم فبروری از حرکت باز ماندند و به خاک سرد سپرده شدند. طبیعی است که این ضایعه اندوه بزرگی را به مردم ما همراه داشته و دارد.

اینک سه سال از فقدان راد مرد مبارز، دانشمند فرهیخته و انسان آزاده دکتور سید هاشم صاعد می گذرد، ولی دوستدارانش لحظه ئی از یاد او غافل نبودند. نشر آثارش، ذکر افکار وتمجید کردارش با زمزمۀ اشعارش او را نیز مانند سایر پیشتازان جانباز مردم جاودانه ساخته ومی سازد.

سایت "رزمندگان" آنچنان که درهرسالگرد وفاتش با نشر مقالات و اشعارمتعدد از او بزرگداشت نمود، طی این سه سال نیز باتقدیم آثار واشعارش از او یاد آوری کرد، پس از این نیز امید واراست یاد اورا به کمک خانواده و دوستانش، با ارائۀ آثار ارزشمند او زنده نگهدارد.

یاد وخاطرۀ این انسان بزرگ جاودانه وگرامی باد!

                                                      سایت رزمندگان


www.razmendagan.com                                                                                                                         afgrazm@gmail.com