The Friday Mosque or Masjet-Ejam, Herat, Afghanistan Fotografie-Druck von Jane Sweeney                                             

www.razmendagan.com                                                                                                             afgrazm@gmail.com 


https://mail.google.com/mail/u/0/images/cleardot.gif

ارسالی بشیر دهقان

١٥دسامبر ٢٠١٣

 

 

به پیشواز اولین سالگرد آغاز نشرات انترنیتی سایت رزمندگان

 

سایت رزمندگان نمادی ازانقلابیون صادق و با ایمان است.  صفحات این سایت مزین بامشعلی از تئوری دوران سازبوده، ممثل پخش ونشر افکارانقلابی، مترقی و دیموکرات میباشد. همچنان این سایت یگانه مرجع انعکاس دهندۀ اندیشه وکارنامه های شهدای بزرگ و  مبارزین مردمی اصیل  سرزمین آزاده پرورما، ومتعهد به یاد بود ازآنها می باشد؛ که با امانتداری تمام و با استقبال وتمجیدازهمکاران وهمفکران خود درعرصه های نشرات تئوریک وادبیات انقلابی، توانسته است هواداران وخوانندگان زیادی را درعرصۀ ملی وبین المللی جلب نماید. گردانندگان سایت  رزمند گان وهمکاران آن، تحلیل ها وتفاسیراصولی، درست، میتودیک و با پرنسیپ های منطقی، پرمحتوا، درچوکات دیالکتیک و سازگار باشرایط عینی وذهنی جامعه، مفاهیم کلی وعام فهم درطرزنگارش خود بکاربرده اند؛ که سازگاربا سیر تحول تاریخی جامعه به توضیح زیرساختهای اجتماعی می پردازد. تحلیلگران سایت با شناخت عمیق واستواراز بینش منطق پویندۀ تاریخ، سمتگیری مشخص وهدفمند را به نمایش می گذارند؛ ودرلابلای تحلیلهای خود نیاز مبرم به   آگاهی، وحدت و یکپارچگی نیروهای روشنفکرانقلابی وعناصر مستقل ملی، دیموکرات، مترقی، متعهد، غیر وابسته را دربرابرهمگان قرارداده وبا شناسائی شیفتگان راه آزادی، آنها را با باورمندی به اصالت راه مشترک، به دورآرمان رهائیبخش پیهم فرا می خواند؛ و با اعتماد کامل و دید فراخ، فضای پراز صمیمیت انقلابی را به آنها پیشکش نموده ودرپی اعتلای آن می باشد.

این سایت علاوه برهواداران، همکاران وحامیان آن، ناب ترین سلولهای الگوی مبارزاتی، پیکارگران انقلابی و حماسه سازان جنبش آزادیبخش کشور چون ساما – ادامه دهندگان، سازمان انقلابی افغانستان  و ام. ال. او. اَ. (MLOA) رانیز با خود دارد، که درمدت یکسال نشرات خویش، تحلیل ها وتفسیرهای سود مند و سازگاربا شرایط موجود جامعۀ ما از این نهاد ها را به توجه همگانی رسانده است. دروس آموزندۀ اندیشۀ  پیشروعصررا  جهت آگاهی علاقه مندان بخوبی بازتاب می نماید، وواقعیت های ملموس، جاری ودرحال تکوین را بادیدواقعی عرضه می دارد. سایت پرافتخاررزمندگان جوهر آرمان انسانی را در خطوط مشخص انقلابی منعکس ساخته وادامۀ نشرات را درچوکات دیالکتیک، با بینش انقلابی استوارانه  مزین کرده وبه پیش برده است.

این سایت در لحظات خاص تاریخی بطورروشن وآشکارعلیه اشغالگران امریکائی وناتوئی موضع گرفته ومتجاوزین ونوکران داخلی شان را، به هر طیف اجتماعی، سیاسی واقتصادیی که تعلق داشته باشند، درزمرۀ وطنفروشان، خائنان، همکاران وخادمان قدرت های اشغالگر دانسته وبطورآشکار و واضح، جنایات ننگین وضد بشری شان را محکوم می نماید. همچنان سایت رزمندگان هرجنایت وپستیی را که متجاوزین وجنگسالاران، باندهای مافیائی ودیگر بردگان استعمار، اعم از راست و"چپ"، به ضد منافع ملی مردم مظلوم وبینوا ی ما مرتکب میشوند، با صدای رسا محکوم وبه  افشای آن مبادرت ورزیده است. ضمناً با روشنگری، اذهان عامۀ جامعۀ جهانی  را با ماهیت ضد بشری، خصلت درنده خوی وسرشت پلید سیاست سازان نیولیبرالیسم آغاز قرن بیست ویکم آشنا می سازد. روند تاریخ به واقعیت نشان داده است که باوجود تغییرزمانی وانکشاف جامعۀ بشری، ازجمله دستیابی به تکنالوژی پیشرفته وبکاربرد آن جهت تسخیرفضا، هیچگونه تغییرمثبتی در سرشت بد لاردهای سرمایه داری، بویژه نمانیدگان امپریالیسم، مشاهده نمیگردد... که مسلماً نمی تواند غیرازاین باشد. وقایع بعضی از نقاط جهان، خصوصأ سرزمین افغانها نشاندهندۀ  این حقیقت است که بازهم استعمار، استثمار، غارت، چپاول ، استبداد، گسترش فقروبیکاری، گرسنگی، تداوم اشغال، دربند کشیدن انسان ها، تجاوزبرسرزمین های عقب نگهداشته شده و چشم دوختن به منابع طبیعی دیگران ، بشکلی از اشکال بازهم اعمال شده وجزء خصلت امپریالیسم می باشد.

بنابراین، نهاد های روشنفکران مترقی وانقلابی رسالت تاریخی دارند تا  جهت آگاهی مردم، نشرات مؤثری برای سمت وسو دادن جوانان بیرون داده، نظرات وافکار مترقی، شناخت و معرفت با  ساختار تشکیلاتی را در چوکات اصولی و سبک کار مبارزاتی ارائه دهند؛ وبا چنین تلاش هائی با یک دید مستقل ملی ، بیداری توده های زحمتکش را موجب شوند. انتهای این حرکت  نوید بخش، پیشرفت واستحکام روند جنبش انقلابی را دردرون جامعۀ عذاب دیدۀ ما درخود دارد؛ ومیتوان گفت که مصیبت وماتمی خواهد بود بیحد غمباروتکاندهنده برای اشغالگران امپریالیست وباندهای ارتجاعی تبهکار. خودفروختگان وطنفروش و معامله گر، غلامان حلقه بگوش و جواسیس سرسپردۀ داخلی استعمار، در پاسداری از منافع اشغالگران، از وطن و مردم  بریده اند. امید است که روند خلاقیت هنری و ادبی صفحات رزمندگان، و مساعی همکاران شرافتمند آن درافشای سیمای پلید امپریالیسم وارتجاعِ مزدورادامه پیداکرده، ودرراه خدمت به آرمان والای انسانی، خواست برحق اکثریت توده های جامعۀ ما را انعکاس بیشترداده ونشرات آن وزین تر گردد .

                                            پردرخشش باد نشرات دیموکراتیک مبارزین برحق مردم افغانستان!

 نابود باد دستگاه آدم کش اشغالگران امپریالیست درسراسرجهان!

 زنده وجاوید باد درفش آزادگی!


www.razmendagan.com                                                                                                                         afgrazm@gmail.com