The Friday Mosque or Masjet-Ejam, Herat, Afghanistan Fotografie-Druck von Jane Sweeney                             

www.razmendagan.com                                                                                                             afgrazm@gmail.com 


 گزارشگر سایت "رزمندگان"

 ۲۱ اپریل ۲۰۱۶ 

                                                                                              كابل حمام خون 

هموطنان ما را در شهر كابل یک بارديگر جانيان درخون نشاندند، وقد و قامت رساى شان را به خمپارهً شكستاندند وشهر را ماتم سرا ساختند. امپرياليزم در اوج وحشت و بربريت ملتها را سلاخى مي كند و با انسان و انسانيت دشمنى می ورزد. انسان سر مى زند و ثروت مى اندوزد؛ در كجاهائی از كشور خود سراغ نداريم، كه همه روزه ستيزگران ودشمنان بشريت، در قالب طالب و نظام برده منش، كه هردو از يك ريشه آب مى خورند، با پليدترين ددمنشى، جان فرزندان پا برهنۀ ما را به وسیلۀ آتش توپ و خمپاره، راكت و بمب افگن، انتحار وانفجار نگيرند؟

هرروز مادرى را بى فرزند وفرزندى را بى پدر وسرى را از تن جدا و دست وپائی را از بدن قطع مى كنند. اين فرمان سلاخى مردم افغانستان، عراق، سوريه، پاكستان، لبنان وووو از مركز استخباراتى پنتاگون  وهم پيمانانش صادر مى شود. آن طالب قاتل، دزد و رهزن شياد، مزدور وغلام انتلجنت سرويس هاى استخباراتى "سيا" وآى اس آى، آن داعش پست وپليد ريزه خوار نازيزم وهابيت، اين نظام برده منش و سگ صفت مهين فروش كه عمده منسوبینش رذیل ترين وفاسدترين نيروهاى خاين به مُلك وملت هستند؛ اين ها همه به دستور امپرياليزم  و گوش به فرمانش،  وطن ما را ويران مى كنند و مسئولیت سلاخى هم نوعان خود را به بدترين شكل ممكنه به دوش مى كشند.  اين است ترقی و رفاه همگانى امریکائی؟؟؟؟ اين است نمونۀ ديموكراسى غربى و سرانجام حقوق شهروندى  که به نابودی انسان وانسانيت ختم می شود. اين است چهرۀ واقعی امپريالزم وجهان سرمايه.  

امروز يك جنايت ضد بشرى توسط دشمنان انسان  و انسانيت، دشمنان افغانستان وهمۀ بشريت، دست پرورده گان  مركز شيطنت امریکا، انگلیس، عربستان وپاکستان صورت گرفت و "طالبان" مزدور دست به سلاخى زدند و شهروندان بيگناه و بى دفاع ما، كابليان عزيز وسایرهم ميهنان ما را به خاك و خون كشاندند. طفلان، جوانان، زنان و مردانی كه براى بدست آوردن لقمۀ بخور و نمير در كسب و كار روزمره مصروف بودند، اين دشمنان بشريت با بى رحمي دست بقتل عام شان زدند، و بيش از سى نفر را كشته و سيصد نفر را زخمى كرده اند. همشريان كابلى ما را، و درکل ملت ما را به ماتم نشاندند. حكومت مزدور كه در جدل قدرت  و چپاول  مصروف است، نتوانست درچند متری چهار ديوارى ارگ غلام شاهى مانع انفجار شود. به قول خبرنگاران عینى در محل واقعه:  

 

((حملۀ طالبان مسلح حوالی ساعت ۹:۰۰ صبح امروز بر ساختمان ریاست دهم امنیت ملی در ساحۀ پل محمود خان شهر کابل منجر به کشته شدن ۳۰ نفر و زخمی شدن کم از کم ۳۲۷ نفر دیگر شد. طالبان با نشر پیامی مسوولیت این حمله را به دوش گرفته و گفته اند که افراد آن گروه نخست یک لاری مملو از مواد انفجاری را منفجر ساخته و شماری دیگر آنان با نیروهای امنیتی افغان در گيرشده اند كه از پادر آمدند)).

اين جنايت سنگين  وهولناك كه منجر به كشتار وسيعى  از مردم پا برهنۀ  ملت مظلوم ماشده است وهمه خلق ما را درماتم عزيزان شان نشانده است، جنایتیست نابخشودنی و ما آن را به شدت محكوم مى نمائیم. ما درحاليكه درغم وماتم همشريان كابلى و سایر هموطنان مان خود را شريك مى دانيم،  از همه خلقهاى كشورخود می خواهیم تا بيش از اين فريب ونيرنگ سران حكومت چور ومزدوران  پاكستان را نخورده  و دست به الاشه نشسته منتظر مرگ خود نباشید. امروز يا فردا، اگر وضع چنين باشد، مطمئناً كه جانيان حاکم وطالب، مانند اسلاف خود - خلق و پرچم - تمام ما را از دم تیغ مى گذرانند و رحمى براى هيچ فردى از اين كشور ندارند.  طالب و مجاهد و داعش و اتمر، كرزى وغنى وعبدالله  و همفکران و همراهان شان، دشمن ملک و مردم ما و  متعهد به دستگاه هاى جهنمى آي اس آي و "سيا" و موصاد و سپاه ایران و... هستند؛ همه كمر به نابودى خلق هاى پرتوان ومبارز و بيگانه ستيز افغانستان بسته اند.

 بيائید!

آرى بيائيد، دست های همديگر را  باهم فشار دهيم و با يك گٰردان و نيروى متشكل مردمى به دفاع از مادر مهين به پاخيزيم و ديگر طالب، مجاهد و دزد و رهزن و حکومت دست نشانده و مزدبگير و وطن فروش را  در مهين عزيز خود نگذاريم كه لانه كند وهرروز ما را به آتش كشد. 

مرگ ونفرين بر تمام قاتلان خلق افغانستان! 

مرده باد طالبان جلاد كه هرروز شهريان  و كشور ما را بخاك خون مى كشند! 

مرگ ونفرين بر امپرياليزم جنایت پيشه، كه مسبب تمام قتل ها وكشتار خلق ما است! 

زنده باد مردم افغانستان، زنده باد كابل وكا بليان! 

پيوسته باد همبستگى خلقهاى سراسركشور!     


www.razmendagan.com                                                                                                                         afgrazm@gmail.com