The Friday Mosque or Masjet-Ejam, Herat, Afghanistan Fotografie-Druck von Jane Sweeney                             

www.razmendagan.com                                                                                                             afgrazm@gmail.com 


س. روشنگر

۱۵ دسامبر ۲۰۱۴

 

همراه با گامهای موفق و استوار رزمندگان به پیش!

ستارۀ تابناک رزمندگان در آسمان مجازی انترنیت دریچۀ شد بسوی افق های روشن آگاهی برای آنانی که با احساس انسان دوستی برای رهائی انسان در بند افغانستان تلاش می کنند. آنانی که راه می پویند و به شیوه های مختلف ومقتضی مبارزه می کنند تا گام هائی، ولو کوچک ولی موثر، در راستای آزادی انسان مظلوم و زحمتکش این دیار از قید بردگی و بندگی، فشارهای بیشرمانۀ استعمارگران  وتهدید های مستبدانۀ ارتجاع هار و قرون وسطائی بردارند.

داشته ها، اندوخته ها و تجارب مفید و پربار دانشمندان، نویسندگان و رزمندگان انقلابی  این خطه هدیه ایست بس بزرگ و ارزشمند برای رهپویان جوان و معلوماتی است برای آنانیکه میخواهند به راستی چهرۀ اصلی ارتجاع وابسته به امپریالیزم را بیشتر بشناسند. واین هدیۀ بزرگ را دوسال تمام است که سایت پربار رزمندگان همه روزه عرضه و پیشکش می کند.

در طی این دوسال ازین دریچه بطور مداوم و تحلیلگرانه چهره های کثیف و رنگارنک ارتجاع داخلی  وعملکرد ضد بشری آنها بر مردم فقیر و ستمکش، در تمامی نقاط این دیار، به بحث گرفته شده و افشاگری لازم در جهت شناخت بیشتر آنها به عمل آمده است.

همچنان طی مقالات تحلیلی وتفصیلی بارها سیاست های شوم استعمارگرانۀ امپریالیزم به همیاری ارتجاع  منطقه وعدۀ از به اصطلاح روشنفکران !!! افغان و تحلیل و تفصیل های بس ارزشمند و واقعی از سیاست های امپریالیزم خون آشام امریکا و متحدانش در سراسر جهان، توسط مبارزان واقعی و نویسندگان انقلابی از این سایت بیرون داده شده است؛ که یقیناً توانسته است  بین خوانندگان با احساس خود جای مناسبی باز نماید و گام موثری در جهت افشاء سازی این دلقکان، که چهرۀ دروغین انسان دوستی از خود نشان می دهند، داشته باشد.

رزمندگان عزیز ما در مدت این دوسال توانستند ازین دریچۀ مجازی وعده های دروغین صدور دموکراسی غرب به جهان، وبخصوص کشورهای عقب نگهداشته شده، و استفاده از فن آوری های جدید و تکنالوژی مدرن به مردمی که در غم بدست آوردن یک لقمۀ نانی سرگردان هستند، پرده برداری نمایند. عوامل قربانی  قربانیان حوادث انتحار و انفجار و دام های ترور و فساد های بی شمار، قربانیان اعتیاد، فقر، ایدز و هزاران بلای خانماسوز دیگر را که دامنگیر مردم بی نوای ماست ریشه یابی و به تحلیل بگیرند، تا باشد روشنفکران واقعی و دلسوز و نسل جوان و با احساس افغان آگاهی بیشتر پیدا نموده و بهتر خود را برای مبارزه با این هیولاها آماده سازند.

 سایت رزمندگان و همراهانش ستم های بی شمار و رنگارنگی که بر زنان مظلوم این دیار  و خشونت های بی پایانی که برآنها تحمیل می شود، همچنان قربانیان بی شماری که همه روزه از اطفال معصوم این دیار گرفته میشود، با وجود بوق وکرنای دموکراسی صادراتی، ادعای دروغین برابری و دفاع از حقوق زنان ، حقوق کودکان ...درین سرزمین، بازگو نموده و فریاد مظلومانۀ  زن دربند ومظلوم افغان را به گوش جهانیان  رسانده و می رسانند.

من هم بنوبۀ خود گام های استوار رزمندگان را موثرتر و مستحکم میخواهم و از تمامی نویسندگان،  تحلیلگران، مترجمان، شعرای با احساس، احزاب و سازمانهای انقلابی و کانون های فرهنگی ادبی که با ارسال و نشر مطالب پرثمرشان، فرهنگ دوستان ونسل جوان و پر درد و رنج وطن ما را بدین وسیله همراهی ویاری می رسانند اظهار سپاس می نمایم.

گام های رزمندگان مستحکم تر باد!

همراه با رزمندگان به پیش بسوی افق های روشن فردا!


www.razmendagan.com                                                                                                                         afgrazm@gmail.com