The Friday Mosque or Masjet-Ejam, Herat, Afghanistan Fotografie-Druck von Jane Sweeney                            

www.razmendagan.com                                                                                                             afgrazm@gmail.com 


https://mail.google.com/mail/u/0/images/cleardot.gif

  پیام استادان و محصلان دانشگاه کابل

۱۵ دسامبر۲۰۱۳                              

 

 

                                                         از دانشگاه به دانش گستر

 

پیام جمعی ازاستادان ومحصلان به مناسبت یکمین سال تأسیس "سایت رزمندگان" !

به گردانندگان محترم سایت رزمندگان !

دوستان عزیز سلام های رزم ما را از سرزمین به خون غنوده، از راه های دور با دل های نزدیک به هم تقدیم شما میداریم .

دوستان، شما مسئولیت گردانندگی "سایت رزمندگان" را در فرصتی به عهده گرفته اید که در این شبانه روز پُراسارت، فقر و جهالت، ما و کشور ما مورد هجوم و حملات گستردۀ فرهنگی، اجتماعی ونظامی امپریالیزم لجام گسیختۀ امریکا و ارتجاع هار قرارداریم. چنین کاری در چنین لحظه ئی از ویژگی خاصی برخورداراست.

مشعلی را که شما در این شبستان عبوس وسیاه  برافروخته اید بی گمان که در تاریخ مبارزات ضد استعماری سرزمین ما ماندگار خواهد ماند.

در این برهۀ حساس تاریخ وطن اشغال شدۀ ما هستند عده ای از سایت هائی که به لجن پراگنی، دشنام دادن ملیتها واقوام باهم برادر ملک ما و طبیعتاً به فحش گوئی خویشتن خویش خود را مصروف نموده اند. اینها فردا در مقابل رستاخیز خلق غیور چه پاسخی خواهند داشت.

در این ایامی که اشغالگران وجارچیان شان مصروف تبلیغ به نفع ننگنامه های شان وحلق آویز نمودن خلق اند، این سایت ها مشغول جنگ زرگری خویش به نفع استعمارگرانند، وبا عدول از ارزش های فرهنگی و زیر پا گذاشتن عفت قلم، رسوای عام و خاص گردیده اند. تا به جائی که بجز محدود افرادی کسی دیگر سایت منصوب به آنها را باز نمی کند.

در چنین آشفته بازاری فعالیت گسترده وهمه جانبۀ شما وهمکاران قلمی شما با ارسال و نشرمطالب متنوع تحلیلی و روشنگرانه به منزلۀ چراغ فروزانی برای هر مبارز ضد استعماری – ارتجاعی قرار گرفته و تمجید از کار آگاهی بخش شما عیله متجاوزان و مرتجعان ورد زبان همۀ مبارزین صدیق است.

بدین ملحوظ ما وعده میدهیم که شما را در این میدان مبارزه که هم اکنون ودرشرایط مشخص کشورما از عمدگی و ارزش خاصی برخورداراست، تنها نگذاشته و از هیچ نوع کمک به "سایت رزمندگان" دریغ نخواهیم ورزید. را ه شما و همۀ مبارزان را پررهرو خواهانیم.

                             به امید موفقیت های هر چه بهتر شما وهمکاران شما

                       از طرف جمعی از استادان ومحصلان دانشگاه(پوهنتون) کابل     


www.razmendagan.com                                                                                                                         afgrazm@gmail.com