The Friday Mosque or Masjet-Ejam, Herat, Afghanistan Fotografie-Druck von Jane Sweeney                             

www.razmendagan.com                                                                                                             afgrazm@gmail.com 


سایت "رزمندگان"

اول اپریل  ۲۰۱۶

 

  پیام همدردی و غمشریکی

 

در پورتال وزین افغانستان آزاد- آزاد افغانستان چشم ما به خبر اندوهناک درگذشت آقای تیمورشاه تیموری افتاد  و ما را درتأثر فروبرد.

مرگ این انسان وطنپرست و آزاده که تا آخرین لحظات عمرش به یاد وطن و از درد مردمش شعر می سرود، ضایعه ایست بس بزرگ

به فرهنگیان مردمی این سرزمین که طبعاً ما را نیز به حیث یک نهاد رسانه ئی مردمی سوگوارساخته است.

سایت "رزمندگان" به داکتر ظاهر تیموری، فرزند ارشد فقید تیمورشاه تیموری،  و به مجموع خانوادۀ تیموری اظهار همدردی و

غمشریکی نموده  ودراین سوگ واندوه بزرگ شان خود را همراه می داند.

                                                                                         کارکنان سایت "رزمندگان"

 


www.razmendagan.com                                                                                                                         afgrazm@gmail.com