The Friday Mosque or Masjet-Ejam, Herat, Afghanistan Fotografie-Druck von Jane Sweeney                      

www.razmendagan.com                                                                                                             afgrazm@gmail.com 


 مفسر سیاسی سایت رزمندگان

۱۲ نوامبر ۲۰۱۵

 

 

                        رشد بنیاد گرایی مذهبی دردامان دولت مستعمراتی

 

 پس از وحشیگری سنگسار و سربریدن انسان ها اینک فاجعۀ دیگری رخ داد. عده ای زیر نام محصلین پوهنتون(دانشگاه) جلال آباد به تاریخ ۱۸عقرب۱۳۹۴خورشیدی دست به راه پیمائی  زدند وجادۀ عمومی شهرجلال آباد را بروی ترافیک بستند. آنها با خود پرچم ونشان های گروه های طالب، داعش و حزب اسلامی را حمل می کردند وشعارسرمی دادند که ما ازجمهوری اسلامی خسته شدیم. ما خواهان  امارت، خلافت و حکومت اسلامی هستیم.

این عقبگرائی و جنایت پذیری، از دستآوردهای چهارده سال سلطه و اشغال امریکا ومتحدان "دموکراتش" درافغانستان است. این پیامد وعده های دروغین "استقرار دموکراسی" و "مبارزه با بنیادگرائی و تروریسم" است که امپریالیسم امریکا و دستیارانش به آن بهانه ها به کشورما حملۀ نظامی کردند و شهر و قریۀ آن را زیربمباردمان های وحشیانه و گلوله های تانک وتوپ شان ویران نمودند و ده ها هزارانسان مظلوم این کشور را به خاک و خون کشیدند. اینک از یکی از مراکز علمی مدرن کشور، هیاهوی پلید ترین و خونخوارترین بنیاد گرایان علناً سر بلند می کند و کسی جلوش را نمی گیرد.

امریکا تا به حال نه تنها درهیچ جای دنیا علیه بنیاد گرائی مذهبی مبارزه نکرده بلکه موجد بنیاد گرائی بوده و از آن در سراسر جهان حمایت کرده است. امریکا مدافع  بنیادگرا ترین حکومت ها ونهادها درجهان است: از کثیف ترین حکومات بنیادگرای اسلامی  درعربستان سعودی و امارات خلیج و پاکستان حمایت می کند. از جنایتکار ترین حکومت بنیاد گرای یهودی- صهیونیستی  در اسرائیل حمایت می کند. از عقبمانده ترین بنیادگرائی بودائی باند "دالائی لاما" درتبت حمایت می کند. تنظیم های جهادی افغانستان، القاعده، طالبان، داعش، النصره، و... همه زادۀ دست وپول وسلاح امریکا ومتحدانش هستند و همه ازآخور امریکا وهمراهانش تغذیه می کنند و.... پس جای تعجب نیست که با چهارده سال تسلط وحاکمیت امریکا درافغانستان چنین یک گیاه زهرآگین وشومی از زمین آن سرزند. ولی تعجب دراینست که این پدیدۀ تاریخزدۀ خونین و چرکین قرون وسطائی از مرکز علمی متمدنی به نام پوهنتون(دانشگاه) سربلند می کند؟!

دانش آموز می باید درساحه ومحیط اکادمیک، دانش متعارف روز را بیاموزد تا دید علمی بربنیاد عینی، واقعی و حقیقی بدست آورد ومنحیث کادرعلمی، مسلکی مدرن درخدمات اجتماعی سهم فعال بگیرد. دانش آموز در دانشگاه امروزی باید بیاموزد که ده ها مسایل پیچیده وبغرنج اجتماعی را، که علوم کهن و دین ومذهب از حل آن ها عاجزند و برای پوشیدن عجز خود به سفسطه و تعویذ و دعا متوسل می شوند، در روشنی دانش تخصصی مدرن خود ارزیابی  وعلل و عوامل عقب ماندگی اجتماعی - فرهنگی، رکود اقتصادی، بی عدالتی را درتوزیع نعمات مادی و... به شکل سیستماتیک دریابد و راه حل آن را به یک دید بازعلمی، سازنده وآگاهانه  درانطباق تیوری های مثبت عینی و مدرن بیابد. او باید به دفاع از علم در برابر تفکرغیرعلمی بایستد ودیدگاه خرافی را طرد نماید.

حال دیده می شود که دردانشگاه های کشور مستعمراتی ما، استعمار گران چه بدآموزی ها کرده اند که درنتیجۀ آن عده ای ازدانش آموزان  ناآگاه به تفکربنیادگرایی واخوانیت رو آوردند،  تا یک بسترآرام دربطن دولت مستعمراتی  و درپناه امریکا ومتحدان منطقه ای وجهانی اش بیابند. حلقات طالبی، داعشی واخوانی های گلبدین وحزب التحریر درحمایت شبکه های استخباراتی ISI ، ارتجاع عرب،  CIA ، FBI ،... وجاسوسان دولت مستعمراتی، جوانان  احساساتی ناآگاه را به بیراهه سوق می دهند؛ تا جلو این جوانان خشمگین و ناراض را گرفته وآن ها را تحت کنترول شان داشته باشند و نگذارند که سر ازآخورامپریالیسم بیرون کنند. استعمارگران کشورما توجه این جوانان را به طرف عقگرایی، تحجرفکری، قوم گرایی، انجماد وخرافات سوق می دهند، تا درآینده این نیروی جوان و خشمگین که باید بالنده وسازنده باشد، به نیروی میرنده، از نظر فکری رو به زوال وفرسوده بدل شده و به گودال تاریخ سپرده شوند.

تخم گذاری نطفۀ خبیثۀ افکار وابسته  به استعمار، به ویژه اشغالگران امریکائی وناتوئی، درطول یک ونیم دهه اشغال سرزمین آزادۀ ما دردانشگاه ها، مکاتب، مدرسه ها، موسسات، ان جی اوها و ادارات دولتی صورت گرفته و عده ای را تحت تربیه قرار دادند. آنها عده ای از جوانان را فریب داده اند تا درآینده جلو افکار مترقی وانقلابی را سد نمایند وعمراستبداد واستعمار را درافغانستان افزون سازند.

دولت مستعمراتی در افغانستان متشکل است ازباند های جهادی اخوانی، تکنوکراتها، کمپرادورها و بروکرات های فاسد، باندیست های مافیائی، طالبی، داعشی وعناصر فرصت طلب، وابستگان استخباراتی جهانی ومنطقوی که همه درحفظ منافع اشغالگران امریکائی سوق داده شده اند. این تجمع منحوس به هرسازی که نفع شان را تأمین کند می رقصند و هم اکنون به ساز بنیادگرائی امریکائی جست وخیز می زنند و تظاهرات منفور پوهنتون ننگرهار نیز، درکنار سنگسار و سربریدن و... محصول کارشان است.

اشغالگران امریکائی وناتوئی درهمکاری وطن فروشان داخلی گماشتۀ شان  در دولت مستعمراتی وباندهای تباه کار اخوانی اعم از جهادی، طالبی وداعشی، کشور ما را زیر نقاب مندرس اسلام سیاسی وبنیاد گرایی، به تلی ازخاک مبدل کردند. آبرو، عزت و نوامیس ملی ما را پایمال کردند. هزارها خانوادۀ داغدار این کشورآزاده را توسط بمباران ها، حملات انتحاری، انفجاری، سر بریدن ها، سنگسارها ، ... به اشارۀ شبکه های استخباراتی شان، داغدارترساختند. هزارها هموطن ما را بی وطن ساختند. به این همه بسنده نکرده، اینک زخم ناسور بنیاد گرائی مذهبی را بر مغزهای جوانان کشور داخل کردند، تا این کشور از نیروی جوان وآینده سازش هم برای ایجاد یک زندگی آرام، مرفه و مدرن محروم شود. چطورشده می تواند که یک جوان آگاه، باوجود تکرار جنایات ضد انسانی هر روز و هرساعت طالب، داعش و همراهان اسلامی شان درسراسرکشورما، باز حاکمیت شوم وخونبار و ویرانگر قبل التاریخ آنها را برای خود وکشورخود بخواهد؟؟؟؟ آیا با این همه جنایات  وحشتناک،   ضمیر و وجدان و تفکر یک "دانشور" و "دانشجو"  تکان نمی خورد واحساس ناراحتی نمی کند؟؟؟ معلوم است که این جوانان یا ناآگاه اند و یا مسموم شدگان وابسته به شبکه های استخباراتی کشورهای منطقه که امروز، آنهم بعد از سنگسار و سربریدن، به نفع این اعمال غیر انسانی صدا بالا می کنند.

با اینحال این حرکت ننگین خواست خلافت داعش وامارت طالب و ... ترفند دیگر امریکا برای ترساندن مردم ما و توجیه ادامۀ حضور اشغالگرانه اش درافغانستان است و هرگز خواست اکثریت محصلان شرافتمند و آگاه پوهنتون ننگرهار نبوده و این دهارۀ کوچک اغوا شده، نمایندگی از اکثریت دانش آموزان نکرده و در اقلیت اند. دانش آموزان عاقل پوهنتون ننگرهار و کلیۀ پوهنتونهای کشور، ضمن رد این حرکت، با آموزش علوم مثبته ومدرن، امید آیندۀ مردم وکشورشان هستند و ما به درایت وهوشیاری و وطنپرستی شان باور واتکاء داریم.

سایت "رزمندگان" مجموعۀ حوادث شوم و وحشیانۀ سنگسار، سربریدن هموطنان مظلوم وبیگناه ما و اینک درامۀ مضحک خواست ایجادخلافت داعش و امارت طالب و ... را سلسله ای از ترفندهای جنایتکارانۀ امریکا وغلامان منطقه ای و بومی اش می داند که درجهت تحقق ستراتژی منطقه ای امپریالیسم امریکا ودستیارانش طراحی شده است. با این ترفند های شوم امریکا می خواهد وحشت بیافریند، تفرقۀ قومی و مذهبی ایجاد کند و آنرا دامن بزند و مردم را از مراجع علمی و از نسل جوان نیز ناامید ساخته و خود را حلال تمام مسایل و مشاکل درافغانستان معرفی نماید، تا مردم به حضور نا میمونش درکشورخود رضائیت بدهند.

سایت "رزمندگان" ضمن تقبیح شدید همۀ این حوادث شوم، از مردم خود می خواهد که هوشیار باشید ونگذارید دربین تان تفرقۀ قومی ومذهبی بیاندازند! نگذارید عده ای جاسوس و قدرت طلب از خواسته های معقول تان استفاده های سوء بکنند. همه باهم علیه اشغالگران و حکومت دوسرۀ دستنشانده اش و باندهای جنایتکار طالب و داعش و... شعار بدهید ومبارزه کنید!

مرگ برامپریالیسم جنایتکارامریکا و دولت مزدورش!

مرگ برکلیۀ نیروهای ارتجاعی بنیادگرا!

همه باهم علیه امپریالیسم و ارتجاع!                                   


www.razmendagan.com                                                                                                                         afgrazm@gmail.com