The Friday Mosque or Masjet-Ejam, Herat, Afghanistan Fotografie-Druck von Jane Sweeney                                

www.razmendagan.com                                                                                                                                afgrazm@gmail.com 


عدۀ از هواداران سازمان آزادیبخش مردم افغانستان(ساما)                                  

   ۱۰ اپریل۲۰۱۵   

                                                                      پیام تسلیت

با تاسف اطلاع حاصل نمودیم که کاکا خان محمد استالفی، آن مرد فرهیخته و یار ویاور مبارزان انقلابی این سرزمین، به روز دوشنبه مورخ ۱۷ / ۱/ ۱۳۹۴ با یاران ومردم خویش وداع گفته است. کاکا خان یکتن از هواداران سازمان آزادیبخش مردم افغانستان (ساما) بود که همیشه از رفقای مبارزخویش بهره های  خوب فکری وعملی حاصل نموده بود.

با آنکه خودش از نعمت سواد برخوردار نبود، ولی چنان صحبت می کرد وقضایا را به تحلیل میگرفت که هیچ گاهی بر سواد داشتن موصوف شکی حاصل نمی گردید.

کاکا در طول زندگی پربارش در مقابل مشکلات زندگی قد خم نکرد و با مشکلات، از هرنوع آن، دست و پنجه نرم میکرد.

او تبنگ نان روت را به روی سینۀ خویش کشیده و در جاده های شهر به مردم می فروخت واز درآمد آن ارتزاق فامیل خویش را مینمود. او هیچ گاهی با رژیم های مزدور وتسلیم طلبان از در مماشات پیش نیامده وسر خود را خم نکرد. مردانه وار زندگی نمود وتا به آخرین دقایق زندگی به اعتقادات یاران جاودانۀ خویش وفادار واستوار باقی ماند.

وی که یک رفیق توده ئی بود، توده ئی زیست و درمیان توده ها، جهان را وداع گفت.

ما جمعی از دوستا ن وهمفکران کاکاخان محمد درگذشت این زحمتکش آزاده را برای فامیل موصوف وسائرمبارزان راه آزادی تسلیت عرض میداریم.

یاد وخاطرات  کاکا خان برای همه راهیان راه آزادی گرامی خواهد ماند!

                              روحش شاد و یادش برای همیشه جاودانه باد!


www.razmendagan.com                                                                                                                                    afgrazm@gmail.com