www.razmendagan.com                                        afgrazm@gmail.com 


پیام های سرشار از ایمان و انرژی

 

دوستان و رفقای "رزمنده" و نهایت ارجمند!

پیام های سرشار از خلوص، ایمان و انرژی را که به سایت خود تان - "رزمندگان"- ارزانی داشته اید، دریافت نموده و از آنها مملو از انرژی و امید شدیم. ما با همین باور به کار بزرگ گشایش و راه اندازی سایت "رزمندگان" اقدام نمودیم، که رزمندگان استوار و روندۀ طریقت آزادی در گوشه گوشۀ کشور و جهان با شنیدن فریاد ما آنرا بی پژواک نمی گذارند. شما راهیان دلاور این طریقت از اولین روز نشر سایت "رزمندگان"، این بذر امید ما را شگوفا ساخته اید. ما به مصداق "سالی که نکوست از بهارش پیداست"، به نکوئی و ضرورت انجام کارمان پی میبریم و امیدواریم با همراهی پیگیر شما و همۀ وطنپرستان مبارز دیگر بتوانیم آنرا به سرمنزل مقصود برسانیم.

-         از کتابخانۀ زابل که با ارسال دیزاین های زیبا و پیام خیلی باصفای شان به یاری ما شتافته و تشویق مان کرده اند، نهایت سپاسگذاریم و ضمن نشر دیزاین ها در یک صفحه، میکوشیم در جاهای مناسب از هرکدام بهره بگیریم.

-         از آقای حبیب الله "رحیمی" که در کنار پیام صمیمانۀ خود و دوستان شان و توانبخشی بیشتر ما با تشویق رفیقانۀ خود، طر حی را به صفحۀ نوشتار جدید ارائه کرده اند، ممنونیم و از آن استفاده میکنیم. ایشان را مطمئن میسازیم که با درک عمیق ترکیب "مردم"، به مردمی بودن سایت، وفادارمیمانیم و از پیشنهادات و نظرات سالم همه، که در جهت "اهداف و دیدگاه های سایت"باشد، بهره مند میشویم. این نمونه را از همین امروز شما شاهد هستید.

-         "لمبه" با پیامش قلب ما را در تداوم کار و راه ما گرمتر ساخت و او مطمئناً بر فروزان نگهداشتن سایتش- سایت "رزمندگان"- ادامه میدهد.

-         پیام فرهاد "ویاړ" بر ابزار مبارزاتی ما افزوده و چون تیشه ای بر ریشۀ امپریالیسم و ارتجاع است. فرهاد آنرا همیشه بر این ریشه و از سنگر "رزمندگان" بکوبد.

-         گردانندگان "نشریۀ پیشرو" نیز با بیان عزم جزم همکاری باما، قسمت بیستم "کابلیان با... " را نیز فرستاده اند که ضمن استقبال گرم همکاری شان، نشرش میکنیم.

 

    با سپاس مجدد از همه

    "رزمندگان"

 

 

 

www.razmendagan.com                                               afgrazm@gmail.com