The Friday Mosque or Masjet-Ejam, Herat, Afghanistan Fotografie-Druck von Jane Sweeney                             

www.razmendagan.com                                                                                                             afgrazm@gmail.com 


سایت رزمندگان

۴ جنوری ۲۰۱۵

مرحلۀ جدید سیاست استعماری و ادامۀ اشغال افغانستان

 

US General John Campbell

مراسم دروغین وفریبندۀ تاکتیکی نیروهای اشغالگر: تبدیل بیرق مأموریت نظامی شان در افغانستان

 

محفل دزدانۀ قوماندانی نیروهای اشغالگرامپریالیسم جهانی، به رهبری ایالات متحدۀ امریکا، در یک ستدیوم ورزشی آن نیروهای دد منش و قاتل ملت ما در کابل، تحت عنوان: "پایان مأموریت نظامی"، سناریوی اغواء کننده ای بیش نبود.  این سناریو در راستای توجیه دوکتورین جنگ روانی ومهندسی "راضی" سازی واشنگتن، برای فریب اذهان عامۀ ملت امریکا، که حدود ٨٠­ درصد مردم امریکا مخالف اشغال افغانستان هستند، واغوای ملت افغانستان وجهان صورت گرفته. درنتیجه ادعای واشنگتن ومتحدین آن دروغ محض بیش نیست.

کشور ما افغانستان، این سر زمین عقاب های بلند پرواز وتیزبین، در دراز نای تاریخ خویش گورستان امپراتوری های اشغال گر بوده است. همانطوری که اشغالگران متجاوز روسی بعد از یک دهه اشغال نظامی کشورما، با سرافگند گی وشرمساری ازافغانستان رانده شدند. دورنخواهد بود  آن روز که ببینیم  نیروهای اشغالگر امپریالیسم امریکا، ومتحدینش نیز، به یُمن نیروی مبارزاتی فرزندان صادق و راستین میهن، از سر زمین مقدس ما افغانستان بیرون رانده شوند. ملت ما قوای اشغالگر و رژیم مزدور ودست نشاندۀ آن را بخوبی شناخته و این درامۀ مضحک را به ادامۀ نمایشات قبلی واشنگتن میدانند.

شنبۀ گذشته، مؤرخ ٢٨ دسیمبر ٢٠١٤، قوماندانی نیروهای به اصطلاح امنیت بین المللی و یا "ایساف"، "پایان" ماموریت محاربوی خویش را در افغانستان اعلام داشته، و اوباما رئیس جمهور دولت پولیسی واشنگتن با ایراد بیانیه ئی آنرا "یک نقطۀ عطف" در تاریخ آن کشورخواند؛ ودرعین زمان اعتراف نمود، که جنگ امریکا در افغانستان طولانی ترین جنگ در تاریخ آن کشور بوده است.

http://static01.nyt.com/images/2014/12/21/world/KABUL/KABUL-articleLarge.jpg                                    

جمع روبه افزایش معتادان مواد مخدر یا دستآورد ١٣ سال اشغال امپریالیستی که اوباما آنرا نقطۀ عطف وافتخار برای واشنگتن میخواند

تصویر بالا را ببینید، این است یکی از دستآوردهای بیش از ١٣ سال اشغال کشور ما توسط تروریزم دولتی رژیم پولیسی واشنگتن:

اعتیاد بیش از دوملیون هموطنان ما، شامل جوانان حتی اطفال و زنان، و به فقر کشانیدن کامل مردم ما. استقراردولت داعشی (محصول انتخابات تقلبی امریکائی که چهارماه را دربرگرفت)، و انتصاب غنی، این شاه شجاع دیگر قرن ٢١ وشریک جرمش عبدالله، که ازآن بیش ازسه ماه میگذرد، ولی تا هنوز حتی مؤفق به تعیین اعضای کابینۀ داعشی خویش نگردیده اند، فاجعه ایست که اوباما (این انسان دروغگو و قاتل ملت افغانستان)، آن را دستآورد ونقطۀ عطف در تاریخ امریکا میداند؟

درین بیانیه آنچه که از زبان سر دمدارجبارترین وخونخوارترین رژیم در جهان زمزمه وحرافی میشد، بجز از دروغ وفریب ذهنیت مردم امریکا وجهان چیز دیگری نبود. محققین و دانشمندان علوم سیاسی و فیلسوفان جامعه شناس، به درستی و به حق، اوبا ما را زرنگ ترین وهنرمند ترین دروغگو در تاریخ زمامداران امریکا میدانند.

درمحفل نمایشی نیروهای اشغالگر، متعاقب جمع نمودن بیرق نیروهای اشغالگر، بیرق دیگری "افراشته" شد، که در حقیقت نمایانگر تائید دوام اشغال نظامی کشور ما افغانستان ومرحلۀ جدید ودیگری از مستعمره ساختن کشورما توسط امریکا ومتحدین غربی و ژاپانی آن میباشد.

بر مبنای این نمایش، بیش از١٨٠٠٠ نیروهای نظامی اشغالگرامریکا ومتحدین آن، ملبس با یونیفورم، درکشورما حضور نظامی خواهند داشت. ٥٠٠٠ نفر ازاین نیروها تحت برنامۀ به اصطلاح "حمایت قاطع"، تربیت و رهبری نیروهای زرخرید بومی را به دوش خواهند داشت. ٥٥٠٠ تن نیروهای اشغالگر امریکا تحت بر نامۀ نظامی " فعالیت های ضد تروریستی"، یعنی با این بهانه، برای قتل ملت ما به فعالیت های شان ادامه خواهند داد؛ و نیر و های ویژه شامل شکار چیان سازمان "سیا" شامل نیرو های عملیاتی مجهز با طیارات بی سر نشین خواهند بود. نیرو های جنگندۀ متجاوز در برابر هیچ مقام، بجز از ادارۀ واشنگتن جواب گو نیستند، یعنی جواز کامل و "کارت سفید" را واشنگتن از ادارۀ مستعمراتی و"پارلمان" دست نشاندۀ افغانستان برای ارتکاب قتل وجنایت بدون مجازات، به امضاء ودست خط  خود شان از قبل اخذ نموده است.

در همچو شرایط که واشنگتن تعدادی از قوت های نظامی خویش را بیرون می برد،  رسمآ ٢٠٠٠٠ تن از نیروهای پیمان کار نظامی، که عین ظرفیت نظامی را دارند، در بیش از ٢٥ پایگاه نیروهای اشغالگر امریکا(که در سراسر افغانستان  موقعیت دارند)، جهت اکمال آنجاها از لحاظ پر سونل نظامی، کار مینمایند. برمبنای گزارشات ژورنالیستان محقق ومستقل، غیر وابسته به میدیای الیگاپولی ها والیگارش های امریکائی، این رقم چند برابرآن میباشد، زیرا در تجاوزات واشغال کشورها، منجمله افغانستان، بصورت وسیع از نیروهای مخفی نظامی واستخباراتی، که ادارۀ آن ها در دست کورپوریشن های بزرگ پیمان کاران نظامی وابسته به پنتاگون است، استفاده صورت می گیرد. روی همین دلیل اخیراً مقامات پنتاگون اظهار داشته اند که تغییرات اندک در زمینۀ هزینۀ جنگی ناتو درافغانستان بوجود خواهد آمد. ازآغازاشغال نظامی کشورما، هزینۀ نظامی آن بیش از یک تریلیون دالر بوده است.

تحلیلگران نظامی- سیاسی، حضور نیروهای اشغالگر امریکا درافغا نستان، واشغال کشور ما توسط امریکا را، یک اشغال "بی انتها" دانسته و شامل بر نامه های جنگی "جنگ طولانی" تشخیص داده اند، و میگویند که این جنگ نه تنها پایان نیافته، بلکه تازه آغاز گردیده است.

 برمبنای گزارش مجلۀ امریکائی "تایم"، از تاریخ ٧ اکتوبر ٢٠٠١ م، یعنی اولین روز اشغال نظامی کشور ما، حدود قریب به یک ملیون نفراز نیروهای نظامی اشغالگر امریکا، حد اقل یکبار در جنگ افغانستان شرکت داشته اند. ارقام رسمی منتشر شده، کشته شدگان نیروهای اشغالگر را ٣٥٠٠ تن، واز جمله ٢٢٢٥ تن آنرا، نیروهای اشغالگر امریکائی میدانند. قریب به دو ملیون سر باز و افسرانی که از جنگ های عراق و افغانستان برگشته اند، به امراض روانی پس از شرکت در جنگ، مبتلا گردیده اند.

مصارف جنگ های افغانستان وعراق، که اکثرآ بآ هزینه ٨٠ درصد محصول مالیات طبقۀ کارگر و زحمتکشان امریکا وبه فقر کشانیدن آن ملت تأمین میگردد، بیش از شش تریلیون تخمین زده میشود. همۀ اینها سبب نارضایتی بزرگ ملت امریکا از رژیم پولیسی آن کشور گردیده، وحتی  نا رضایتی بزرگ دربین سربازان و پائین رتبگان اردوی امریکا بوجود آمده است. استعفای چک هیگل وزیر دفاع پیشین آن کشور را به عنوان یک نتیجۀ این تضادها میتوان مشاهده نمود.

نباید فراموش نمائیم که ملت ما اساساً قربانی بزرگ تجاوز امریکا ومتحدین آن بوده است. درسالی که گذشت، ملت ما تلفات عظیمی را  در زیرپاشنه های آهنین نیروهای متجاوز خارجی، بمباردمان های هوائی و راکت زنی طیارات بدون سرنشین متقبل شدند.

درنتیجه  ١٠٠٠٠  تن جان شان را از دست دادند، که اکثریت قربانیان را زنان، کودکان وغیر نظامیان تشکیل میداد. ٥٠٠٠ نفر از نیروهای دولتی بومی کشته و یا زخمی گردیده اند. عدۀ زیادی ازاین سر بازان ویا افسران اجیر، آن عده از هموطنان ما بودند که توان مشاهدۀ گرسنگی ومرگ تدریجی فرزندان شان دراثر شدت فقر را نداشتند، و مجبور بودند تا به صف نیروهای مسلح اجیر بپیوندند. میتود کار امپریالیسم در قرن ١٩ همین بود. امپریالیستهای اشغالگر  اعتقاد داشتند و دارند  که ملت ها باید اولاً به فقر کشانده شوند، تا مجبور به تسلیم در برابر اشغالگران گردند.

تاکتیک نظامی "خروج قوا" برای فرونشاندن نارضایتی ها، کاهش تلفات جانی نیروهای متجاوز و قسماً کاهش هزینۀ جنگ از طریق استخدام نیروهای اجیر نظامی بومی و خارجی در نظر گرفته شده، زیرا امپریالیسم امریکا از لحاظ نظامی ومالی وارد یک بحران بزرگی شده است.

اشغال نظامی افغانستان، تا زمانی که سلطۀ کامل واشنگتن بر منطقۀ آسیای مرکزی تثبیت نشده و مطیع ساختن کشورهائی که هژمونی امریکا را درآن منطقه به چالش گرفته اند تأمین نگردیده، ادامه خواهد داشت. در قبال همۀ این برنامه های نظامی، انحصارات نفتی امریکا، ومجتمع نظامی- مالی امریکا، مانند ارواح خبیثۀ تشنه بخون، خواب مکیدن نفت وگاز ترکمنستان وسایر کشورهای منطقه و بحیرۀ کسپین، و از جمله کشورما را، درسر می پرورانند؛ چون ادارۀ واشنگتن نه به حیث حاکمیت ملیت امریکا، بلکه بعنوان قدرت بس تمرکز یافتۀ الیگارش ها، الیگاپولی ها ومونوپولها عمل می کند، که باید به هر قیمت ممکن، به اهداف سر مایۀ مالی جهانی نایل آید.

یکی از دلایل بنیادی اشغال کشور ما توسط امپریالیسم امریکا، تسلط بر کشور های آسیای مرکزی( بحیرۀ خزر ) ومنابع نفت وگاز عظیم آن،

وتمدید لولۀ نفت از طریق افغانستان و پاکستان به هند میباشد

 

منابع نفتی کشور های بحیرۀ کسپین دومین ذخیره گاه نفت در سراسر جهان شناخته شده است، و موقعیت افغانستان به حیث یک کشور کلیدی، برای دسترسی امریکا به آن منابع میباشد.

اکیدآ خاطر نشان می سازیم که امپریالیسم امریکا در قلب این اشغال وجنگی که آغاز نموده باقی خواهد ماند، مگراینکه وارثان واقعی این سر زمین، فرزندان راستین افغانستان، بر بنیان فهم ودانش سیاسی مترقی ملی ـ میهنی، صفوف شان را در برابر نیروهای اشغالگر، و رژیم مزدورآن توحید نموده وبا ایثار وفداکاری، درصف مقدم مبارزه قرارگرفته ومقدرات خویش را، یعنی مقدرات ملت افغانستان، مقدرات زحمتکشان افغانستان، مقدرات طبقۀ کارگر کشور ما را خود بدست خویش بگیرند ونگذارند که نیرو های وابسته وتسلیم طلب، خاک به چشم ملت ما بزنند و ملُک وملت را بفروشند. آراستن این صف مقدس میهنی درقدم اول از طریق آگاهی سیاسی واقعی، افشای چهرۀ اصلی نیروهای اشغالگر ونیروهای سیاسی وابستۀ بومی، اعم از جهادی، ملیشا، طالبی، بوروکراتها وتکنوکراتهای خیانتکار و سایر نیرو های منحرف خائن به ملت افغانستان که در حاشیۀ رژیم مزدور، سر در آخور اجنبی نموده اند، میباشد.

این وظیفۀ واقعاً مقدس میهنی بدوش سازمان ها و گروه های مترقی، کانون های پژوهش سیاسی مستقل وغیر وابسته، و شخصیت های آگاه و روشنفکران مترقی نمایندۀ زحمتکشان افغانستان میباشد، تا چهره های وسایل جمعی وابسته ونهاد های شان را افشاء نمایند.

 سایت رزمندگان، بمثابۀ سایت آگاهی رسان، بدیلی در برابر رسانه های چاپی والکترونیکی دروغ پراگنی دولت دست نشانده و وابستگان آن ها و عدۀ دیگر که نیروهای اشغالگر و رژیم دست نشانده را توجیه مینمایند بوده، با سیاست روشن، ملی ومیهنی که پیوسته از منافع ملت ومردم افغانستان دفاع نموده است، یکبار دیگر یاد آورمی شود که حاضراست تریبونی برای مجموعۀ نیروهای وطنپرست و دموکراتیک به ضد استعمار، تجاوز و ارتجاع باشد. ما از آثار ونوشته های آزادیخواهانه و روشنگرانۀ کلیه نویسندگان ونهادهای مبارز کشور استقبال می نمائیم.

زدوده باد نیرنگ های امپریالیسم جهانی، در رأس  امپریالیسم امریکا!

مرگ وننگ بر وطنفروشان بی آزرم مزدور اجنبی!

ملت غیور ما به همت فرزندان واقعی خویش صفوف شانرا در دفاع از میهن متشکل مینمایند!


www.razmendagan.com                                                                                                                         afgrazm@gmail.com