The Friday Mosque or Masjet-Ejam, Herat, Afghanistan Fotografie-Druck von Jane Sweeney                             

www.razmendagan.com                                                                                                             afgrazm@gmail.com 


 گزارشگر سایت "رزمندگان"

 ۲۰ اپریل ۲۰۱۶

 

هیچ حیوانی به حیوانی نمی دارد روا

آنچه این نامردمان  با جان انسان می کنند

                   جسد"ستايش"، دخترشش سالۀ افغان درنظام آخونديزم ایران تيزاب زده شد       

                        

تجاوز و تيزاب زدن  به تن گلگون ستايش، كودك معصوم افغان را که توسط یک جانى  در كشور ايران صورت گرفته محكوم می کنیم ونظام آخوندى ايران را مسئول اين جنايت نابخشودنى به دخت شش سالۀ افغان هموطن خود مي دانيم!  

اين بار خشونت دیگرى تن زخمى و خون آلود خلق ما را در هم پيچيد و زبانه هاى آتش جانسوزش به مغز استخوان ما رسيد. اين بار از سرزمينی كه پر و پرواز  پرستوهاى مهاجر را به بند كشيده اند، و نازيان ایرانی با ديدگاه خشك وسنگ وارۀ خود بر يك كودك افغان تجاوز و به اعمال بدترين خشونت عليه همنوع خود، با ريختن تيزاب،  حيوانيت و  درنده گى خود را برجهان معاصر به اثبات رساندند.  متعصبان پروردۀ آخوندهای ایرانی خواستند تا بر جهانيان اعلام دارند كه ما كوتله هاى حيوان صفت از آب خور آخونديزم نواله خورديم و  نشه وكور وكر شده ايم. اين بربريت ظالمانه - تجاوز و تيزاب زدن تن گلگون دخت شش سالۀ مهاجر افغان هم وطن ما - برمى گردد به فرهنگ واخلاق و تربیت نظام بيدادگر آخونديزم  ايران.

خلق به خون خفتۀ ما،  هم در دوران جنگ سرد و لشكركشى سوسيال امپرياليزم روس بر كشور خود، بر سرزمين دلاوران، با نبرد و ستيز مرزها وخانۀ همسایۀ غربى خود، ایران را پاسدارى كردند وهم در دوران نظامیگرى وهجوم لشكر وسپاه امپرياليزم امريكا ومتحدينش، هنوز كه هنوز است هميشه سينه هاى بي كينۀ خود را سپر قرار داده ومانع تجاوز اشغالگران به كشور برادر بوده اند. هر زمانى كه خانۀ ما توسط دشمنان بشريت، متجاوزين شرق وغرب، آتش زده  شده است،  ما زبانۀ آتش سوزندۀ آن را با سوختاندن جان خويش محار كرديم ونگذاشتيم خانۀ همسایۀ ما را آتش گيرد. امروز سیلى و تازيانۀ چنين پاسدارى و ارج گذارى را بر رخسار و قامت ايستادۀ خود مى خوريم، كه به تمام موازين اخلاقى وحقوقى همسايگى در دنياى معاصر مایۀ شرم و ننگ است. نفرت و نفرين هر شهروند افغان متوجه كسانى است كه در رأس نظام خود كامۀ  آخوندى ايران قرار دارند و به تبليغ و ترويج تبعيض و برادر كشى، به تجاوز، حتک حرمت به برادران و خواهران افغان پرداخته وهر روز رنگ عوض مي كنند وسلامت  برادرى وانسانيت  را در محور دين ومذهب سنجش و آزادى و حقوق انسانى را  به مخاطره مى اندازند. مسئوليت اين جنايت تكان دهندۀ تجاوز به جان دختر شش سالۀ افغان به هيج وجه متوجه ملت و مردم برادر ايرانى ما نبوده، دو ملت برادر در يك كشتى اى سوار هستيم كه تا این ناخدایان كشتى را از سر فرمان به زير نكشيم، در آتش جهنمى اين بيداد گران تبعيض طلب تفرقه افگن  و مزد بگير، در افغانستان و ایران، خواهيم سوخت. 

به پاس داد خواهى، از ملت بزرگ وعظيم افغانستان مى خواهيم  تا به اتحاد و يك پارچكى وهمبستگى، تمام نيروهاى وطن دوست ومردم دوست، كه نماينده گى از خلق رنجور ومهاجر افغانستان مى كنند، عليه اين ستم نا بخشودنى بر دخت شش سالۀ ما متحدانه به دفاع برخاسته واز حكومت آخونديزم ايران، كه عامل اصلى چنين جنايات بشرى است،  بخواهیم که مجرم جانى را هر چه زودتر به داد گاه كشانده  وبه سزاى اعمالش برساند و بيشر از اين تضاد افغان وايرانى را دامن نزنند. ما در حالي كه اين جفاى نابخشودنى را محكوم مى كنيم و نظام پوشالى افغانستان را، كه در ارگ غلام شاهى لميده ه وخاموش نشسته است و از مردم افغانستان در طول حاكميت اش نماينده گى نكرده، محكوم به زوال ميدانيم، با اين چند شعار انزجار خود را نسبت اين عمل هولناك به سمع دو ملت برادر ايران و افغانستان مى رسانيم تا  يك صدا با اين شعارها هم زبان شويم و درد مشترك خويش را با هم مداوا کنیم. 

 

 مرگ ونفرین برتفکر وحشی متجاوزين به جان ستايش!

مرگ بر عاملان این جنایت، این سلاخان و وحشیان آخونديزم ايران!

مرگ بر انگریز وامریكا، این جنایت پیشگان عامل عمدۀ تمام مصائب در وطن محبوب ما!

نابود باد استبداد ونظام هاى مزدور افغانستان و ایران كه مایۀ ننگ ونفرت اند!   

 


www.razmendagan.com                                                                                                                         afgrazm@gmail.com