www.razmendagan.com                                                                                                             afgrazm@gmail.com 


سایت "رزمندگان"
۱۷
اپریل ۲۰۱۳

  

  

کشتار مردمان بیگناه مُلکی به هر اسم و رسمی

و در هرکجا محکوم است!

دیروز برابر با بعد از چاشت وقت امریکا، دو بم در فاصلۀ زمانی کوتاه و درعین جا با مسافۀ حدود صد متر از هم، در شهر بوستون ایالات متحدۀ امریکا منفجر شد. هزاران نفر که در آن میان اکثراً خانواده ها بودند، در آن جاده جمع شده بودند تا اشتراک کنندگان مسابقۀ سالانۀ دَوِش را استقبال و تشویق نمایند؛ مسابقۀ دَوِشی که از سال ١٨٩٧به اینسو در بوستون سالانه برگزار گردیده و علاقمندان زیادی از خارج هم در آن اشتراک می ورزند. مسؤولیت آن دو انفجار که سه تن کشته، اعم از یک پسرک هشت ساله و قریب به دو صد زخمی به جا گذاشته است، تا حال توسط هیچ فرد یا مرجعی به عهده گرفته نشده است. دولت امریکا، از زبان رئیس جمهور آن بارک اوباما، در زمینه اظهار بی خبری نموده و گفته است که شواهدی موجود است، ولی کدام سند و ثبوت تا حال بدست نیامده تا قاطعانه حکم نمود. لذا نباید به صورت عجولانه نتیجه گیری شود. وی ضمناً از راه اندازی تحقیقات وسیع و همه جانبه توسط اف. بی. آی. و سائر نهاد های امنیتی ضد تروریستی امریکا یادآورشده، عاقبت سنگین قانونی را به عاملان آن جنایت وعده داده است. دیده شود چه میشود.

همان طوری که در مطبوعات ذکر به عمل آمده است، این واقعه حادثۀ یازدهم سپتامبر را در اذهان امریکائی ها و مردم دنیا زنده ساخته است. ازآنجائیکه مدارک زیادی امروز، توطئۀ خود دولت امریکآ ـ در همدستی با صهیونیسم ـ را در حادثۀ مذکور نشان می دهد، در انفجارات دیروز هم نمی توان فوراً حکم کرد که مقامات امریکائی از مسأله بی خبر بوده اند. تاریخ امپریالیسم ده ها و صدها نمونه از توطئه و جنایت مقامات سیاسی غرب و به خصوص امریکا را به دست می دهد که در آن امپریالیسم برای رسیدن به اهداف مطروحۀ خود،  اتباع خود را ـ البته با اظهار بی خبری و ادای بیگناهی ـ قربان نموده و با توسل به سیاست "انتقام برحق"، به لشکرکشی، تجاوز نظامی، خونریزی و قتل وغارت در کشورهای عقب نگهداشته و معروض به چپاول و غارت،  دست زده است. پس بایست محتاط بود و صرفاً به پاس معصومیت قربانیان بیگناه بم گذاری های دیروز، نباید ناخواسته به تبلیغات عوامفریبانۀ امپریالیسم، اغوا شد. این تجربه را بخش هائی از جامعۀ بشری با تبارز احساسات انسانی و ابراز همدری با قربانیان حادثۀ یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱، ولی غافل از توطئۀ سرهم بندی شده در آنوقت، بعداً و به  تدریج بدست آوردند.

مقامات امریکائی، برخلاف یازدهم سپتامبر، اینبار فوراً القاعده و اسلامیست ها را انگشت نما نساخته اند؛ و با وجود به محاسبه گرفتن دشمن خارجی، بیشتر بر شبکه های داخلی راست افراطی ـ که تعداد شان قرار معلوم به بیش از هزار می رسد ـ عمیق شده اند. انگیزه و توجیه بم گذاری دیروز در شهر بوستون امریکا هرچه باشد، این عمل یک جنایت انکارناپذیر بوده و عاملان آن بدترین و ناانسانی ترین خیانت و جنایت را مرتکب شده اند. به همان اندازه که به گلوله بستن و ریختن خروار ها بم روی افراد ملکی بیگناه و کودکان معصوم در کشور خود ما، در عراق، در فلسطین، در مالی و بسا نقاط دیگر جهان توسط امپریالیسم امریکا، امپریالیست های اروپائی، صهیونیسم و انواع ارتجاع ــ منجمله انفجار بم و عمل انتحار در اماکن عمومی توسط طالبان مزدور و شریر ــ یک جنایت زشت و نابخشودنی است، به همان اندازه قتل امریکائی های بیگناه و دیگر افراد ملکی در جهان، بایست با قاطعیت محکوم شده و به ضد عاملان آن موضعگیری صورت گیرد.

هرگاه قرار باشد یک تشکل سیاسی و نظامی مبارزاتی به ضد دشمن یا دشمنان سیاسی و نظامی خود داخل اقدام عملی گردد، آماج حملاتش نه افراد بیگناه و مُلکی، بل مقامات سیاسی، نظامی و امنیتی مستبد، متجاوز و قابل پرسش و مجازات بایست باشد. این همواره امپریالیسم، صهیونیسم و ارتجاع مذهبی است که به شکل خیلی ناجوانمردانه، به عوض اهداف سیاسی و نظامی، به ریختن خون افراد بیگناه مُلکی مبادرت می ورزند و به آن می بالند؛ که ننگ ابدی بر آنها باد!

«سنگ اگر سخت است، جای شیشه سنگدان بشکند!»

 "رزمندگان"

۱۶ اپریل ۲۰۱۳


www.razmendagan.com                                                                                                                         afgrazm@gmail.com