The Friday Mosque or Masjet-Ejam, Herat, Afghanistan Fotografie-Druck von Jane Sweeney                            

www.razmendagan.com                                                                                                             afgrazm@gmail.com 


https://mail.google.com/mail/u/0/images/cleardot.gif

 پوزش رفیقانه!

این نوشتۀ پرشور و پرمحتوای دوست ارجمند ما آقای "نور محصل" در ازدحام پیامهای دوستان دیگر در داخل ایمیل گیرمانده و امروز به چشم ما خورد. ما با اخلاص و صفای رفیقانه از دوست ارجمند خود آقای "نور محصل" از تأخیر در نشر آن پوزش می طلبیم. ومطمئنیم که عذرما با همان خلوص وصفا پذیرفته میشود.

                "سایت رزمندگان" 

**************************************************************************

  نور محصل 

۱۹ دسامبر ۲۰۱۳                         

    

 

                                                "سایت رزمندگان" خدمت گذار جامعه

 

                       زندگي درصدف خويش گهر ساختن است              دردل شعله فـرورفتـن ونگداختن است 

                       مذهب زنـده دلان خواب پريشاني نـيـست              ازهمين خاك جهان ديگري ساختن است

 

يكسال پيش ازهمين روز دوستان وفادار، پرتلاش ومهربان مان باهم به اين نتیجه رسيده اندكه بايد از طريق استفاده از وسايل ارتباط جمعي با ایجاد "سايت رزمندگان" خدمت گذارجامعه، ملت و مردم خود باشيم واين سايت را بوجود آوردند. امروز این سایت يک ساله ميشود. من هم به سهم خويش خواستم آنچه را كه در دل وتوان دارم با درود و سپاس از تجليل روز جشن و سالگرد "سايت رزمندگان" روي کاغذ بريزم. 

سخنانم را بعد ازعرض تهنيت وتبريكي عنواني دست اندركاران "سايت رزمندگان" وهمه دوستان و همكاران سايت و آرزوی بالندگي و سربلندي بیشتر شماعزيزان دنبال كرده ومتذكر مي شوم: 

واي بركشوري كه بيوگرافي و نقد درآن نباشد، واي بر خانۀ كه درآن آئينه نباشد، تا به وسیلۀ آنها بتوان کمی ها وکاستی های جامعه و شخص خود را دید واصلاح کرد.

كسي كه حماسۀ بزرگ زمان خود را سروده است ميتوان قهرمانش ناميد. قهرمان ازآن روكه در هر مناسبت و موضعگیری دركنارمردم بوده و درميانشان بازتاب دهندۀ دادها، آروزها وخواسته هاي شان باشد، كه بدون شك "سايت رزمندگان" از آوان موجوديت خود و باگذشت يک سال تمام با شايستگي این دين خود را درقبال مردم وملت ادا نموده است. اینجاست كه مي توان آنرا وارث نداي قهرمانان جانباختۀ كشورم دانست؛ چرا كه يك نوشتار، يك ماه نامه، وحتي يك روز نامه و امروز يك سايت تا آن وقت زنده است ونيروي بالندگي دارد كه درميان مردم خود باشد و اندوه ها، خواسته ها و نيازهاي ديگران دروجود اوخلاصه شده باشد. صداي او صداي همه باشد، تصميم او آنچنان با آرزوهای مردم منطبق باشد که تصميم همه خوانده شود. عمل اوعمل همه باشد. اگراز اساس کارش بااتكاء به توده هاي مليوني نباشد، صداي او وعمل او درگلون خفه خواهد شد، چنانکه آنانيكه درسرهواي رياست دارند بدون شك ازمردم وهمسنگران خود فاصله گرفته ملت ومردم نيروي ايشان را هيچ وآنها را مثل يك مرده مي انگارند:

 

                    هران كسی كه درين حلقه نيست زنده به عشق            بر او نمرده به فتواي من نماز كنيد

 

آنها ديگرزنده نيستنند، به يك كالبدي بي جان و بي رمق تبديل مي گردند و دچاربيماري وآشفتگي ميشوند؛ و اما قهرمانان آناني اند كه درد توده ها، رنج توده ها و در نتیجه قهرتوده ها را تبارز دهند و درجهت خواسته هاي آنان گام بردارند.

 آري! مبارزۀ داد با بيداد، حق با باطل، داستان تازه ئي نيست. بيدادگران وباطل پرستان هميشه نابودشده اند ونابود ميشوند. اما اگر كلبه ها خاموش باشند، اگرچراغ ها بي نورباشند، اگرجاده ها نقش پاي رهنوردان را نداشته باشند، بيم ناك و هراسانند و اندوهگين، زيرا توقف انسان و خاموشي او ناقوس نابودي او را مي نوازد. از حركت است كه انسان بودن خويش رامسجل مي كند و گفتار وکردار و سرودهاي پرشورانقلابي در امربيداري و آگاهي توده ها اهميت فرواني دارد.

تاريخ نشان داده است كه ابن الوقتها، آنهایی كه نان را به نرخ روزمي خورده اند، و درخدمت درباريان درآمده اند، هميشه از طرف مردم نفي شده اند. همه چيز درانسان است، انسان ازآئين داد و راستی دفاع مي نمايد، ادبيات و هنرضدمردمي دارای ويژگي ها و خصوصياتي است كه فقط به درد تن آسايان میخورد، فرهنگ تزئینی و فردي است، نا اميدي و زبوني را اشعه ميدهد. جوهر همه حماسه هاي جهان را اشکال مختلف مبارزاتی، پرخاشها، قيامها و رستاخيزهاي انسان ميسازد. بدون كارخلاقانه وپيكارشگفت انگيزانسان نمي توان مفهومي براي حماسه يافت. نویسندگان، فيلسوفان وشاعران كه درين سنگرایستاده اند در دل قرنها حماسه هاي شان ادامه يافته وهميشه زنده وجاويدهستند، به همين لحاظ آواز ملت ها را نمي توان خفه كرد، سرودهاي آزادي خواهي را وپرخاش هاي مردم را در برابر بيداد نمي توان ناديده انگاشت. پاسداران تاريکي وبيداد، كوشش هاي بي پاياني انجام داده اند، كه ملت ها دراسارت باشند و فريادشان زنداني، قدرت پرواز نداشته باشند. اما غافل از آنكه نمي توان معنويت انسانها را در اسارت نگهداشت، واژه ها، آوازها، پروازها و آزادي هميشه براي انسان درهرگوشه ازجهان عميق بوده و دوست داشتني است. انسان درهرگوشه ازجهان كه زيست کند به آزادي و پروازانديشيده، به آزادي و فرهنگ علاقه مند است.

انسان وطبيعت در يك مقطع زمان ومكان قراردارند، ازهم جدانيستند، گروهي از ناهنجاران كه همه مسايل شان ازمردم جدا است، با طبیعت آزاد انسان ستیزه میکنند و درین ستمگری موظفند تا بنيادهاي فرهنگي ما را ويران كنند، وما را از كاروان مبارزه عقب نگهدارند. گروهي از نا بكاران نخواسته اندكه توده ها به آزادي وآگاهي برسند، آنها دانش را درانحصارخويش داشته اند، ولی نه خود كاردرستي كرده اند ونه هم به ديگران اجازۀ کار را داده اند. باتغيیر و ديگرگوني و به پيشرفت مخالفت كردند، زيرا به اين نتيجه رسيده بودند كه اگر توده ها بيدارگردند وبسيج شوند روزگار يكه تازي و بلند پروازي هاي شان به پايان مي رسد، مرگ شان حتمي است.

درين حالت جاي دارد كه معترف شويم كه واقعاً "سايت رزمندگان" با تمام تلاش هايش توانسته است، باوجود كمبودهای تخنیكي وغيره، در برابر اين همه ناهنجاري های متداوم ملك وملت بانوك قلم نويسندگان و اساتيدقهرمانش ازعهدۀ چالش ها برآمده وآنچه درتوان داشته است در مبارزه با اشغال، تجاوز،غارت، چور و چپاول به کار گرفته و کوشیده است هميشه صداي ملت مظلوم ما را هرچه رساتربلند سازد. و این مبارکش باد!

تاريخ خونبار ميهن ما پراست از همچون نداها، ازپيكارها، قهرماني ها، دلاوریها، ومردانگي های ملت ومردم ما كه هرگز دربرابر ارزشهاي استعماري سرخم نكرده اند، دربرابربيداد، تاراج، غارت، وخودكامگي جهان خوران جانانه ایستادگی كردند واين درفش پيكار دلاورانه و رهائيبخش را همچنان برافراشته نگهداشته اند و امروز وارثان آن آزادگان آواز خود را "درسايت رزمند گان" رساتر و بلندتركرده اند و بر ضد نهادهاي ارتجاعي، استعماري میرزمند و با تداوم آن عملاً نشان میدهندكه ملتي که مبارزه کند مي تواند استقلال و آزادي خويش را ازدست ستمكاران تاريخ به ستاند.

زنده وجاويد باد "سايت رزمندگان" وهمه سايت هاي مردمي!

مرگ برتمام  نهادهاي استعماري! 


www.razmendagan.com                                                                                                                         afgrazm@gmail.com