The Friday Mosque or Masjet-Ejam, Herat, Afghanistan Fotografie-Druck von Jane Sweeney                            

www.razmendagan.com                                                                                                             afgrazm@gmail.com 


https://mail.google.com/mail/u/0/images/cleardot.gif

عادل از دامنه های هندوکش

۱۷دسامبر۲۰۱۳

         

                        آیا افغانستان به قحط الرجال مواجه شده است؟

ازآنجا که کشورما افغانستان بحران های مختلفه ومتداوم چند بعدی را درسال های پار به عقب گذاشته و هنوزهم درآتش آن می سوزد که از وقوع حوادث و پیشرفت قضایا سوالی به ذهن هرافغان متبادر می شود که آیا جنگ درکشورما پایانی خواهد داشت؟ ویا عوامل این جنگ ها چه ها هستند؟ آیا این جنگ یک جنگ مذهبی است؟ آیا عامل عمدۀ آن نفاق قومی ویا زبانی است؟ ویا چرا نتوانستیم بعد ازجنگ مقاومت علیه روس های اشغالگر به صلح دوامدار برسیم؟ وچرا نیروهای مترقی وملی در رأس وضعیت سیاسی قرار نمی گیرند؟ وچرا ما رهبران افغانستان شمول نداشته ایم و این رهبران پوقانه یی ساخت پاکستان وایران برما تحمیل شده اند؟ وسوالات زیادی ازین قرار که با نیافتن جواب به آنها سوال کنیم که آیا افغانستان به قحط الرجال مواجه شده است؟

با اینکه دردوران مقاومت میهنی ضد سوسیال امپریالیسم روس نیروهای انقلابی ومترقی چون "ساما" به عنوان رهگشا وتحلیل گر خوب قضایای سیاسی – نظامی کشورهمواره روشنی های سیاسی وعلمی روی قضایا انداخته و درآن دور با انتشار شب نامه ها، نشر "ندای آزادی"، اعلامیه ها و... رسالت تاریخی اش را به نحوی انجام داده و به سوالات فوق جواباتی در خور شرایط زمانی ارائه کرد که خواننده و شنونده را به سوی آینده هایش رهنمون می شد و اثرات مثبت درآگاهی سیاسی وانقلابی هموطنان داشته است.

« روس اشغالگر درسراشیب رسوایی وتباهی » ، « خروش رعد درپکتیا » ، « درسنگر اعتصاب ببر انقلاب خفته است » و... که هرکدام شان درآن مقاطع تاریخی نقش روشنگرانه را ادا کرده وتحلیل های آنزمان بسیار عمیق، چند جانبه، رهنمونی، علمی وانقلابی بوده وخوانندگان را درعمق فاجعه به حماسه وقهرمانی دعوت کرده سبب امیدواری به پیروزی فرداها می شد.

درپهلوی آن مقالات "ندای آزادی" چون « چرا وچگونه جنگ مقاومت ما به پیروزی می رسد؟ »، «تسلیم طلبی درقلمرو مبارزه وبقا» و... وسائرمقالات واعلامیه های "ساما" ذهن هرسوال کننده  وآزادیخواه را روشن کرده، آن مقالات و رسالات به تاریخ پیوسته و در مقاطع مختلف تاریخ نمایانگر به نمایش گذاشتن وضعیت جامعه بوده که هر از گاهی بدرد محققین وتاریخ نویسان می خورد.

متاسفانه با رکود وعقب گشت جنبش مترقی وشهادت عده ئی از فرزندان آگاه وانقلابی میهن چون "رهبر" و دیگران جنبش مترقی وملی از وجود آن فرزانگان شهید که می توانستند رهنمود دهنده و رهبر قضایا واقع شوند خالی گردید، حالت بظاهرقحط الرجالی به وجود آمد. ولی همان طور که "رهبر" گفته بود "ساما دیگر به یک روند تبدیل شده و نمی میرد"، ادامه دهندگان دیگری قد علم کردند و نگذاشتند درفش سازمان به زمین بیفتد و "ندای آزادی" را همچنان با هیبت وکیفتی بالا طنین انداز کردند. اما با کمال تأسف شرایط طوری آمد که برخی از این کادرها و رهبران سازمان اجباراً از مسایل دورشدند و برخی اشخاص فرصت طلب به مقامات سازمانی رسیدند. این نقیصه آنگاه مضاعف و چند بعدی شد که تعدادی از این عناصر نیمه راه، تسلیم امپریالسم امریکا شده و با رفقای شهید خود تعهد شکنی کردند و تعدادی هم گوشۀ عزلت، سیل بینی وبی تفاوتی را پیشه کردند.

خوشبختانه بعد از تحولاتی که درجامعه رونماشد و دربسا از سازمان های ملی وانقلابی تغییراتی بوجود آمده وآنهایی که به آرمان رفقای شهید شان وبه خط مبارزاتی شان متعهد بودند دوباره صفوف شانرا از عناصرمنحرف و نیمه راه جداکرده و « ادامه دهندگان » راه حقیقت شدند که بعضاً اعلامیه ها ونشرات شانرا ازطریق وب سایت ها خواندیم . این روند جدید آنگاه روشن، قاطع و رهگشاشد که نوشته ها واعلامیه های شانرا سایت انقلابی شما به نشرسپرد. لذا تولد "رزمندگان" نقطۀ عطف وجهشی دیگریست که باردگر نوید فتح شبستان ها را به رهروان و ادامه دهندگان داده رفقای متعهد وشخصیت های مترقی وانقلابی درشور وشعف زایدالوصفی قرار گرفته روند مبارزاتی تعریف جدید را بخود گرفته واین سایت به محراق طنین صدای مقاومت مبارزاتی سازمانها وشخصیت های انقلابی تبدیل گردید.

ازآنجاکه رزمندگان یک سایت با دید مترقی ملی وانقلابی است، افکار، نظرات ودیدگاه های رزمندگان اصیل ومتعهد را پخش می نماید، درنزد بنده ثابت شدکه کشورما و ازآن جمله جنبش ملی و مترقی به قحط الرجال مواجه نشده و دانستم که تدوام مبارزه برای آزادی (سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و...) یک روند متداوم بوده ریشه در واقعیت های تلخ کشور دارد، لذاست که باتغییر وضعیت به اشکال جدید تداوم پیدامی کند و رهبرانش را در هرمقطع میسازد.

درحالیکه سالنمای یک سالگی سایت را به دست اندرکاران وموسسین آن مبارک باد می گویم من که در بحبوحۀ وضعیت اشغالی کشور بسرمی برم و چون دیگران به رهنمایی ضرورت دارم می بینم که سایت شما به یک مرجع و رفرنسم تبدیل شده و افکارتان به سنگ محک افکار مترقی ومیهن دوستانه تبدیل شده است. امیدوارم که با اشکال و ابتکارات جدید به کارتان تداوم را پیشه کرده شما خشت طلایی ایرا درساختمان یک افغانستان مترقی، رها از استعمار، ایستاده به پای خود و...بگذارید. ارزش کارتان را من می دانم که جوابات  سوالاتم را که درابتدای نوشته ردیف کرده ام، ازمیان نوشته های شما درمی یابم.

به ا مید آنکه سایت تان بیشتر وزین و کیفیتش هنوز هم بالاتر گردد.

یک پیشنهاد هم دارم وآن اینکه امیدوارم که بیشتر آن شبنامه ها، مقالات "ندای آزادی" و نبشته های شخصیت های سائرسازمان های انقلابی را نیز پخش و نشر نمایید که آنهایی که بعد از تحولات شکست ارتش اشغالگر روس بدنیا آمده اند واینک جوان و بزرگ شده اند بدانند که سال های پار چگونه گذشته اند ومردم ومیهن ما چقدر زحمات را دیده وچه شخصیت های واراسته و بزرگ را ازدست داده ایم. برای سایت شما با این دید واقعه نگاری بسیار بجا و خوب است که پلی بین مبارزات گذشته وآینده واقع شده وشما بتوانید اسناد ومدارکی که حقیقت مبارزاتی کشورما را به نمایش می گذارد نیز به نشر بسپارید.

موفق باشید


www.razmendagan.com                                                                                                                         afgrazm@gmail.com