www.razmendagan.com                                                                                                                afgrazm@gmail.com 


۱۵ مارچ  ۲۰۱۳


 

پاسخ سایت رزمندگان به ایمیل یک دوست

 

دوست نهایت ارجمند آقای داکتر "شکیب امید " !

احترامات ما را بپذیرید از این پیام صمیمانۀ تان که گفته اید: "نسبت آغاز به کار وبسایت تان برای تان تبریک میگویم"، جهانی سپاس. همچو پیام ها بیشک مایۀ تشویق و دلگرمی ما میشود.

در مورد اعتراض شباهت نام و تخلص تان: ما موضوع را از طریق ایمیل آن آقای همنام تان با ایشان در میان گذاشته و خواستار توضیح شدیم. ایشان نوشته اند که:

 

" قبلاً با نام و تخلص شان برنخورده ام و این همنامی  و شباهت تصادفی است و مثل و مانند آن در همه جای دنیا اتفاق میافتد. باری در اخبار شنیدیم که در زمان حملۀ امریکا به عراق تحت ادارۀ "جورج بوش" کسی به مقامات احصائیۀ امریکا مراجعه کرد که نامشرا که "جورج بوش" است تغییر دهند، چون او نمیخواهد چنین نامی را داشته باشد. همچنان چندین نفر همنام "گرهارد شرودر" صدراعظم پیشین آلمان در اخبار معرفی شدند. تصادف همنامی تصادف غیر مترقبه و منحصر به فردی نیست. در بین مردم فارسی زبان و عربی زبان ممکن است ده ها "شکیب امید" وجود داشته باشد. سری به انترنیت در گوگل بزنید تا به چندین "شکیب امید" مواجه شوید. در افغانستان که این شباهت نامها فوق العاده زیاد است. با این حال من اصراری ندارم. نام "شکیب" را برای من بدون انتخاب خودم در آوان تولد، پدر و مادرم برگزیده اند و من نمیتوانم آنرا تغییر دهم. اما در مورد تخلص "امید" چون من هنوز محصل هستم و داکتر صاحب در سن و سال از من بزرگتر هستند و مطمئناً قبل از من تخلص "امید" را انتخاب کرده اند. من در عالم ناشناسی به احترام ایشان در آینده در سایت به این نام چیزی نمی فرستم. اگر شباهت تصادفی نام و تخلصم خدای نکرده مایۀ تأثر داکتر صاحب شده باشد، معذرت میخواهم. ولی داکتر صاحب حتماً با ارسال مطالبی به سایت مرا با دیدن نام "شکیب امید" که مدتی با آن دلخوش بودم، خوشحال خواهند ساخت.

 با احترامات فائقه به گردانندگان سایت  و به داکتر صاحب "شکیب امید".

                                                                       " شکیب فعلاً بی تخلص از کابل"

 

گردانندگان سایت "رزمندگان از این بر خورد سازندۀ شکیب جان نهایت قدردانی نموده و موفقیت های مزید او را در تمام امور زندگی خواهانند. این برخورد شایستۀ شکیب جوان به همه باید بیاموزاند که میتوان مسایل زیادی را بدون خشونت و جنجال برانگیزی و بگو مگو های اضافی حل و فصل کرد. شکیب جان ارزش های زیاد انسانی را در ذهن ما دوباره زنده ساخت و نشان داد که میتوان از نسل سالم جوان خیلی چیزها آموخت. ما از او سپاس گذاریم و آرزوی داشتن یک تخلص دلخواهش را برایش میکنیم. امید واریم که داکتر صاحب "شکیب امید" هم در تصادفی بودن شباهت نام و تخلص شان مطمئن شده باشند و یقیناً در عکس العمل شان به صفای شکیب جان برخورد شایسته خواهند کرد.

                                                     

مسؤول روابط سایت "رزمندگان"

                

۱۳۹۱/۱۲/۲۵ش


www.razmendagan.com                                                                                                                  afgrazm@gmail.com